Opatření děkana č. 18/2020

Opatření děkana č. 18/2020

Pravidla pro tvorbu a použití sociálního fondu na 2. lékařské fakultě Univerzity Karlovy

 

Čl. I

Úvodní ustanovení

Toto opatření děkana stanoví pravidla pro tvorbu a použití sociálního fondu na 2. lékařské fakultě Univerzity Karlovy.

Čl. II

Tvorba sociálního fondu

 1. 2. lékařská fakulta Univerzity Karlovy (dále jen „2. LF UK“) zřizuje v souladu s § 18, odst. 6, písm. f) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, ve znění pozdějších předpisů, sociální fond (dále jen „fond“).
 1. V souladu s čl. 21 Pravidel hospodaření Univerzity Karlovy a v souladu s platnou Kolektivní smlouvou Univerzity Karlovy se fond na 2. LF UK tvoří ve výši 1,3 % z objemu nákladů zúčtovaných na mzdy, náhrady mezd a odměny za pracovní pohotovost v příslušném kalendářním roce.


Čl. III

Použití fondu pro zaměstnance 2. LF UK

 1. Prostředky fondu mohou být použity na vyplacení:

  a) příspěvku na penzijní připojištění se státním příspěvkem nebo doplňkové penzijní spoření zaměstnancům 2. LF UK. Podmínky pro přiznání tohoto příspěvku jsou uvedeny v čl. IV tohoto opatření;

  b) příspěvku na úroky z úvěru poskytnuté zaměstnanci 2. LF UK na bytové potřeby. Podmínky pro přiznání tohoto příspěvku jsou uvedeny v čl. V tohoto opatření;

  c) nenávratné finanční výpomoci zaměstnancům 2. LF UK, kteří se nacházejí v akutní  tíživé sociální situaci. Podmínky pro přiznání tohoto příspěvku jsou uvedeny v čl. VI tohoto opatření;

  d) příspěvku na úhradu výdajů spojených s udržením nebo zlepšením zdravotního stavu zaměstnanců 2. LF UK v mezích potřebnosti pro 2. LF UK. Podmínky pro přiznání tohoto příspěvku jsou uvedeny v čl. VII tohoto opatření;

  e) příspěvku na stravování zaměstnancům a bývalým zaměstnancům 2. LF UK. Podmínky pro přiznání tohoto příspěvku jsou uvedeny v čl. VIII. tohoto opatření;

  f) příspěvku formou odměny k ocenění pracovních a životních výročí. Podmínky pro přiznání tohoto příspěvku jsou uvedeny v čl. IX  tohoto opatření.

  g) jednorázového příspěvku  při odchodu do starobního nebo invalidního důchodu. Podmínky pro přiznání tohoto příspěvku jsou uvedeny v čl. X tohoto opatření.

   
 2. Každý zaměstnanec 2. LF UK může současně čerpat příspěvek uvedený v čl. III odst. 1, písmeno c), e), f) a g) a jeden z příspěvků uvedených v čl. III odst. 1, písm. a), b) a d). O změnu čerpání příspěvku může zaměstnanec žádat pouze jednou v daném kalendářním roce. Bude-li zaměstnanec požadovat příspěvek podle čl. III odst. 1, písm. b), nemůže ve stejném kalendářním roce čerpat příspěvky podle  čl. III odst. 1, písm. a) a d).  
   
 3. Nárok na příspěvek z fondu dle tohoto opatření mají pouze zaměstnanci 2. LF UK v pracovním poměru, kteří nejsou zahrnuti do mimoevidenčního stavu, není-li výslovně dále v tomto opatření uvedeno jinak. Nárok na příspěvek z fondu dle tohoto opatření mají pouze ti zaměstnanci, kteří v daném kalendářním roce neuplatňují nárok na stejný příspěvek na jiné součásti univerzity nebo u jiného zaměstnavatele v rámci společného pracoviště. Toto jsou zaměstnanci povinni prokázat čestným prohlášením. Věta druhá a třetí tohoto odst. se nevztahuje na poskytování příspěvku dle čl. III. odst. 1, písm. f) a písm. g) tohoto opatření.
 1. Zánik nároku na příspěvek:

  a) Zaměstnanec 2. LF UK, kterému byl přiznán příspěvek, ztrácí nárok na příspěvek, jestliže:
 • jeho pracovní poměr na 2. LF UK zanikl, je přeřazen do mimoevidenčního stavu nebo sjednaný rozsah pracovního úvazku přestal odpovídat podmínkám uvedeným v jednotlivých článcích tohoto opatření, není-li výslovně dále v tomto opatření uvedeno jinak;
 • zanikla smlouva o penzijním připojištění se státním příspěvkem nebo doplňkovém penzijním spoření.

