Opatření děkana č. 17/2018

Opatření děkana č. 17/201
Zrušení některých opatření děkana 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy

 

Čl. 1
Úvodní ustanovení

Toto opatření děkana ruší ke dni účinnosti tohoto opatření níže uvedené předpisy 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy.

 

Čl. 2
Seznam rušených předpisů

1. příkaz děkana č. 1/2004 Zkušební zprávy
2. opatření děkana č. 1/2005 Úhrady za administrativní úkony
3. opatření děkana č. 4/2009 Předložení sylabů k předmětům vykonaným na zahraniční VŠ při žádosti o uznání vzdělání a kvalifikace
4. opatření děkana č. 5/2009 Obhajoba závěrečné práce, jako první části SZZ
5. opatření děkana č. 2/2013 Poplatky

 

Čl. 3
Závěrečná ustanovení

Toto opatření děkana nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu.

 

V Praze dne 20. 9. 2018

prof. MUDr. Vladimír Komárek, CSc.
děkan fakulty

Platnost: 20. 9. 2018
Účinnost: od 20. 9. 2018
Gestor: Studijní oddělení
 
Vydáno: 20. 9. 2018 / Upraveno: 13. 4. 2021 / Odpovědná osoba: Bc. Marie Hejlová