Opatření děkana č. 19/2020

Opatření děkana č. 19/2020

Pravidla hybridního, tj. kombinovaného presenčního a distančního zasedání Vědecké rady 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy

 

Čl. I

Úvodní ustanovení

1.  Toto opatření v souladu s § 7 zákona č. 188/2020 Sb., o zvláštních pravidlech pro vzdělávání a rozhodování na vysokých školách v roce 2020 a o posuzování doby studia pro účely dalších zákonů, upravuje podmínky pro konání zasedání Vědecké rady 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy (dále jen „vědecká rada“).

2.  Toto opatření se použije pouze v případě, kdy je přítomnost členů akademické obce na vysoké škole nebo osobní přítomnost studentů při výuce a zkouškách při studiu na vysoké škole na základě opatření přijatého podle jiného zákona omezena.  

Čl. II

Předmět úpravy

1.  Toto opatření upravuje pravidla pro jednání a hlasování vědecké rady, která se uskuteční hybridním, tj. kombinovaným presenčním a distančním způsobem (dále jen „hybridní způsob“).

Čl. III

Zasedání konané hybridním způsobem

1.  Koná-li se zasedání vědecké rady hybridním způsobem, je část členů vědecké rady prezenčně přítomna v místnosti, kde se zasedání vědecké rady koná, část členů vědecké rady je přítomna pomocí prostředků komunikace na dálku.

2.  Účast na zasedání pomocí prostředků komunikace na dálku bude zajištěno prostřednictvím aplikace Zoom, která umožňuje přenos jak zvukového, tak obrazového záznamu.

3.  V případě veřejného hlasování hlasují členové vědecké rady takto:

a) prezenčně přítomní členové vědecké rady hlasují stejným způsobem jako při běžném zasedání;

b) členové využívající prostředků komunikace na dálku pomocí tlačítka „Chat“ v příslušné aplikaci.

4.  V případě tajného hlasování hlasují členové vědecké rady takto:

a) prezenčně přítomní členové vědecké rady hlasují stejným způsobem jako při běžném zasedání;

b) členové využívající prostředků komunikace na dálku využijí zaslaného odkazu do mailu a budou hlasovat v aplikaci „Election runner“, ve kterém je uveden návrh usnesení a možnosti hlasování souhlasím/nesouhlasím/zdržuji se hlasování, který zaručuje, že ze zobrazených výsledků není zřejmé, jak jednotliví členové vědecké rady hlasovali.

5.  Veřejnost zasedání je zajištěna tak, že je veřejnosti umožněno účastnit se zasedání vědecké rady v místnosti, kde se zasedání koná.

Čl. IV

Závěrečná ustanovení

1. Toto opatření děkana nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu děkana.

 

V Praze dne 21. 10. 2020

prof. MUDr. Vladimír Komárek, CSc.
děkan fakulty

Platnost: 21. 10. 2020
Účinnost: od 21. 10. 2020

 

Gestor: Sekretariát děkanátu 2. LF UK
Zrušeno: OD 3/2021
Vydáno: 21. 10. 2020 / Upraveno: 4. 5. 2021 / Odpovědná osoba: Bc. Marie Hejlová