Opatření děkana č. 4/2020

Platnost: 10. 3. 2020
Účinnost: od 10. 3. 2020

 

Gestor: Sekretariát děkanátu
 

Opatření děkana č. 4/2020

Mimořádné opatření v souvislosti s nepříznivým vývojem epidemiologické situace ve výskytu onemocnění COVID -19 na 2. lékařské fakultě Univerzity Karlovy

Čl. I

Úvodní ustanovení

1.  Toto opatření děkana stanoví postup na 2. lékařské fakultě Univerzity Karlovy (dále jen „2. LF UK“) pro zamezení šíření onemocnění COVID – 19 způsobený novým koronavirem SARS-CoV-2.

Čl. 2

Podmínky zavedení mimořádného opatření

1.  V souladu s usnesením Ministerstva zdravotnictví čj.: MZDR 10676/2020 – 1/MIN/KAN ze dne 10. 3. 2020 a Rozhodnutím rektora Univerzity Karlovy ze dne 10. 3. 2020:

  1. s účinností od 11. 3. 2020 se zakazuje osobní přítomnost studentů a účastníků kurzů na výuce. Individuální konzultace a individuální kontroly studia se plošně neruší.
  2. s účinností od 10. 3. 2020 od 18.00 hod  se na 2. LF UK ruší veškerá slavnostní shromáždění (promoce apod.);
  3. s účinností od 10. 3. 2020 od 18.00 hod se na 2. LF UK ruší veškerá shromáždění (konference, sympozia, sportovní a další akce) s předpokládanou účastí nad sto osob.  

2. Garant předmětu je odpovědný za rozesílání učebních materiálů a informací studentům ohledně výuky daného předmětu.

  Čl.3

Závěrečná ustanovení

  1. Toto opatření nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu děkana.
  2. Toto opatření je závazné pro všechny studenty, akademické pracovníky a zaměstnance 2. LF UK.

Příloha: 1) Rozhodnutí rektora k současné situaci ohledně koronaviru ze dne 10. 3. 2020

V Praze dne 10. 3. 2020

prof. MUDr. Vladimír Komárek, CSc.
děkan 2. LF UK

Přílohy: 
Vydáno: 11. 3. 2020 / Poslední aktualizace: 11. 3. 2020 / Odpovědná osoba: Bc. Marie Hejlová