Opatření děkana č. 8/2016

Platnost: 6. 6. 2016
Účinnost: od 6. 6. 2016
Gestor: Studijní oddělení
Zrušeno: OD 7/2017

Opatření děkana č. 8/2016
kterým se stanoví pravidla, která je uchazeč povinen dodržovat v průběhu přijímacího řízení

Pravidla pro přijímací řízení

V souladu s čl. 7 odst. 5 Přílohy č. 5 Statutu Univerzity Karlovy v Praze (dále jen Řád přijímacího řízení) stanovuji pravidla pro uchazeče o studium na 2. LF UK:

 • Uchazeč obdrží poštou do vlastních rukou dvě části pozvánky k přijímacímu řízení. První část použije u 1. písemného testu, druhou část u 2. písemného testu.
 • Uchazeč je povinen zkontrolovat, zda souhlasí všechny jeho osobní údaje uvedené na obou částech pozvánky k přijímacímu řízení pro akademický rok 2016/17, které obdržel poštou ze Studijního oddělení.
 • Uchazeč při zahájení instruktáže u každého testu na výzvu vedoucího posluchárny podepíše jednu část pozvánky, čímž stvrzuje, že není zdravotně indisponován a zdravotní stav mu dovoluje konat příslušný test.
 • Po obdržení zadání příslušného testu je uchazeč povinen zkontrolovat, zda na testu, výsledkovém formuláři a volném štítku je stejné identifikační číslo. Případné nesrovnalosti ihned nahlásí vedoucímu posluchárny, kde koná písemný test.
 • Uchazeč nalepí volný štítek, který obdrží s každým testem, na příslušnou část pozvánky.
 • Uchazeč vyplňuje výsledkový formulář pouze vydanou černou propisovací tužkou, kterou obdrží před začátkem přijímacího řízení a správné odpovědi označuje v souladu s pokyny na testu.
 • Uchazeč v průběhu přijímacího řízení nesmí používat:
  • kalkulačku, tabulky či jiné pomůcky,
  • mobilní telefon, tablet, chytré hodinky s operačním systémem či obdobné prostředky nebo jiné pomůcky.
 • Uchazeč nesmí v průběhu konání písemných testů opisovat či umožnit opisování jinému uchazeči.
 • Uchazeč je povinen ukončit neprodleně na výzvu vedoucího posluchárny vypracovávání testu a odevzdat dle pokynů jednu část pozvánky se štítkem, výsledkový formulář a zadání testu určenému členovi dozoru v posluchárně a opustit posluchárnu.
 • Jednání uchazečů nebo použití nedovolených prostředků, které mohou narušit rovnost uchazečů (např. mobilní telefon a obdobné prostředky nebo jiné pomůcky, přičemž postačuje jejich nalezení u uchazeče, opisování nebo kontakt s dalšími uchazeči, opuštění pracovního místa s testem bez pokynu dozoru, zásahy do testu po uplynutí vymezeného času), není dovoleno. Důsledkem takového jednání je odebrání testu, výsledky se nehodnotí a uchazeč nemá nárok na náhradní termín.
 • Uchazeč může požádat o přerušení přijímací zkoušky z důvodu náhlé zdravotní indispozice, je-li zjevné, že nemůže dále v této zkoušce pokračovat. Výsledky přerušené zkoušky se nehodnotí a děkan může povolit konání zkoušky v náhradním termínu, pokud jej o to uchazeč s uvedením důvodů požádá do pěti dnů ode dne přerušení zkoušky. Po vykonání přijímací zkoušky nebo její části již nelze námitku indispozice v době konání zkoušky uplatňovat.
 • Uchazeč má možnost požádat o nahlédnutí do svých materiálů v souladu s čl. 10 Řádu přijímacího řízení a s Opatřením děkana č. 5/2016.

Toto opatření nabývá platnosti a účinnosti dne 6. 6. 2016.

V Praze dne 6. června 2016
prof. MUDr. Vladimír Komárek, CSc., děkan fakulty

Vydáno: 7. 6. 2016 / Poslední aktualizace: 26. 7. 2018 / Odpovědná osoba: Mgr. Květa Janoušková