Opatření děkana č. 3/2019

Platnost: 28. 2. 2019
Účinnost: od 28. 2. 2019
Gestor: Studijní oddělení
Zrušeno: OD 18/2019

V Praze dne 28. 2. 2019

Opatření děkana č. 3/2019
Pravidla rezervace poslucháren a seminárních místností v budově Fakultní nemocnice v Motole a v budově 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy na Plzeňské

 

Čl. 1
Úvodní ustanovení

Toto opatření děkana stanoví pravidla rezervace poslucháren nebo seminárních místností v posluchárenském bloku Fakultní nemocnice v Motole (dále jen „FN Motol“) a v budově 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy (dále jen „2. LF UK“) na Plzeňské, platné pro všechny studenty a zaměstnance 2. LF UK.

Čl. 2
Postup při rezervaci poslucháren nebo seminárních místností v posluchárenském bloku v budově FN Motol a v budově 2. LF UK na Plzeňské

 1. Rezervace na akce, jejichž podmínky konání není nutné předem projednávat s Odborem služeb FN Motol, a prostory na ně lze zarezervovat bezplatně:
  1. Akci pořádá některý ze studentských spolků (Motolák, Asociace studentů fyzioterapie, IFMSA nebo AIMS); plnou zodpovědnost za akci nese předsednictvo příslušného spolku, zastoupené zadavatelem akce; při rezervaci prosím uvádějte podrobný popis akce, včetně webových odkazů.
  2. Akci pořádá akademický senát 2. LF UK (případně SKAS); plnou zodpovědnost za akci nese předsednictvo AS, zastoupené zadavatelem akce.
  3. Jedná se o výukovou/vzdělávací akci (např. jednorázová přednáška nebo seminář mimo pravidelný rozvrh); plnou zodpovědnost za akci nese přednosta/vedoucí příslušného pracoviště, zastoupený zadavatelem akce.
  4. Nad akcí převezme přímou záštitu děkan 2. LF UK; plnou zodpovědnost za akci nese děkan, zastoupený zadavatelem akce; tuto skutečnost je nutno při rezervaci písemně doložit (bez schválení nelze žádat o rezervaci) – záštitu nad akcí projednejte laskavě předem s asistentkou děkana Bc. Marií Hejlovou ().
  Po projednání záštity nad akcí s příslušnou zodpovědnou osobou kontaktujte min. týden předem emailem Mgr. Janu Procházkovou z děkanátu 2. LF UK (), která spravuje rezervační systém.

  V emailu vždy uvádějte:
  • název akce,
  • termín konání,
  • přesný čas (začátku i konce),
  • orientační počet požadovaných míst,
  • v případě akce, nad níž převzal záštitu děkan, písemné doložení této skutečnosti.
  Na základě těchto údajů pro vás bude vybrána vhodná místnost tak, aby váš požadavek nekolidoval s výukou. V případě, že ve vámi požadovaném termínu a čase probíhá v nárokované místnosti výuka, vašemu požadavku nelze vyhovět a bude nutné hledat alternativní řešení.

  Rezervace v budově 2. LF UK na Plzeňské:
  • Pro rezervace akcí konaných v čase od 7.00 do 19.00 kontaktujte přímo Mgr. Janu Procházkovou ().
  • V případě akcí přesahujících 19.00 kontaktujte pro podmínky pronájmu nejdříve Pavla Turise (); v případě schválení události zašlete emailem žádost o rezervaci Mgr. Janě Procházkové.
 2.    Rezervace na akce, jejichž podmínky konání je nutné předem projednat s Odborem služeb FN Motol:
  1. Pro akce pořádané externími firmami nebo jednotlivci (tj. nespadající do kategorií uvedených výše) lze prostory zarezervovat pouze za úhradu, a to po domluvě s FN Motol (místnosti a přednáškové sály v posluchárenském bloku v budově FN Motol).
  2. Kontaktovat Odbor služeb FN Motol je nutné i v případě, že objednatel je zaměstnancem FN Motol, společného pracoviště 2. LF UK a FN Motol, samostatného pracoviště 2. LF UK nebo klinického pracoviště 1. LF UK se sídlem ve FN Motol a jedná se např. o uspořádání symposia, semináře, slavnostní akce, schůze nebo školení.
  Pro povolení akce a podmínky pronájmu kontaktujte Lucii Poláškovou (); rezervace spravuje Mgr. Jana Procházková ();
  V emailu vždy uvádějte:
  • název akce,
  • termín konání,
  • přesný čas (začátku i konce),
  • orientační počet požadovaných míst,
  • písemný souhlas s akcí ze strany FN Motol.
  Akce z této kategorie nemohou být s 2. LF UK nijak spojovány a 2. LF UK za ně nenese zodpovědnost.
   
  Kontakty:
  Odbor služeb FN Motol
  • Lucie Polášková
  • Email:
  • Telefon: 224 437 301
  Správce SIS 2. LF UK
  • Mgr. Jana Procházková
  • Email:
  • Telefon: 224 435 870

Čl. 3
Závěrečná ustanovení

 1. Toto opatření je platné pro všechny studenty a zaměstnance 2. LF UK.
 2. Toto opatření děkana nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu.

 

prof. MUDr. Vladimír Komárek, CSc.
děkan 2. LF UK

Vydáno: 1. 3. 2019 / Poslední aktualizace: 30. 4. 2019 / Odpovědná osoba: Bc. Marie Hejlová