Opatření děkana č. 23/2018

Opatření děkana č. 23/2018
Pravidla pro použití Režie 30

 

Čl. I
Úvodní ustanovení

Toto opatření děkana stanoví pravidla pro použití Režie 30 na 2. lékařské fakultě Univerzity Karlovy (dále jen „2. LF UK“).
 

Čl. II
Pravidla pro použití

 1. Hlavní řešitelé grantových projektů, které zahrnují režijní náklady, mohou nakládat až s 30 % těchto režijních prostředků (dále „ Režie 30“) podle vlastního uvážení s ohledem na níže uvedená pravidla.
 2. Režii 30 lze použít na:

  1. výplatu odměn pro libovolné zaměstnance fakulty (tedy nejen řešitele a jeho odborné spolupracovníky), případně na uzavření DPP či DPČ na činnost přímo související s grantem,
  2. neinvestiční nákupy (tzn. drobný hmotný majetek do 40 000 Kč vč. DPH nebo spotřební materiál, kancelářské potřeby, drobné nástroje apod.) spojené s výkonem práce,
  3. úhradu služeb pro projekt,
  4. úhradu cestovních výdajů pracovních cest spjatých s výkonem práce dle pravidel stanovených na fakultě opatřením děkana „O cestovních náhradách“ v platném znění, přičemž cena za ubytování a dopravu musí odpovídat ceně obvyklé v daném čase a místě a odpovídat běžným nákladům fakulty.
 3. Režii 30 lze čerpat v daném kalendářním roce průběžně – úměrně k čerpání ostatních tzv. přímých prostředků grantu. Aktuální výše, kterou je možno čerpat, se řídí níže uvedenými pravidly. Poslední termín, ke kterému je částka Režie 30 vypočtena pro daný kalendářní rok, je 15. listopad.
  Částka Režie 30, kterou je možno průběžně čerpat, je vypočtena úměrně na základě:

  • zaevidovaných dokladů, tj. objednávek a zálohových faktur schválených k danému datu,
  • záloh na cestovní náhrady a drobných vydání dodaných na děkanát k danému datu.
 4. Pro projekty v režimu evropských projektů, tedy ty projekty, které nemají uzávěrku účetnictví, případně periodickou zprávu s koncem roku, používáme označení Režie 60 a její čerpání je umožněno řešiteli průběžně do konce projektu.
 5. Grantové agentury požadují po příjemci – fakultě zdůvodnění i režijních nákladů, je třeba vždy pečlivě zvažovat způsob použití Režie 30/60. Pro položky podléhající pravidlům výběrových řízení platí stejná pravidla i pro nákup v rámci režie. V případě nejasností nebo neobvyklého nákupu je třeba výdaj předem konzultovat s Oddělením pro vědu a výzkum 2. LF UK.
 6. Z projektů OP VVV 2. LF UK režii standardně řešiteli neposkytuje, použití pro účely projektu může být diskutováno při přípravě projektu či v průběhu čerpání s přiděleným projektovým managerem za 2. LF UK a vedením fakulty.
 7. Děkan 2. LF UK má právo snížit nebo zamítnout poskytnutí Režie 30 pro konkrétní grantové projekty.
   

Čl. III
Závěrečná ustanovení

 1. Toto opatření ruší opatření děkana č.  9/2015.
 2. Toto Opatření děkana nabývá účinnosti dne 1. 1. 2019.

 

V Praze dne 20. 12. 2018

prof. MUDr. Vladimír Komárek, CSc.
děkan 2. LF UK

Platnost: 20. 12. 2018
Účinnost: od 1. 1. 2019
Gestor: Oddělení pro vědu a výzkum
 
Vydáno: 20. 12. 2018 / Upraveno: 14. 1. 2019 / Odpovědná osoba: Bc. Marie Hejlová