  b) Při zániku nároku na poskytování příspěvku je příspěvek zaměstnanci naposledy přiznán za měsíc, v němž podmínky pro poskytnutí příspěvku naposledy splňoval.
 1. Při poskytování všech příspěvků z fondu se postupuje dle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.
 1. Prostředky fondu mohou být také použity na nákup ochranných  pomůcek  (roušky, respirátory FFP2, rukavice) v případě nepříznivé epidemiologické situace za účelem ochrany zdraví  zaměstnanců 2. LF UK, a to na základě požadavku vedoucího pracoviště a po zvážení vedením fakulty. O následném rozdělení ochranných pomůcek jednotlivým zaměstnancům pracoviště rozhoduje vedoucí pracoviště.

 

Čl. IV

Příspěvek na penzijní připojištění se státním příspěvkem nebo doplňkové penzijní spoření

 1. Podmínky pro přiznání tohoto příspěvku:

  a) Příspěvek může být přiznán zaměstnanci 2. LF UK, který splňuje podmínky uvedené v čl. III. odst. 3 a dále v čl. IV., odst. 1, písm. b) a podá písemnou žádost na Personální a mzdové oddělení 2. LF UK. Vzor žádosti je uveden v Příloze č. 1 tohoto opatření.

  b) Zaměstnanec ke dni podání žádosti musí splňovat současně následující podmínky:
 • pracovní poměr zaměstnance na 2. LF UK trvá alespoň dva roky. Za nepřetržité trvání pracovního poměru se považuje i skončení dosavadního a bezprostředně navazujícího nově vzniklého pracovního poměru zaměstnance;
 • výše pracovního úvazku zaměstnance na 2. LF UK činí a činila v posledních dvou letech alespoň 0,7;
 • má v souladu s příslušnými právními předpisy uzavřené penzijní připojištění se státním příspěvkem nebo doplňkové penzijní spoření, které je v době podání žádosti účinné.
 1. Posuzování žádosti:

  a) Posuzování žádostí o příspěvek včetně ověřování údajů, evidenci žádostí a evidenci poskytovaných příspěvků provádí Personální a mzdové oddělení 2. LF UK.

  b) Údaje na žádosti se ověřují podle originálu smlouvy o penzijním připojištění se státním příspěvkem nebo o doplňkovém penzijním spoření, kterou zaměstnanec předloží k nahlédnutí odpovědnému pracovníkovi Personálního a  mzdového oddělení 2. LF UK současně s podáním žádosti, a porovnáním s evidencí zaměstnanců.
   
 2. Výše a způsob poskytování příspěvku:

  a) Zaměstnanci může být přiznán příspěvek ve výši 1.500,- Kč měsíčně na penzijní připojištění se státním příspěvkem nebo na doplňkové penzijní spoření.

  b) Příspěvek se zaměstnanci poskytuje měsíčně při vyúčtování mzdy po splnění podmínek dle čl. IV. odst. 1 tohoto opatření, a to přímo poukázáním na jeho účet u penzijního fondu, nejdříve však od následujícího měsíce po podání žádosti, a to až do zániku tohoto nároku.
   
 3. Povinnosti zaměstnance:

  Zaměstnanec je vždy povinen písemně informovat zaměstnavatele o všech skutečnostech rozhodujících o poskytování příspěvku a jejich změnách, tj. zejména o údajích uvedených v žádosti o poskytnutí příspěvku z fondu (změna penzijního fondu, změna pojišťovny, adresy fondu nebo pojišťovny, čísla smlouvy, bank. spojení a čísla účtu apod.). Změnu údajů je zaměstnanec povinen oznámit bez zbytečného odkladu, nejpozději do 8 kalendářních dnů ode dne, kdy se o daných skutečnostech dozvěděl. Za škody vzniklé nedodržením výše uvedené povinnosti odpovídá zaměstnanec v plném rozsahu.

