Opatření děkana č. 6/2021

Opatření děkana č. 6/2021

Krizová komunikace a intervence při mimořádných
událostech a krizových situacích v rámci studentské mobility

 

Čl. 1
Úvodní ustanovení

 1. Vzhledem k narůstajícímu počtu mimořádných událostí a krizových situací (dále jen „MU a KS“) týkajících se pobytů studentů Univerzity Karlovy v zahraničí (dále jen „vyjíždějící studenti“), ale i zahraničních studentů na Univerzitě Karlově (dále jen „přijíždějící studenti“) vyhlašuje rektor Univerzity Karlovy (dále jen „UK“) opatření pro minimalizaci jejich dopadů na studenty s účinností od 1. ledna 2017 (viz opatření rektora 33/2016).
 2. Postup pro zvládání MU a KS je zaměřen na studentskou mobilitu v rámci meziuniverzitních dohod a v rámci Programu Erasmus+. Mechanismy krizového řízení jsou vyhrazeny pouze pro případy velmi závažných MU a KS. 

Čl. 2
Pracovní skupiny krizové komunikace

 1. Děkan 2.  lékařské fakulty Univerzity Karlovy (dále jen „2.LF UK“) za účelem krizové komunikace jmenuje styčným referentem odpovídajícím za agendu krizové komunikace na fakultní úrovni vedoucí Oddělení zahraničních záležitostí.

Čl. 3
Prostředky krizové komunikace

 1. Rektor UK zřizuje prostředky krizové komunikace, a to jak pro krizovou komunikaci týkající se vyjíždějících, tak přijíždějících studentů:
 • e-mailové schránky (vyjíždějící studenti: @email, přijíždějící studenti: @email),
 • informace o postupech při MU a KS pro studenty na webové stránce UK v českém a anglickém jazyce (Studenti: praktické informace),
 • informační materiály pro přijíždějící i vyjíždějící studenty.

Čl. 4
Povinnosti studentů

 1. V souladu s tímto opatřením je vyjíždějící student povinen zajistit si dostatečné zdravotní pojištění platné pro danou zemi, zaregistrovat se do systému Dobrovolné registrace občanů České republiky při cestách do zahraničí (DROZD), poskytnout  2. LF UK platné kontaktní údaje, na nichž bude k zastižení i v zahraničí, a spojení na kontaktní/blízkou osobu.
 2. Přijíždějící student je povinen doložit platné pojištění na území ČR a poskytnout UK své platné kontaktní údaje (včetně spojení na kontaktní/blízkou osobu).
 3. Požadované údaje předloží studenti na Oddělení zahraničních záležitostí.

Čl. 5
Závěrečné ustanovení

 1. Toto opatření ruší opatření děkana č. 10/2017.
 2. Toto opatření děkana nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu děkana.

 

V Praze dne  29. 3. 2021

 

prof. MUDr. Vladimír Komárek, CSc.
děkan 2. LF UK

Platnost: 29. 3. 2021
Účinnost: 29. 3. 2021
Gestor: Oddělení zahraničních záležitostí
 
Vydáno: 29. 3. 2021 / Upraveno: 29. 3. 2021 / Odpovědná osoba: Bc. Marie Hejlová