Opatření děkana č. 4/2021

Opatření děkana č. 4 /2021

Pravidla pro zasedání habilitačních komisí a komisí v řízení ke jmenování profesorem

 

Čl. I

Úvodní ustanovení

1. Toto opatření v souladu s čl. 7a Jednacího řádu Vědecké rady 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy upravuje podmínky pro konání zasedání a hlasování habilitačních komisí a komisí v řízení ke jmenování profesorem jmenované děkanem 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy (dále jen „komise“).

2. Toto opatření se použije pouze v případě, kdy je prezenční zasedání členů komisí omezeno jiným právním předpisem či opatřením vydaným na jeho základě nebo omezeno předpisem univerzity či stavu vyhlášeného na jeho základě.

Čl. II

Zasedání a hlasování habilitačních komisí a komisí v řízení ke jmenování profesorem

1. Komise mohou zasedat hybridně nebo distančně. V případě hybridního zasedání, je část členů komise prezenčně přítomna v místě, kde se zasedání koná a část členů komise je přítomna pomocí prostředku komunikace na dálku.

2. Komise hlasují elektronickým způsobem, který zajišťuje tajnost hlasování.

3. Předseda nebo jím pověřený člen komise vyzve členy komise k hlasování. Lhůta pro posouzení a hlasování nesmí být kratší než pět pracovních dnů a delší než deset pracovních dnů od rozeslání podkladů/pokynů pro hlasování.

4. Hlasování je platné, zúčastní-li se ho alespoň čtyři členové komise. Usnesení je přijato, pokud se pro něj vyslovili alespoň tři členové komise.

5. Předseda komise nebo jím pověřený člen zajistí na stanovisku s výsledkem hlasování originály podpisů hlasujících členů komise.

Čl. III

Závěrečná ustanovení

1. Toto opatření děkana nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu děkana.

 

V Praze dne 8. 2. 2021

 

prof. MUDr. Vladimír Komárek, CSc.

děkan fakulty

Platnost: 8. 2. 2021
Účinnost: od 8. 2. 2021

 

Gestor: Sekretariát děkanátu 2. LF UK
 
Vydáno: 4. 2. 2021 / Upraveno: 3. 5. 2021 / Odpovědná osoba: Bc. Marie Hejlová