Opatření děkana č. 8/2021

Opatření děkana č. 8/2021

 

Od akademického roku 2021/2022, počínaje prvním ročníkem magisterského studijního programu Všeobecné lékařství / General Medicine v českém a v anglickém jazyce výuky,

 

ukládám

 

zahájit realizaci studia podle studijního programu a studijního plánu, ke kterému Rada pro vnitřní hodnocení Univerzity Karlovy dne 1. září 2020 vydala oprávnění čj.: UKRUK/354835/2020-10.

 

Toto opatření děkana nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem 1. 10. 2021.

 

 

V Praze dne 22. 4. 2021

 

 

 

 

prof. MUDr. Vladimír Komárek, CSc.

děkan

Platnost: 22. 4. 2021
Účinnost: od 1. 10. 2021

 

Gestor: Studijní oddělení
 
Vydáno: 22. 4. 2021 / Upraveno: 23. 4. 2021 / Odpovědná osoba: Bc. Marie Hejlová