Opatření děkana č. 20/2019

Opatření děkana č. 20/2019

 

Opatření pro výkon spisové služby na 2. lékařské fakultě Univerzity Karlovy

 

Článek 1

Základní ustanovení

 1. Toto opatření je vydáno v souladu s čl. 22 odst. 5. Opatření rektora č. 60/2018 - Spisový řád Univerzity Karlovy (dále jen „Spisový řád UK“).
 2. Výkon spisové služby na 2. lékařské fakultě Univerzity Karlovy (dále jen „2. LF UK“) se řídí Spisovým řádem UK a platnou legislativou. Toto opatření upravuje podrobnosti výkonu spisové služby na 2. LF UK v souladu se Spisovým řádem UK.
 3. Další podrobnosti výkonu spisové služby na 2. LF UK mohou být upraveny metodickými pokyny, které musí být v souladu s platnou legislativou, Spisovým řádem UK a tímto opatřením.

Článek 2

Organizace výkonu spisové služby

 1. Organizaci výkonu spisové služby na 2. LF UK zajišťuje lokální koordinátor spisové služby jmenovaný děkanem 2. LF UK, který vykonává především činnosti podle čl. 3 odst. 3. Spisového řádu UK.
 2. Lokální koordinátor spisové služby je organizačně zařazen na Sekretariátu děkanátu.  Dohlíží na pracoviště podatelny v rozsahu výkonu spisové služby a pracoviště hlavní spisovny 2. LF UK.
 3. 2. LF UK zřizuje v souladu s čl. 3 odst. 2. Spisového řádu UK podatelnu 2. LF UK. 2. LF UK využívá na základě smlouvy s Fakultní nemocnicí v Motole (dále jen „FN Motol“) poštovní přihrádku v podatelně FN Motol pro příjem a odesílání dokumentů prostřednictvím České pošty a pro distribuci dokumentů v rámci společných pracovišť 2. LF UK a FN Motol.
 4. 2. LF UK zřizuje v souladu s čl. 3 odst. 2. Spisového řádu UK hlavní spisovnu 2. LF UK. Správou hlavní spisovny 2. LF UK je pověřen lokální koordinátor spisové služby. 2. LF UK zřizuje pro každý spisový uzel spisovnu spisového uzlu. Správou spisovny spisového uzlu je pověřen vedoucí spisového uzlu, případně jím pověřená osoba.
 5. Všichni zaměstnanci 2. LF UK jsou odpovědni za vyřizování svých dokumentů a jsou povinni poskytovat součinnost pověřeným pracovníkům, tj. zpravidla sekretářkám jednotlivých pracovišť ústavů a klinik.
 6. Výčet spisových uzlů, na kterých je na 2. LF UK vykonávána spisová služba, je obsažen v příloze č. 1. Výčet spisových uzlů koresponduje s organizační strukturou fakulty.

Článek 3

Rozdělování a oběh dokumentů

 1. V souladu s čl. 6 odst. 8. Spisového řádu UK jsou stanoveny podrobnosti týkající se rozdělování a oběhu dokumentů:

  1. Dokumenty v analogové podobě, doručené na poštovní přihrádku v podatelně FN Motol, jsou pracovníkem podatelny 2. LF UK doručeny na podatelnu 2. LF UK.
  2. Pracovník podatelny na podatelně 2. LF UK zaeviduje příchozí dokumenty a přidělí je na příslušný spisový uzel. Dokumenty v analogové podobě jsou opatřeny podacím razítkem a naskenovány jako příloha do záznamu v Elektronickém systému spisové služby UK. Zaevidované dokumenty v analogové podobě adresované společným pracovištím 2. LF UK a FN Motol pracovník podatelny postoupí k distribuci prostřednictvím poštovní přihrádky v podatelně FN Motol. Dokumenty v digitální podobě přiděluje pracovník podatelny.
  3. V rámci spisového uzlu dokumenty přiděluje k vyřízení vedoucí spisového uzlu, případně pověření pracovníci.
  4. Dokumenty k redistribuci jsou vraceny na podatelnu vedoucím spisového uzlu, případně pověřeným pracovníkem.

Článek 4

Odesílání dokumentů

 1. Dokumenty odesílané Českou poštou jsou vypravovány na základě smlouvy prostřednictvím poštovní přihrádky v podatelně FN Motol.
 2. Dokumenty v analogové podobě určené ostatním fakultám a součástem UK jsou předávány na podatelnu, odkud je pověřený zaměstnanec 2. LF UK odnáší na centrální podatelnu UK. Zde jsou předány příslušné fakultě či součásti UK.

