Opatření děkana č. 20/2018

Opatření děkana č. 20/2018
Provozní řád používání šatních skříněk na 2. lékařské fakultě Univerzity Karlovy – v areálu Fakultní nemocnice v Motole

 

Čl. I.
Základní ustanovení

Toto opatření děkana upravuje podmínky používání šatních skříněk studenty 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy (dále jen „2. LF UK“) v areálu Fakultní nemocnice v Motole (dále jen „FN Motol“).'
 

Čl. II
Podmínky používání

 1. Šatní skříňky (dále jen „skříňka“) umístěné v prostorách FN Motol, určené Studijním oddělením 2. LF UK pro studenty bakalářské, magisterské a navazující magisterské formy studia 2. LF UK, slouží k odkládání svrchního oděvu a zavazadel. Skříňka není určena pro odkládání peněz, klenotů a jiných cenností.
 2. Jedna skříňka je určena vždy minimálně pro dva studenty, přičemž každému z těchto studentů bude na Studijním oddělení proti podpisu zapůjčen klíč od vstupních dveří do šatny a přidělena konkrétní skříňka. V případě ztráty klíče od vstupních dveří do šatny student uhradí na bankovní účet fakulty poplatek ve výši  300,– Kč (slovy tři sta korun českých) a předloží doklad o provedení platby na Studijním oddělení 2. LF UK. Číslo účtu je 37530021/0100, Komerční banka, a. s., do zprávy pro příjemce student napíše „klíč od šatny“ a do variabilního symbolu zadá číslo průkazu ISIC.
 3. Skříňku jsou studenti povinni uzamknout vlastním visacím zámkem a klíče uschovat u sebe.
 4. Přidělenou skříňku může student používat po celou dobu studia.
 5. Student je povinen napsat na vyznačené místo na skříňce čitelně své jméno, aby pracovníci Studijního oddělení měli možnost provést kontrolu, že skříňku užívají pouze studenti, kterým byla přidělena.
 6. Pokud nebudou na skříňce uvedena čitelně jména studentů, budou písemně vyzváni vývěskou na skříňce, aby tak neprodleně učinili, a to maximálně do jednoho měsíce od vyvěšení výzvy. Pokud tak nebude učiněno ani po této výzvě nebo skříňka nebude uvolněná, má fakulta právo ji z bezpečnostních důvodů otevřít. Pro tento účel je sestavena dvoučlenná komise, která provede otevření a kontrolu skříněk. O otevření skříňky sepíše protokol, nalezené věci zřetelně označí a uloží do uzamykatelného prostoru. Kopie protokolů o otevření skříněk jsou ukládány na Studijním oddělení fakulty. Při vyzvednutí věcí z tohoto uložení je student povinen předložit doklad totožnosti vydaný státním orgánem a opatřený fotografií, popsat obsah skříňky a podepsat potvrzení o převzetí. V případě, že si student do 6 měsíců uschované věci nevyzvedne, má 2. LF UK právo s nimi naložit dle vlastního uvážení.
 7. Pokud student zjistí, že je některá ze skříněk poškozená, je povinen tuto skutečnost bez zbytečného odkladu nahlásit pracovníkům Studijního oddělení.
 8. Po skončení používání skříňky, zpravidla při ukončení studia, je student povinen skříňku vyklidit, odebrat si svůj visací zámek a na Studijním oddělení 2. LF UK vrátit klíč od vstupních dveří od šatny.
 9. O výjimkách z tohoto provozního řádu rozhoduje s konečnou platností děkan fakulty.
   

Čl. III
Závěrečná ustanovení

 

 1. Toto opatření ruší opatření tajemníka č. 1/2015.
 2. Toto opatření nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu děkana.

 

V Praze dne 12. 12. 2018

prof. MUDr. Vladimír Komárek, CSc.
děkan fakulty

Platnost: 12. 12. 2018
Účinnost: od 12. 12. 2018
Gestor: Studijní oddělení
 
Vydáno: 12. 12. 2018 / Upraveno: 12. 12. 2018 / Odpovědná osoba: Bc. Marie Hejlová