Opatření děkana č. 17/2020

Opatření děkana č. 17/2020

 

k provedení roční inventarizace majetku, závazků a pohledávek

2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v roce 2020

 

Čl. I

Úvodní ustanovení

1. V souladu se zákony č. 563/1991 Sb. o účetnictví a č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou č. 504/2002 Sb. a Opatřením rektora Univerzity Karlovy č. 52/2018 nařizuji provést roční inventarizaci majetku, závazků a pohledávek 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy (dále jen „2. LF UK“).

2. Cílem inventarizace je zjistit skutečný stav majetku a závazků fakulty a porovnat jej se stavem uvedeným v příslušných evidenčních dokladech, zjistit kvalitu, úplnost, použitelnost a jeho skutečné využití. O počtu (množství) a kvalitě inventarizovaného majetku se inventarizační komise musí přesvědčit osobně.

Čl. II

Předmět inventarizace

Inventarizaci podléhá majetek, závazky a pohledávky:

 1. vedené v účetnictví:
 2. dlouhodobý nehmotný majetek;
 3. dlouhodobý hmotný majetek;
 4. drobný dlouhodobý nehmotný majetek;
 5. drobný dlouhodobý hmotný majetek;
 6. ochranné pomůcky na skladě;
 7. pokladní hotovost a ceniny;
 8. finanční účty;
 9. závazky a pohledávky;
 10. přechodné účty aktiv a pasiv;
 11. peníze na cestě.
 12. vedené v operativní evidenci:
 13. drobný dlouhodobý nehmotný majetek;
 14. drobný dlouhodobý hmotný majetek.

Čl. III

Inventarizační komise

Pro zajištění inventarizace jmenuje děkan ústřední inventarizační komisi a dílčí inventarizační komise:

 1. ústřední inventarizační komise (dále jen ÚIK) organizuje a kontroluje průběh inventarizace, zajišťuje proškolování dílčích inventarizačních komisí, navrhuje vypořádání vykázaných inventurních rozdílů, předkládá děkanovi souhrnnou zprávu o inventarizaci.
 2. dílčí inventarizační komise (dále jen DIK) zjišťuje skutečný stav inventarizovaného majetku, porovnává ho se stavem evidovaným, zjišťuje inventarizační rozdíly a vyhotovuje Inventarizační zápis dle druhu inventury (viz příloha č. 1 tohoto opatření).

V roce 2020 je stanoveno následující složení ÚIK:

Předseda:

Ing. Rita Zdrubecká

Členové:

Mgr. Jana Šmejcká

 

Ing. Michaela Lukšanová

 

Blanka Šebestová

 

Jana Maxmiliánová

 

Bc. Lucie Rosáková, Dis.

 

Bc. Pavlína Pucholtová, Dis.

DIK jsou stanoveny pro jednotlivá pracoviště podle návrhů vedoucích pracovišť.

Jmenovitý seznam je uveden v příloze č. 2 tohoto opatření.

Čl. IV

Způsob provádění inventur

1. Skutečné stavy majetku se zjišťují fyzickou inventurou u majetku hmotné a nehmotné povahy nebo dokladovou inventurou u závazků a ostatních složek majetku, u nichž nelze provést fyzickou inventuru. Zjištěné stavy se zaznamenávají v inventarizačních soupisech, které musí být podepsány členy Inventarizační komise a osobou odpovědnou za inventarizované hospodářské prostředky.

2. Při inventuře pokladní hotovosti a cenin se zjišťuje její skutečný stav přepočítáním peněz a cenin.

3. Při dokladové inventuře závazků a pohledávek se porovnává zůstatek příslušného účtu se soupisem jednotlivých položek. U pohledávek se zjišťuje, zda mezi nimi nejsou pohledávky nezaplacené po lhůtě splatnosti a zda byly v tomto případě vystaveny upomínky.

4. Inventura zůstatků na účtech, na nichž se zachycuje styk s peněžními ústavy, se provádí porovnáním zůstatku těchto účtů se zůstatky oznamovanými peněžními ústavy ve výpisech z bankovních účtů.

5. Při inventarizaci zásob se porovná fyzický stav zásob se stavem účetním.

6. Při fyzické inventuře hmotného a nehmotného majetku je nutno kromě skutečných stavů hospodářských prostředků zjistit a  v zápise uvést nepotřebný, popř. neupotřebitelný majetek a navrhnout, jak s tímto majetkem naložit.

Čl. V

Inventarizační rozdíly

1. Inventarizační rozdíly vznikají na základě schodků (manko) chybějících hospodářských prostředků nebo přebytků skutečně zjištěných hospodářských prostředků, které měly být, ale nejsou zaevidovány.

