Opatření děkana č. 3/2017

Opatření děkana č. 3/2017,
kterým se mění
Metodický pokyn k provedení
Vnitřního mzdového předpisu UK v Praze
,
který byl vydán Opatřením děkana č. 8/2013

Upravuji Metodický pokyn k provedení Vnitřního mzdového předpisu UK v Praze, který byl vydán Opatřením děkana č. 8/2013. Příloha tohoto Metodického pokynu, s názvem Výše tarifních mezd v jednotlivých třídách platná na 2. LF UK od 1. 1. 2017, pozbývá platnosti.

Dnem 1. 4. 2017 vstupuje v platnost příloha Výše tarifních mezd v jednotlivých třídách platná na 2. LF UK od 1. 4. 2017. Na základě změny přílohy je samotný obsah metodického pokynu náležitě aktualizován.

Příloha je k dispozici k nahlédnutí u vedoucí Personálního a mzdového oddělení 2. LF UK.

Opatření děkana č. 13/2016 se na základě výše uvedených skutečností ruší a nahrazuje jej toto nově vydané Opatření děkana č. 3/2017.

 

V Praze dne 27. 3. 2017

prof. MUDr. Vladimír Komárek, CSc.
děkan

Platnost: 1. 4. 2017
Účinnost: od 1. 4. 2017 do 1. 6. 2018
Gestor: Personální a mzdové oddělení
Zrušeno: OD 7/2018
Vydáno: 5. 4. 2017 / Upraveno: 31. 1. 2019 / Odpovědná osoba: Mgr. Květa Janoušková