Opatření děkana č. 5/2021

Opatření děkana č. 5/2021

 k organizaci práce na 2. lékařské fakultě Univerzity Karlovy

 

Děkan 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v návaznosti na Mimořádné opatření rektora č. 8/2021 k organizaci práce v důsledku nepříznivého vývoje epidemiologické situace v souvislosti s pandemií onemocnění Covid-19 uděluje zaměstnancům výjimku z plošného zavedení práce z domova a umožňuje výkon práce na příslušném pracovišti, a to ve vztahu k plnění důležitých úkolů pro chod fakulty, které nesnesou odkladu nebo které nelze provést distanční formou, za splnění a dodržení všech státem plošně zavedených karanténních a hygienických opatření, včetně povinného testování.

 

Tuto výjimku děkan uděluje po dobu trvání účinnosti opatření rektora č. 8/2021.

 

Toto opatření nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu děkana.

 

V Praze dne 11. 3. 2021

 

prof. MUDr. Vladimír Komárek, CSc.
děkan 2. LF UK

Platnost: 11. 3. 2021
Účinnost: od 11. 3. 2021

 

Gestor: Sekretariát děkanátu
 
Vydáno: 11. 3. 2021 / Upraveno: 28. 5. 2021 / Odpovědná osoba: Bc. Marie Hejlová