Opatření děkana č. 2/2017

Opatření děkana č. 2/2017

Čerpání dovolené zaměstnanců 2. LF UK

 

 

 

Článek I.
Úvodní ustanovení

 1. Toto opatření navazuje na ustanovení § 211 až 233 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákoník práce“) a na ustanovení čl. III D odst. 1 a 2 Kolektivní smlouvy uzavřené mezi Univerzitou Karlovou a odborovými organizacemi s účinností ke dni 1. 12. 2016.

 

Článek II.
Pravidla pro čerpání dovolené

 1. Dovolená za kalendářní rok činí:
 1. u akademických pracovníků 40 dnů,
 2. u ostatních zaměstnanců 25 dnů.
 1. Zaměstnanci, který po celý kalendářní rok koná práce zvlášť obtížné ve smyslu § 215 odst. 2 zákoníku práce, přísluší dodatková dovolená v délce jednoho týdne. Koná-li zaměstnanec práce zvlášť obtížné jen část kalendářního roku, přísluší mu za každých 21 takto odpracovaných dnů jedna dvanáctina dodatkové dovolené.
 2. Zaměstnanci jsou povinni vyčerpat dovolenou do 31. 12. kalendářního roku, ve kterém jim právo na tuto dovolenou vzniklo. Převádění dovolené je možné pouze z důvodů určených zákoníkem práce.
 3. Vedoucí zaměstnanci jsou odpovědní za stanovení dovolené takovým způsobem, aby si zaměstnanci vyčerpali kompletně dovolenou v kalendářním roce, v němž jim na její čerpání vznikl nárok. Pokud by dovolenou nebylo možné z objektivních důvodů vyčerpat, budou povinni důvody jejího nevyčerpání písemně zdůvodnit Personálnímu a mzdovému oddělení.

 

Článek III.
Plán dovolených a čerpání dovolené

 1. Dovolenou čerpají zaměstnanci v rozsahu dle plánu dovolených, za jehož vypracování odpovídají příslušní vedoucí zaměstnanci, kteří rovněž odpovídají za jeho předání v písemné podobě vždy do 15. 3. daného kalendářního roku Personálnímu a mzdovému oddělení. Vzor plánu dovolených je přílohou č. 1 tohoto opatření.
 2. Změny plánu dovolených podle okamžitých potřeb pracovišť a zaměstnanců jsou v kompetenci vedoucích zaměstnanců. Určenou dobu čerpání dovolené je zaměstnavatel povinen písemně oznámit zaměstnanci alespoň 14 dnů předem, pokud se nedohodne se zaměstnancem na kratší době.
 3. Všichni zaměstnanci jsou povinni odevzdat včas před nástupem na dovolenou řádně vyplněný formulář dovolenky, schválený vedoucím zaměstnancem.

 

Článek IV.
Závěrečná ustanovení

 1. Nedílnou součást tohoto opatření tvoří Příloha č. 1 – Vzor plánu dovolených zaměstnanců pracoviště.
 2. Toto opatření nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu děkana fakulty.

 

V Praze dne 15. 2. 2017
prof. MUDr. Vladimír Komárek, CSc.
děkan 2. LF UK

Platnost: 15. 2. 2017
Účinnost: od 15. 2. 2017
Gestor: Personální a mzdové oddělení
 
Vydáno: 16. 2. 2017 / Upraveno: 18. 10. 2018 / Odpovědná osoba: Mgr. Květa Janoušková