Opatření děkana č. 3/2021

Opatření děkana č. 3/2021

 

O podrobnostech hybridního a distančního zasedání

Vědecké rady 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy

 

Čl. I

Úvodní ustanovení

1. Toto opatření v souladu s čl. 4a Jednacího řádu Vědecké rady 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy upravuje podmínky pro konání zasedání Vědecké rady 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy (dále jen „vědecká rada“) v případě, že se takové zasedání koná hybridním nebo distančním způsobem.

Čl. II

Zasedání konané hybridním způsobem

1. Koná-li se zasedání vědecké rady hybridním způsobem, je část členů vědecké rady prezenčně přítomna v místnosti, kde se zasedání vědecké rady koná, část členů vědecké rady je přítomna pomocí prostředků komunikace na dálku. Prostřednictvím prostředku komunikace na dálku nemůže být přítomen předseda vědecké rady, případně také pověřený předsedající zasedání.

2. Účast na zasedání pomocí prostředků komunikace na dálku bude zajištěna prostřednictvím aplikace, která umožňuje přenos jak zvukového, tak obrazového záznamu.

3. V případě veřejného hlasování hlasují členové vědecké rady takto:

  1. prezenčně přítomní členové vědecké rady hlasují stejným způsobem jako při běžném zasedání;
  1. členové vědecké rady využívající prostředku komunikace na dálku pomocí příslušné aplikace.

4. V případě tajného hlasování hlasují členové vědecké rady takto:

  1. prezenčně přítomní členové vědecké rady hlasují stejným způsobem jako při běžném zasedání;
  1. členové vědecké rady využívající prostředku komunikace na dálku využijí zaslaného odkazu do e-mailu a budou hlasovat v elektronické aplikaci, ve které je uveden návrh usnesení a možnost hlasování souhlasím/nesouhlasím/zdržuji se hlasování, a která zaručuje, že ze zobrazených výsledků není zřejmé, jak jednotliví členové vědecké rady hlasovali.

5. Skutečnost, že se zasedání koná hybridním způsobem, je členům vědecké rady sdělena elektronicky nejpozději 3 dny před konáním tohoto zasedání.

6. Veřejnost zasedání je zajištěna tak, že je veřejnosti umožněno účastnit se zasedání vědecké rady v místnosti, kde se zasedání koná.

 Čl. III

Zasedání konané distančním způsobem

1. Koná-li se zasedání vědecké rady distančním způsobem, jsou všichni členové vědecké rady včetně jejího předsedy přítomni na zasedání prostřednictvím prostředku komunikace na dálku.

2. Zasedání prostřednictvím prostředku komunikace na dálku je realizováno prostřednictvím aplikace, která umožňuje přenos jak zvukového, tak obrazového záznamu.

3. V případě veřejného hlasování hlasují členové vědecké rady pomocí příslušné aplikace.

4. V případě tajného hlasování využijí členové vědecké rady zaslaný odkaz do e-mailu a budou hlasovat v elektronické aplikaci, ve které je uveden návrh usnesení a možnost hlasování souhlasím/nesouhlasím/zdržuji se hlasování, a která zaručuje, že ze zobrazených výsledků není zřejmé, jak jednotliví členové vědecké rady hlasovali.

5. Skutečnost, že se zasedání koná distančním způsobem, je členům vědecké rady sdělena elektronicky nejpozději 3 dny před konáním tohoto zasedání.

6. Veřejnost zasedání je zajištěna zveřejněním odkazu na internetových stránkách fakulty, jehož prostřednictvím lze distanční zasedání sledovat.

Čl. IV

Závěrečná ustanovení

 

1. Toto opatření ruší opatření děkana č. 19/2020.

2. Toto opatření děkana nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu děkana.

 

V Praze dne 8. 2. 2021

 

prof. MUDr. Vladimír Komárek, CSc.

děkan fakulty

Platnost: 8. 2. 2021
Účinnost: od 8. 2. 2021
Gestor: Sekretariát děkanátu 2. LF UK
 
Vydáno: 4. 2. 2021 / Upraveno: 3. 5. 2021 / Odpovědná osoba: Bc. Marie Hejlová