2. Inventarizační rozdíly je třeba písemně zaznamenat v inventarizačních zápisech.

3. U všech rozdílů mezi skutečným a účetním stavem se musí pracovníci odpovědní za hospodářské prostředky vyjádřit k jejich vzniku a navrhnout způsob jejich vyrovnání.

4. Případné inventarizační rozdíly se podle platných právních předpisů vyúčtují do účetního období, za které se inventarizací ověřuje stav majetku a závazků.

Čl. VI

Inventarizační zápisy

1. Po skončení inventur vyhotoví DIK zápis podepsaný všemi členy, který musí obsahovat:

 • předmět inventarizace;
 • den, k němuž byla inventarizace provedena;
 • den zahájení a ukončení inventury;
 • způsob provedení inventury (fyzicky, dokladově);
 • zjištění skutečného stavu majetku;
 • porovnání zjištěných stavů s účetní evidencí;
 • návrh jak naložit s nepotřebným a nepoužitelným majetkem;
 • návrh způsobu vypořádání inventarizačních rozdílů;
 • datum projednání závěrečného protokolu.

2. Zaměstnanec odpovědný za inventarizované prostředky potvrdí v protokolu, že inventura byla provedena za jeho účasti.

3. Zápis o výsledku inventarizace předají DIK ÚIK, která vypracuje závěrečný protokol obsahující:

 • termín zahájení fyzických inventur;
 • termín zahájení dokladových inventur;
 • termín předání protokolů dílčími inventarizačními komisemi;
 • vyhodnocení výsledků fyzických inventur;
 • vyhodnocení výsledků dokladových inventur;
 • nápravná opatření k inventarizaci;
 • návrh na vypořádání inventarizačních rozdílů;
 • datum projednání závěrečného protokolu;
 • podpisy členů ÚIK.

4. Závěrečný protokol předkládá předseda ústřední inventarizační komise děkanovi fakulty ke schválení.

Čl. VII

Povinnosti zaměstnanců při inventarizaci

1. Zaměstnanci, kteří se budou podílet na přímém provedení inventarizace, musí být proškolení o způsobu a cílech prováděných inventarizací a o kompetencích a odpovědnosti členů dílčích inventarizačních komisí.

2. Zaměstnanci jmenovaní do inventarizačních komisí a ostatní zaměstnanci, v jejichž přímé odpovědnosti se inventarizovaný majetek nachází, jsou povinni se zúčastnit prací souvisejících s přípravou a provedením inventarizace.

Čl. VIII

Plán inventarizací

1. Jako rozhodné dny k provedení řádné inventarizace stanovuji:

Rozhodný den

k provedení řádné inventarizace

 

Druh majetku

30. 09. 2020

- Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek

- Drobný dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek

- Majetek vedený v operativní evidenci

31. 12. 2020

- Stravovací karty 2. LF

- Ceniny (stravenky, Vital Pass, medaile)

- Pokladní hotovost

- Ochranné pomůcky na skladě

- Finanční účty

- Závazky a pohledávky

- Přechodné účty aktiv a pasiv

- Peníze na cestě

 

2. K provedení inventarizačních prací na jednotlivých pracovištích děkan fakulty ukládá inventarizačním komisím následující termíny:

 • U inventur k 30. 9. 2020 sesouhlasit zjištěné stavy s operativní a účetní evidencí a předat dílčí inventarizační zápis ekonomickému oddělení 2. LF do 7. 12. 2020. Ústřední inventarizační komise vyhotoví souhrnný inventarizační zápis do 18. 12. 2020.
 • U inventur k 31. 12. 2020 - stravovací karty, ceniny, pokladní hotovost, ochranné pomůcky na skladě - sesouhlasit skutečné stavy s účetní evidencí a předat dílčí inventarizační zápisy do 11. 1. 2021.
 • U inventur k 31. 12. 2020 - finanční účty, závazky a pohledávky, přechodné účty aktiv a pasiv a peníze na cestě - vyhotovit inventarizační zápis do 31. 1. 2021; současně zpracovat souhrnný inventarizační zápis za všechny provedené inventarizace do 31. 1. 2021, pokud nebude RUK stanoveno jinak.

Čl. IX

Závěrečná ustanovení

Toto opatření děkana nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu děkana.

 

V Praze dne 30. 9. 2020

 

prof. MUDr. Vladimír Komárek, CSc.
děkan fakulty

 

 

Příloha:

Příloha č. 1 – Inventarizační zápis DIK

Příloha č. 2 – Dílčí inventarizační komise pro rok 2020

Platnost: 30. 9. 2020
Účinnost: od 30. 9. 2020
Gestor: Ekonomické oddělení
 
Vydáno: 1. 10. 2020 / Upraveno: 3. 6. 2021 / Odpovědná osoba: Bc. Marie Hejlová