Opatření děkana č. 2/2018

Opatření děkana č. 2/2018

Zrušení některých opatření děkana
2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy

 

Čl. 1
Úvodní ustanovení

S ohledem na zák. č. 137/2016 Sb., kterým byl novelizován zák. č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, se níže uvedená opatření děkana 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy ruší bez náhrady.

 

Čl. 2
Seznam rušených opatření děkana

1. Příkaz děkana č. 3/2004 Zkušební zprávy
2. Opatření děkana č. 1/2005 Stanovení výše úhrad za administrativní úkony
3. Opatření děkana č. 5/2006 Stanovení pravidel pro tvorbu a použití sociálního fondu
4. Opatření děkana č. 1/2007 K právu uchazeče nahlédnout do svých materiálů, rozhodných pro jeho přijetí ke studiu
5. Opatření děkana č. 7/2007 Metodické pokyny ke zkouškám na UK 2. LF
6. Opatření děkana č. 4/2008 K právu uchazeče nahlédnout do svých materiálů, rozhodných pro jeho přijetí ke studiu

 

Čl. 3

Toto opatření děkana nabývá účinnosti dnem jeho podpisu.

V Praze dne 6. dubna

prof. MUDr. Vladimír Komárek, CSc.
děkan 2. LF UK

Platnost: 6. 4. 2018
Účinnost: od 6. 4. 2018
Gestor: Sekretariát děkanátu
 
Vydáno: 9. 4. 2018 / Upraveno: 13. 4. 2021 / Odpovědná osoba: Bc. Marie Hejlová