Opatření děkana č. 19/2019

Platnost: 16. 12. 2019
Účinnost: od 16. 12. 2019

 

Gestor: Sekretariát děkanátu
Zrušeno: OD 3/2020

Opatření děkana č. 19/2019

Označení pracovišť 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy

(v jazyce českém a v jazyce anglickém)

 

Čl. I

Úvodní ustanovení

1.  Toto opatření děkana stanoví přehled pracovišť 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy (dále jen „2. LF UK“) a uvádí jejich označení v jazyce českém a v jazyce anglickém.

     2.  Označení pracovišť 2. LF UK v jazyce českém a v jazyce anglickém tvoří přílohu č. 1 tohoto opatření.

 

Čl. 2

Pracoviště 2. LF UK

1.  Pracovištěm 2. LF UK jsou:

     a.   výuková a vědecko-výzkumná pracoviště (kliniky a ústavy);

     b.   účelová zařízení;

     c.   děkanát.

 

2.  Pracoviště 2. LF UK mohou být pracovištěm:

     a.   výlučně fakultním;

     b.   společným s Fakultní nemocnicí v Motole;

     c.   společným s Nemocnicí Na Bulovce;

     d.   společným s Ústřední vojenskou nemocnicí – Vojenskou fakultní nemocnicí Praha.

 

Čl. 3

Závěrečná ustanovení

  1.  Toto opatření ruší opatření děkana č. 12/2016.
  2.  Toto opatření nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu děkana.

 

Příloha: 1) Označení pracovišť 2. LF UK (v jazyce českém a v jazyce anglickém)

 

V Praze dne 16. 12. 2019

 

prof. MUDr. Vladimír Komárek, CSc.

děkan 2. LF UK

Přílohy: 
Vydáno: 16. 12. 2019 / Poslední aktualizace: 16. 12. 2019 / Odpovědná osoba: Bc. Marie Hejlová