Opatření děkana č. 22/2018

Platnost: 20. 12. 2018
Účinnost: 20. 12. 2018
Gestor: Personální a mzdové oddělení, Ekonomické oddělení
Zrušeno: OD 13/2019

Opatření děkana č. 22/2018
Stravování zaměstnanců 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy

 

Čl. I
Úvodní ustanovení

Úprava poskytování závodního stravování podle tohoto opatření je platná pro všechny zaměstnance 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy (dále jen „2. LF UK“).
 

Čl. II
Všeobecná ustanovení

 1. Legislativa a související předpisy:
  Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů
  Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu, ve znění pozdějších předpisů
  Kolektivní smlouva Univerzity Karlovy v Praze, v platném znění
  Opatření děkana „Pravidla pro tvorbu a použití sociálního fondu“, v platném znění
  Opatření děkana „Poskytování a účtování cestovních náhrad“, v platném znění
 2. Zaměstnavatel zajišťuje svým zaměstnancům stravování ve smluvních stravovacích zařízeních nebo nákupem stravovacích poukázek.
   

Čl. III
Příspěvek na stravování

 1. Zaměstnavatel poskytuje svým zaměstnancům finanční příspěvek na stravování.
 2. Příspěvek je poskytován v nepeněžní formě na jedno jídlo na jednu pracovní směnu (pokud v této směně odpracuje alespoň čtyři hodiny). V případě, kdy směna přesahuje deset a půl hodiny, má zaměstnanec nárok na další příspěvek na stravování. Příspěvek se neposkytuje, pokud zaměstnanec je na pracovní cestě a pobírá cestovní náhrady dle platných předpisů a při jeho nepřítomnosti v práci (dovolená, nemoc, apod.). Zaměstnanec nemá nárok na zpětné plnění nebo plnění předem.
 3. Příspěvek je poskytován pouze zaměstnanci v pracovním poměru, který není zahrnut do mimoevidenčního stavu. Nárok na příspěvek má pouze zaměstnanec, který neuplatňuje nárok na stejný příspěvek na jiné součásti Univerzity Karlovy nebo u jiného zaměstnavatele v rámci společného pracoviště nebo společného projektu. Toto jsou zaměstnanci povinni prokázat čestným prohlášením.
 4. Příspěvek 2. LF UK na jedno jídlo činí 55 % z ceny dodavatele bez DPH. Maximální výše příspěvku 2. LF UK je 70 % z horní sazby stravného pro pracovní cestu v trvání 5–12 hodin. Dále může 2. LF UK přispět zaměstnanci na stravování ze sociálního fondu dle Opatření děkana „Pravidla pro tvorbu a použití sociálního fondu“.
 5. Zaměstnanec uhradí zbývající část z ceny jídla nebo stravovací poukázky. Úhrada je prováděna formou srážky ze mzdy za příslušný kalendářní měsíc podle evidence odebraných obědů a stravovacích poukázek.
 6. Příspěvek na stravování může být poskytován ve stravovacím zařízení FN Motol také bývalým zaměstnancům 2. LF UK, jejichž pracovní poměr na 2. LF UK již skončil odchodem do starobního důchodu nebo invalidního důchodu a jejichž doba zaměstnání u 2. LF UK bezprostředně před tímto odchodem do starobního nebo invalidního důchodu trvala nejméně 5 let a výše úvazku činila 1,0. Příspěvek je poskytován na jedno jídlo na jeden pracovní den ve stejné výši, v jaké jej poskytuje 2. LF UK zaměstnancům. Zbývající část z ceny jídla bude bývalým zaměstnancem uhrazena v hotovosti při odběru jídla. Ustanovení čl. IV odst. 1) a 2) se použije obdobně.
 7. Zaměstnancům, kteří se stravují ve stravovacím zařízení FN Motol, jsou vydány karty s logem FN Motol. Za poskytnutou kartu je zaměstnanec povinen složit zálohu v aktuálně platné výši. Záloha je zaměstnanci vrácena při odevzdání nepoškozené karty.
 8. Kontrolou oprávněnosti poskytnutí příspěvku je pověřeno Personální a mzdové oddělení.
   

Čl. IV
Závěrečná ustanovení

 1. Toto opatření ruší opatření děkana č. 13/2009.
 2. Toto opatření nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu děkana.

 

V Praze dne 20. 12. 2018

prof. MUDr. Vladimír Komárek, CSc.

děkan

Vydáno: 20. 12. 2018 / Odpovědná osoba: Bc. Marie Hejlová