 

Čl. V

Příspěvek na úroky z úvěru na bytové potřeby

 1. Podmínky pro přiznání tohoto příspěvku:

  a) Příspěvek může být přiznán zaměstnanci 2. LF UK, který splňuje podmínky uvedené v čl. III odst. 3 a dále v čl. V, odst. 1, písm. b) a podá písemnou žádost nejpozději do 30. 6. daného kalendářního roku na Personální a mzdové oddělení 2. LF UK. Vzor žádosti je uveden v Příloze č. 2 tohoto opatření.

  b) Zaměstnanec ke dni podání žádosti musí splňovat současně následující podmínky:
 • pracovní poměr zaměstnance na 2. LF UK trvá alespoň dva roky. Za nepřetržité trvání pracovního poměru se považuje i skončení dosavadního a bezprostředně navazujícího nově vzniklého pracovního poměru zaměstnance;
 • výše pracovního úvazku zaměstnance na 2. LF UK činí a činila v posledních dvou letech 1,0
 • zaměstnanec prokáže, že v předcházejícím kalendářním roce zaplatil v rámci zdaňovacího období úroky z úvěru na bytové potřeby dle zákona č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, ve výši nejméně 1.000,- Kč a odpočet těchto úroků uplatnil zaměstnanec nebo jeho manžel(ka); bytovou potřebou se pro účely tohoto opatření rozumí výhradně bytová potřeba související s vlastním trvalým bydlením ve smyslu příslušných ustanovení zák. č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu, ve znění pozdějších předpisů.
   
 1. Posuzování žádosti:

  a) Posuzování žádostí o příspěvek včetně ověřování údajů, evidenci žádostí a evidenci poskytovaných příspěvků provádí Personální a mzdové oddělení 2. LF UK.

  b) Údaje na žádosti se ověřují dle kopie příslušného daňového přiznání nebo dle formuláře „Výpočet daně a daňového zvýhodnění“ mzdové evidence vedené Personálním a mzdovým oddělením 2. LF UK.

   
 2. Výše a způsob poskytování příspěvku:

  a) Příspěvek lze poskytnout ve výši 60 % uplatněného odpočtu zaplacených úroků z úvěru na bytové potřeby v předcházejícím kalendářním roce, avšak pouze do maximální výše 18 000,- Kč za kalendářní rok.

  b) Tento příspěvek se v daném kalendářním roce vyplácí jednorázově v nejbližším výplatním termínu po dodání úplné a správné žádosti včetně příloh.

 

Čl. VI

Nenávratná finanční výpomoc

 1. Podmínky pro přiznání tohoto příspěvku a jeho výše:

  a) Příspěvek může být poskytnut zaměstnanci 2. LF UK na bytové účely (včetně vybavení bytu nebo rodinného domu) v přímé souvislosti s překlenutím jeho mimořádně obtížných poměrů v důsledku živelné pohromy, ekologické nebo průmyslové havárie jako nenávratná finanční výpomoc do výše 500.000,- Kč.

  b) Jednorázová nenávratná finanční výpomoc může být též poskytnuta zaměstnanci 2. LF UK, který se nachází v akutní, zvláštního zřetele hodné tíživé sociální situaci, do které se dostal bez vlastního přičinění v důsledku jiných příčin, než je uvedeno v čl. VI, odst. 1, písm. a). Tato finanční výpomoc může být poskytnuta jako příspěvek ze sociálního fondu do maximální výše 60.000,- Kč za kalendářní rok.

