Opatření děkana č. 8/2019

OPATŘENÍ DĚKANA č. 8/2019

k činnosti při pandemii chřipky či pandemii nebo epidemii jiného závažného infekčního onemocnění, nebo pro případ hrozícího rizika zavlečení vysoce nebezpečné nákazy na území České republiky.

 

Čl. 1

Úvodní ustanovení

 

1. Na základě Usnesení vlády České republiky č. 682 ze dne 14. září 2011 k Pandemickému plánu České republiky, v souladu s obecně závaznými právními předpisy, Pandemickým plánem České republiky a vnitřními normami 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy (dále jen „2. LF UK“) vydávám toto opatření pro případ pandemie chřipky či rozsáhlé epidemie jiného závažného infekčního onemocnění, nebo pro případ hrozícího rizika zavlečení nebo dalšího šíření vysoce nebezpečné nákazy na území České republiky.

2. Cílem tohoto opatření je zajistit v co možná největším rozsahu kontinuitu poskytování zdravotní péče nastavením pravidel krizového řízení.

3. Problematika ochrany obyvatelstva úzce souvisí s výchovou a vzděláváním lékařů i dalších zdravotnických pracovníků, studujících na 2. LF UK v rámci jejich běžné výuky. Koncepce výchovy a vzdělávání studentů na 2. LF UK proto reflektuje v povinné výuce některých předmětů 3. - 6. ročníku reálné hrozby a důsledky plynoucí z mimořádných událostí či krizových situací, jichž rok od roku přibývá. Při výuce v českém i anglickém jazyce je realizován samostatný volitelný předmět Vysoce nebezpečné nákazy. Zahrnuje teoretickou i praktickou přípravu pro případ pandemie infekčních onemocnění či rizika jejího zavlečení na území České republiky a další možné krizové situace.

 

Čl. 2

Krizový management

 

 1. V souladu se shora citovaným Usnesením vlády, Pandemickým plánem České republiky a zmíněnými právními předpisy ustavuji Krizový štáb 2. LF UK pro případ pandemie chřipky či rozsáhlé epidemie jiného závažného infekčního onemocnění, nebo pro případ hrozícího rizika zavlečení nebo dalšího šíření vysoce nebezpečné nákazy na území České republiky.
   
 2. Krizový štáb 2. LF UK ustavuji v následujícím složení:
 • Děkan 2. LF UK – předseda Krizového štábu 2. LF UK
 • Předseda Akademického senátu 2. LF UK – místopředseda Krizového štábu 2. LF UK
 • Tajemník 2. LF UK
 • Proděkan pro studium 2. LF UK
 • Přednosta Ústavu epidemiologie 2. LF UK
 • Přednosta Ústavu ošetřovatelství 2. LF UK a FN Motol
 • Přednosta Ústavu lékařské mikrobiologie 2. LF UK a FN Motol
 • Přednosta Ústavu veřejného zdravotnictví a preventivního lékařství 2. LF UK
 • Přednosta Kliniky infekčních nemocí 2. LF UK a Nemocnice Na Bulovce
 • Vedoucí studijního oddělení 2. LF UK
 • Zástupce FN Motol – náměstek pro léčebně preventivní péči
 • Zástupce protiepidemického odboru Hygienické stanice hlavního města Prahy
  pro územní obvod Městské části Praha 5  

3. Předseda Krizového štábu 2. LF UK je odpovědný za jeho činnost a za sledování situace v oblasti pandemií. Předseda Krizového štábu je povinen svolat v případě vyhlášení začátku první pandemické vlny v České republice Krizový štáb a přijmout návrhy opatření, které se týkají zejména:

  a) návrhu na zastavení/úpravu výuky;

b) návrhu koordinace opatření dle pokynů Zástupce protiepidemického odboru HS HMP pro územní obvod Městské části Praha 5 a v souladu s pokyny Epidemiologické komise HMP, případně Ústřední epidemiologické komise;

c) v návaznosti na ustanovení uvedená níže v tomto opatření, koordinace začlenění studentů do zdravotnických činností směřujících k omezení výskytu pandemického onemocnění a k zajištění potřebných zdravotnických služeb při zvládání pandemie
či rozsáhlé epidemie, nebo při realizaci opatření bránících zavlečení vysoce nebezpečné nákazy na území České republiky;

  d) po ukončení pandemie návrhu na opětovné zahájení/úpravu výuky.

4. Krizový štáb se schází dle potřeby, a to i v době, kdy nebyla vyhlášena pandemie chřipky, epidemie spalniček, příušnic nebo jiné vysoce nakažlivé choroby, včetně vysoce nakažlivých chorob s rizikem zavlečení na území České republiky, a to za účelem přípravy příslušných organizačních opatření a koordinace s jinými orgány státní správy
a Integrovaného záchranného systému a aktualizace kontaktů.

5. V návaznosti na normy vyšší právní síly budou děkanem v případě vzniku pandemie chřipky či jiných rozsáhlých epidemií osloveni studenti 3. - 6. ročníku, studující v programu Všeobecné lékařství a studenti oboru ošetřovatelství, aby nastoupili dobrovolně jako výpomoc v ordinacích praktických lékařů pro dospělé, praktických lékařů pro děti a dorost nebo poskytovatelů závodní preventivní péče. Krizový štáb bude disponovat seznamem dobrovolníků (včetně aktuálních adres, e – mailových kontaktů) a zajistí jejich včasnou instruktáž.

6. Dojde – li k výskytu infekce, která bude mít potenciál k epidemickému šíření, bude
dle pokynu příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví a Ministerstva zdravotnictví ČR zahájeno mimořádné očkování (za předpokladu existence a dostupnosti vakcíny),
do kterého budou zahrnuti vypomáhající studenti.

7. Krizový štáb rozhodne o úpravě výuky (vyžádá – li si to epidemiologická situace, ev.  dle pokynů či nařízení Epidemiologické komise hl. m. Prahy, případně  Ústřední epidemiologické komise a Krizového štábu hl. m. Prahy). Výuka na 2. LF UK bude upravena s využitím distančních možností a systémů.

8. Krizový štáb 2. LF UK bude úzce spolupracovat s krizovým štábem FN Motol a svou činnost bude koordinovat s činností a v souladu s pokyny Epidemiologické komise hl. m. Prahy, Ústřední epidemiologické komise a Krizového štábu hl. m. Prahy.

 

Čl. 3

Závěrečná ustanovení

 

 1. Toto opatření děkana nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu.

 

V Praze dne 22. 8. 2019

prof. MUDr. Vladimír Komárek, CSc.
děkan 2. LF UK

Platnost: 22. 8. 2019
Účinnost: od 22. 8. 2019
Gestor: Sekretariát děkanátu
Vydáno: 22. 8. 2019 / Upraveno: 4. 6. 2021 / Odpovědná osoba: Bc. Marie Hejlová