Opatření děkana č. 21/2020

Opatření děkana č. 21/2020

o zajištění možnosti pokračovat ve studiu stejného nebo obdobného doktorského studijního programu

K provedení Opatření rektora č. 12/2019 (O zajištění možnosti pokračovat ve studiu stejného nebo obdobného studijního programu).

 

Čl. 1

 Předmět úpravy

Toto opatření upravuje organizační otázky zajištění možnosti pokračovat ve studiu stejného nebo obdobného doktorského studijního programu na 2. lékařské fakultě Univerzity Karlovy pro případ zániku akreditace doktorských studijních programů v českém i anglickém jazyce:

Biochemie a patobiochemie

Biologie a patologie buňky

Biomedicínská informatika

Experimentální chirurgie

Farmakologie a toxikologie

Fyziologie a patofyziologie člověka

Imunologie

Lékařská biofyzika

Mikrobiologie

Molekulární a buněčná biologie, genetika a virologie

Neurovědy

Preventivní medicína

Zobrazovací metody v lékařství

Čl. 2

Nástupnický studijní program

 1. Rada pro vnitřní hodnocení Univerzity Karlovy v usnesení ze dne 28. 11. 2018
  (č.j.: UKRUK/151242/2018-7) určila, že doktorský studijní program Biochemie
  a patobiochemie/Biochemistry and Pathobiochemistry (nástupnický studijní program) je obsahově obdobný doktorskému studijnímu programu Biochemie a patobiochemie/ Biochemistry and Pathobiochemistry (původní studijní program).
 2. Rada pro vnitřní hodnocení Univerzity Karlovy v usnesení ze dne 23. 10. 2019
  (č.j.: UKRUK/300818/2019-2) určila, že následující doktorské studijní programy (nástupnické studijní programy) jsou obsahově obdobné doktorským studijním programům (původní studijní programy):

původní doktorský studijní program

nástupnický doktorský studijní program

Mikrobiologie

Microbiology

Mikrobiologie

Microbiology

Molekulární a buněčná biologie, genetika a virologie

Molecular and Cell Biology, Genetics and Virology

Molekulární a buněčná biologie, genetika a  virologie

Molecular and Cell Biology, Genetics and Virology

 1. Rada pro vnitřní hodnocení Univerzity Karlovy v usnesení ze dne 23. 9. 2019
  (č.j.: UKRUK/335170/2019-3) určila, že následující doktorské studijní programy (nástupnické studijní programy) jsou obsahově obdobné doktorským studijním programům (původní studijní programy):

původní doktorský studijní program

nástupnický doktorský studijní program

Biologie a patologie buňky

Cell Biology and Pathology

Biologie a patologie buňky

Cell Biology and Pathology

Experimentální chirurgie

Experimental Surgery

Experimentální chirurgie

Experimental Surgery

Fyziologie a patofyziologie člověka

Human Physiology and Pathophysiology

Fyziologie a patofyziologie člověka

Human Physiology and Pathophysiology

Imunologie

Immunology

Imunologie

Immunology

Lékařská biofyzika

Medical Biophysics

Lékařská biofyzika

Medical Biophysics

Preventivní medicína

Preventive Medicine

Preventivní medicína a epidemiologie

Preventive Medicine and Epidemiology

 1. Rada pro vnitřní hodnocení Univerzity Karlovy v usnesení ze dne 11. 12. 2019
  (č.j.: UKRUK/349066/2019-4) určila, že doktorský studijní program Farmakologie
  a toxikologie/Pharmacology and Toxicology (nástupnický studijní program) je obsahově obdobný doktorskému studijnímu programu Farmakologie a toxikologie/Pharmacology and Toxicology (původní studijní program).
 1. Rada pro vnitřní hodnocení Univerzity Karlovy v usnesení ze dne 22. 4. 2020
  (č.j.: UKRUK/146706/2020-6) určila, že doktorský studijní program Biomedicínská informatika/Biomedical Informatics (nástupnický studijní program) je obsahově obdobný doktorskému studijnímu programu Biomedicínská informatika/Biomedical Informatics (původní studijní program).
 1. Rada pro vnitřní hodnocení Univerzity Karlovy v usnesení ze dne 1. 9. 2020
  (č.j.: UKRUK/354835/2020-5) určila, že doktorský studijní program Zobrazovací metody v lékařství/Imaging Methods in Medicine (nástupnický studijní program) je obsahově obdobný doktorskému studijnímu programu Zobrazovací metody v lékařství/Imaging Methods in Medicine (původní studijní program).
 1. Rada pro vnitřní hodnocení Univerzity Karlovy v usnesení ze dne 23. 9. 2020
  (č.j.: UKRUK/379912/2020-3) určila, žedoktorský studijní program Neurovědy/Neurosciences (nástupnický studijní program) je obsahově obdobný doktorskému studijnímu programu Neurovědy/Neurosciences (původní studijní program).

Čl. 3

Termín zařazení ke studijnímu plánu na dostudování

Studenti studující v akademickém roce 2020/2021 v doktorských studijních programech v českém i anglickém jazyce

Biochemie a patobiochemie

Biologie a patologie buňky

Biomedicínská informatika

Experimentální chirurgie

Farmakologie a toxikologie

Fyziologie a patofyziologie člověka

Imunologie

Lékařská biofyzika

Mikrobiologie

Molekulární a buněčná biologie, genetika a virologie

Neurovědy

Preventivní medicína

Zobrazovací metody v lékařství

a osoby, jejichž studium těchto doktorských studijních programů je přerušeno, budou k datu 30. 11. 2020 zařazeni do nástupnických doktorských studijních programů a dané oborové rady posoudí, zda je nutné aktualizovat individuální studijní plán.

Čl. 4

Závěrečná ustanovení

Toto opatření nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu děkana.

Navrhovatel: doc. MUDr. Štěpánka Průhová, Ph.D., proděkanka pro Ph.D. studium
a zahraniční záležitosti.

Osobou odpovědnou za realizaci tohoto opatření a kontrolu jeho dodržování stanovuji vedoucí Oddělení Ph.D. studia PhDr. Martu Hruškovou.

V Praze dne 18. 11. 2020

 

prof. MUDr. Vladimír Komárek, CSc.
děkan fakulty

Platnost: 18. 11. 2020
Účinnost: od 18. 11. 2020
Gestor: Oddělení Ph.D. studia
 
Vydáno: 18. 11. 2020 / Upraveno: 3. 6. 2021 / Odpovědná osoba: Bc. Marie Hejlová