   
 2. Posuzování žádosti a způsob poskytování příspěvku:

  Zaměstnanec předloží žádost o poskytnutí příspěvku děkanovi fakulty. V žádosti uvede důvody pro požadovanou finanční výpomoc. Děkan je oprávněn si při posouzení žádosti vyžádat další údaje. K žádosti se vyjadřuje kolegium děkana a příslušná odborová organizace. O přiznání příspěvku a jeho výši rozhoduje děkan fakulty s přihlédnutím k vyjádřením kolegia děkana a odborové organizace, zpravidla do 30 dnů od doručení žádosti se všemi požadovanými náležitostmi a podkladů odůvodňujících poskytnutí příspěvku nebo ode dne doručení doplněné žádosti o dodatečně vyžádané podklady.

 

Čl. VII

  Příspěvek na úhradu výdajů spojených s udržením nebo zlepšením zdravotního stavu zaměstnanců v mezích potřebnosti pro 2. LF UK

 1. Podmínky pro přiznání tohoto příspěvku:

  a) Příspěvek může být přiznán zaměstnanci 2. LF UK, který splňuje podmínky uvedené v čl. III odst. 3 a dále v čl. VII, odst. 1, písm. b) a podá písemnou žádost na Personální a mzdové oddělení 2. LF UK.  Vzor žádosti je uveden v Příloze č. 3 tohoto opatření.

  b) Zaměstnanec ke dni podání žádosti musí splňovat současně následující podmínky:
 • výše pracovního úvazku zaměstnance na 2. LF UK činí alespoň 0,5;
 • zaměstnanec není ve zkušební době.

 

 1. Posuzování žádosti a způsob poskytování příspěvku:

  a) Příspěvek je zaměstnanci poskytován pravidelně ve formě poukázek pro podporu zdraví v hodnotě 500,- Kč měsíčně, nejdříve od měsíce následujícího po podání žádosti, a to až do zániku tohoto nároku. Tyto poukázky si zaměstnanec vyzvedává v pokladně 2. LF UK.

  b) Zaměstnanci, který prokáže, že je osobou se zdravotním postižením (OZP) nebo osobou zdravotně znevýhodněnou (OZZ), může být přiznán tento příspěvek až do výše hodnoty poukázek 1.000,- Kč měsíčně. Doklady prokazující OZP nebo OZZ zaměstnanec předkládá Personálnímu a mzdovému oddělení 2. LF UK.

 

Čl. VIII

Příspěvek na stravování

 1. Podmínky pro přiznání tohoto příspěvku:

  a) Příspěvek může být přiznán zaměstnanci 2. LF UK, který splňuje podmínky uvedené v čl. III odst. 3 a dále v čl. VIII, odst. 1, písm. b).

  b) Zaměstnanec ke dni podání žádosti musí splňovat podmínku, že výše jeho pracovního úvazku na 2. LF UK činí alespoň 0,5;

  c) Nárok na tento příspěvek lze uplatnit na Personálním a mzdovém oddělení 2. LF UK.

   
 2. Výše a způsob poskytování příspěvku:

  a) Příspěvek je poskytnut zaměstnanci ve výši 13,- Kč za jeden pracovní den, a to pouze v případě, že zaměstnanec odpracuje za směnu alespoň 4 hodiny nepřetržité práce a současně mu nevznikl v průběhu směny nárok na stravné dle zák. č. 262/2006 Sb.,  zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů.

  b) Příspěvek je poskytován ve formě příspěvku na stravování ve smluvním stravovacím zařízení 2. LF UK nebo ve formě příspěvku na nákup stravovacích poukázek. Výdej stravovacích poukázek  zajišťuje Personální a mzdové oddělení 2. LF UK.  

   
 3. Tento příspěvek může být poskytován bývalým zaměstnancům 2. LF UK, kteří pracují na   2. LF UK v rámci DPČ s úvazkem 80 hodin měsíčně za podmínky dle čl. VIII odst. 2. písm. a) a písm. b) tohoto opatření.

   
 4. Tento příspěvek může být poskytován formou příspěvku na zajištění stravování ve stravovacím zařízení FN Motol  také bývalým zaměstnancům 2. LF UK, jejichž pracovní poměr na 2. LF UK již skončil odchodem do starobního nebo invalidního důchodu a jejichž doba zaměstnání u 2. LF UK bezprostředně před tímto odchodem do starobního nebo invalidního důchodu trvala nejméně 5 let a výše úvazku činila  nejméně 0,5. Tento příspěvek je poskytován na jedno jídlo na jeden pracovní den.

