Opatření děkana č. 2/2021

Opatření děkana č. 2/2021

Označení pracovišť 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy

(v jazyce českém a v jazyce anglickém)

 

Čl. I

Úvodní ustanovení

1.  Toto opatření děkana stanoví přehled pracovišť 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy (dále jen „2. LF UK“) a uvádí jejich označení v jazyce českém a v jazyce anglickém.

2.  Označení pracovišť 2. LF UK  v jazyce českém a v jazyce anglickém tvoří přílohu č. 1 tohoto opatření.

Čl. 2

Pracoviště 2. LF UK

1. Pracovištěm 2. LF UK jsou:

a) výuková a vědecko-výzkumná pracoviště (kliniky a ústavy);

b) účelová zařízení;

c) děkanát.

2. Pracoviště 2. LF UK mohou být pracovištěm:

a) výlučně fakultním;

b) společným s Fakultní nemocnicí v Motole (dále také „FN Motol“);

c) společným s Fakultní nemocnicí Bulovka  (dále také „FNB“);

d) společným s Ústřední vojenskou nemocnicí – Vojenskou fakultní nemocnicí Praha (dále také „ÚVN“).

Čl. 3

Závěrečná ustanovení

  1.  Toto opatření ruší opatření děkana č. 3/2020.
  2.  Toto opatření nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu děkana.

 

Příloha: 1) Označení pracovišť 2. LF UK (v jazyce českém a v jazyce anglickém)

 

 

V Praze dne 7. 1. 2021

 

prof. MUDr. Vladimír Komárek, CSc.
děkan 2. LF UK

Přílohy
Platnost: 7. 1. 2021
Účinnost: od 7. 1. 2021

 

Gestor: Sekretariát děkanátu 2. LF UK
Zrušeno: OD 10/2021
Vydáno: 7. 1. 2021 / Upraveno: 3. 6. 2021 / Odpovědná osoba: Bc. Marie Hejlová