Článek 5

Ukládání dokumentů a spisů ve spisovně, nahlížení a zápůjčky

1.  2. LF UK upravuje podrobnosti předávání dokumentů a spisů do spisoven a provoz spisoven samostatným metodickým pokynem.

Článek 6

Závěrečná ustanovení

 1. Toto opatření je závazné pro všechny zaměstnance 2. LF UK.
 2. Toto opatření bylo v souladu s čl. 3 odst. 1, písm. a) a odst. 6 písm., a) Spisového řádu UK projednáno s Archivem UK a koordinátorem spisové služby UK, kteří k němu vydali dne 12. 12. 2019 souhlasné stanovisko pod č. j. UKRUK/144075/2019-2.
 3. Toto opatření děkana nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu děkana.

 

V Praze dne 18. 12. 2019

 

prof. MUDr. Vladimír Komárek, CSc.

děkan

 

 

 

Příloha č. 1

Soupis spisových uzlů na 2. LF UK

Spisové uzly 2. LF UK

 

 

 

Oddělení děkanátu, proděkani, AS

Děkanát

Sekretariát děkanátu

 

Studijní oddělení

 

Oddělení pro vědu a výzkum

 

Oddělení Ph.D. studia a zahraničních záležitostí

 

Personální a mzdové oddělení

 

Ekonomické oddělení

 

Oddělení komunikace a vnějších vztahů

 

Oddělení investiční výstavby

 

Oddělení specializačního vzdělávání lékařů

 

Oddělení technické podpory

 

 

Proděkani

Proděkan pro doktorské studium a zahraniční záležitosti

 

Proděkan pro koncepci a kvalitu vzdělávací činnosti

 

Proděkan pro personální problematiku

 

Proděkan pro rozvoj a investice

 

Proděkan pro specializační vzdělávání, celoživotní vzdělávání a vnější vztahy

 

Proděkan pro studium a akademické kvalifikace

 

Proděkan pro studium klinických oborů

 

Proděkan pro vědu a výzkum

Akademický senát

Akademický senát

 

 

 

Ústavy aj. pracoviště využívající pro oběh listinných dokumentů podatelny 2. LF UK

Pracoviště

Ústav farmakologie

 

Ústav patologické fyziologie

 

Ústav anatomie

 

Ústav patologie a molekulární medicíny

 

Ústav soudního lékařství

 

Ústav lékařské mikrobiologie  

 

Ústav ošetřovatelství

 

Ústav lékařské chemie a klinické biochemie

 

Chirurgická klinika ÚVN

 

Klinika infekčních nemocí

 

Dermatovenerologická klinika

 

Ústav veřejného zdravotnictví a preventivního lékařství 

 

Ústav epidemiologie

 

Ústav tělesné výchovy

 

Ústav neurověd

 

Ústav fyziologie

 

Ústav lékařské etiky a humanitních základů medicíny

 

Ústav biofyziky  

 

Ústav histologie a embryologie  

 

Ústav biologie a lékařské genetiky 

 

Ústav imunologie  

 

Ústav vědeckých informací  

 

Ústav jazyků

 

Výukové pracoviště praktického lékařství

 

Centrum bioinformatiky

 

Správa budov

 

 

 

Kliniky aj. pracoviště využívající pro oběh analogových dokumentů podatelny FN Motol

 

Interní klinika   

 

Klinika kardiovaskulární chirurgie

 

Kardiologická klinika

 

Dětské kardiocentrum

 

Pediatrická klinika

 

Chirurgická klinika

 

Urologická klinika 

 

Neurochirurgická klinika dětí a dospělých

 

Klinika dětské chirurgie  

 

Klinika dětské a dospělé ortopedie a traumatologie

 

Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny  

 

Gynekologicko-porodnická klinika 

 

Klinika ušní, nosní a krční  

 

Oční klinika dětí a dospělých 

 

Stomatologická klinika dětí a dospělých

 

Klinika rehabilitace a tělovýchovného lékařství 

 

Klinika dětské neurologie 

 

Neurologická klinika

 

Dětská psychiatrická klinika 

 

Klinika zobrazovacích metod 

 

Klinika dětské hematologie a onkologie

 

Onkologická klinika

 

Klinika nukleární medicíny a endokrinologie 

 

Pneumologická klinika

Platnost: 18. 12. 2019
Účinnost: od 18. 12. 2019
Gestor: Sekretariát děkanátu
 
Vydáno: 19. 12. 2019 / Upraveno: 10. 5. 2021 / Odpovědná osoba: Bc. Marie Hejlová