 

Čl. IX

Odměny

1. Podmínky pro přiznání tohoto příspěvku:

    a) Příspěvek formou odměny  bude přiznán zaměstnanci 2. LF UK, který splňuje podmínky uvedené v čl. III odst. 3  a dále  v čl. IX  odst. 1, písm. b) a/nebo písm. c).

    b) Pracovní poměr zaměstnance u 2. LF UK trvá 20 let při poskytnutí příspěvku k ocenění pracovního výročí a za každých dalších 10 let trvání pracovního poměru.

    c) Pracovní poměr zaměstnance u 2. LF UK trvá nepřetržitě minimálně 5 let při poskytnutí příspěvku při dovršení 50 let věku.

 

2. Výše a způsob poskytování příspěvku:

    a) Příspěvek dle odst. 1, písm. b) tohoto článku je poskytnut ve výši 8.000,- Kč a za každých dalších 10 let se navyšuje o dalších 1.000,- Kč.

    b) Příspěvek dle odst. 1, písm. c) tohoto článku je poskytnut ve výši 6.000,- Kč.

    c) Příspěvek dle odst. 2, písm. a) a b) tohoto čl. přísluší v poloviční výši zaměstnanci, jehož výše úvazku u 2. LF UK je ke dni výročí 0,5 a nižší.   

    d) Příspěvek bude vyplácen Personálním a mzdovým oddělením 2. LF UK spolu se mzdou zúčtovanou za měsíc, na který připadá výročí.

 

Čl. X

Příspěvek při odchodu do starobního nebo invalidního důchodu

1. Podmínky pro přiznání tohoto příspěvku:
   
    a) Příspěvek může být přiznán zaměstnanci 2. LF UK, který splňuje podmínky uvedené v čl. III. odst. 3 a dále v čl. X, odst. 1, písm. b) a c) a podá písemnou žádost na Personální a mzdové oddělení 2. LF UK. Vzor žádosti je uveden v Příloze č. 4 tohoto opatření.

    b) Příspěvek může být přiznán zaměstnanci 2. LF UK  při prvním skončení pracovního poměru u zaměstnavatele po nabytí nároku na starobní důchod nebo po přiznání invalidního důchodu.

    c) Pracovní poměr zaměstnance u 2. LF UK ke dni podání žádosti trvá nepřetržitě minimálně 5 let.

 

 1. Výše a způsob poskytování příspěvku:

  a) Příspěvek dle tohoto článku je poskytnut ve výši 6.000,-Kč.

  b) Příspěvek v poloviční výši přísluší zaměstnanci, jehož výše úvazku u 2. LF UK je ke dni podání žádosti o příspěvek 0,5 a nižší.

  c) Příspěvek bude vyplácen Personálním a mzdovým oddělením 2. LF UK spolu se mzdou zúčtovanou za měsíc, na který připadá skončení pracovního poměru.

 

 

Čl. XI

Závěrečná ustanovení

 1. Toto opatření ruší opatření děkana č. 12/2019.
   
 2. Toto opatření děkana bylo projednáno s Odborovou organizací Fakultní nemocnice v Motole a 2. LF UK dne 15. 10. 2020.
   
 3. Toto opatření nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu děkana.


 

V Praze dne 16. 10. 2020
 

prof. MUDr. Vladimír Komárek, CSc.
děkan 2. LF UK

 

Přílohy:

1. Žádost o Příspěvek na penzijní připojištění se státním příspěvkem nebo doplňkové penzijní spoření

2. Žádost o Příspěvek na úroky z úvěru na bytové potřeby

3. Žádost o Příspěvek na udržení nebo zlepšení zdravotního stavu zaměstnanců, čerpání formou poukázek Vital Pass

4. Žádost o příspěvek při odchodu do starobního nebo invalidního důchodu

Platnost: 16. 10. 2020
Účinnost: od 16. 10. 2020

 

Gestor: Personální a mzdové oddělení
 
Vydáno: 16. 10. 2020 / Upraveno: 3. 6. 2021 / Odpovědná osoba: Bc. Marie Hejlová