Opatření děkana č. 17/2017

Opatření děkana č. 17/2017
k provedení roční inventarizace majetku, závazků a pohledávek 2. LF UK
 v roce 2017

Účinnost dnem podpisu děkana

V souladu se zákonem č. 563/1991 o účetnictví, č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů a Opatření rektora UK č. 39/2015 nařizuji provést roční inventarizaci majetku, závazků a pohledávek fakulty.

Cílem inventarizace je zjistit skutečný stav majetku a závazků fakulty a porovnat jej se stavem uvedeným v příslušných evidenčních dokladech, zjistit kvalitu, úplnost, použitelnost a jeho skutečné využití. O počtu (množství) a kvalitě inventarizovaného majetku se inventarizační komise musí přesvědčit osobně.

 1. Inventarizaci podléhá majetek, závazky a pohledávky

  1. vedené v účetnictví:
  • dlouhodobý nehmotný majetek;
  • dlouhodobý hmotný majetek;
  • drobný dlouhodobý nehmotný majetek;
  • drobný dlouhodobý hmotný majetek;
  • modelové otázky pro přijímací zkoušky;
  • ochranné pomůcky na skladě;
  • pokladní hotovost a ceniny;
  • finanční účty;
  • závazky a pohledávky;
  • přechodné účty aktiv a pasiv;
  • peníze na cestě.
  1. vedené v operativní evidenci:
  • drobný dlouhodobý nehmotný majetek;
  • drobný dlouhodobý hmotný majetek.
 2. Komise zajišťující inventarizaci:

  Pro zajištění inventarizace jmenuje děkan ústřední inventarizační komisi a dílčí inventarizační komise:

  1. ústřední inventarizační komise (dále jen ÚIK) organizuje a kontroluje průběh inventarizace majetku, zajišťuje proškolování dílčích inventarizačních komisí, navrhuje vypořádání vykázaných inventurních rozdílů, předkládá děkanovi souhrnnou zprávu o inventarizaci.
  2. dílčí inventarizační komise (dále jen DIK) zjišťuje skutečný stav inventarizovaného majetku, porovnává ho se stavem evidovaným, zjišťuje inventarizační rozdíly a vyhotovuje Inventarizační zápis dle druhu inventury (viz příloha č. 1 tohoto opatření).

  V roce 2017 je stanoveno následující složení ÚIK:

  Předseda:

  Ing. Rita Zdrubecká

  Členové:

  Ing. Martina Mudrová, Ph.D.

   

  Marie Rohošková

   

  Jana Maxmiliánová

   

  Dana Kocmanová

   

  Karolína Šobrová

  Ing. Eva Kuželová

  DIK jsou stanoveny pro jednotlivá pracoviště podle návrhů vedoucích pracovišť.

  Jmenovitý seznam je uveden v příloze č. 2 tohoto opatření.

 3. Způsob provádění inventur

  1. Skutečné stavy majetku se zjišťují fyzickou inventurou u majetku hmotné a nehmotné povahy nebo dokladovou inventurou u závazků a ostatních složek majetku, u nichž nelze provést fyzickou inventuru. Zjištěné stavy se zaznamenávají v inventarizačních soupisech, které musí být podepsány členy Inventarizační komise a osobou odpovědnou za inventarizované hospodářské prostředky.
  2. Při inventuře pokladní hotovosti a cenin se zjišťuje její skutečný stav přepočítáním peněz a cenin.
  3. Při dokladové inventuře závazků a pohledávek se porovnává zůstatek příslušného účtu se soupisem jednotlivých položek. U pohledávek se zjišťuje, zda mezi nimi nejsou pohledávky nezaplacené po lhůtě splatnosti a zda byly v tomto případě vystaveny upomínky.
  4. Inventura zůstatků na účtech, na nichž se zachycuje styk s peněžními ústavy, se provádí porovnáním zůstatku těchto účtů se zůstatky oznamovanými peněžními ústavy ve výpisech z bankovních účtů.
  5. Při inventarizaci zásob se porovná fyzický stav zásob se stavem účetním.
  6. Při fyzické inventuře hmotného a nehmotného majetku je nutno kromě skutečných stavů hospodářských prostředků zjistit a v zápise uvést nepotřebný, popř. neupotřebitelný majetek a navrhnout, jak s tímto majetkem naložit.
 4. Inventarizační rozdíly:

  1. Inventarizační rozdíly vznikají na základě schodků (manko) chybějících hospodářských prostředků nebo přebytků skutečně zjištěných hospodářských prostředků, které měly být, ale nejsou zaevidovány.
  2. Inventarizační rozdíly je třeba písemně zaznamenat v inventarizačních zápisech.
  3. U všech rozdílů mezi skutečným a účetním stavem se musí pracovníci odpovědní za hospodářské prostředky vyjádřit k jejich vzniku a navrhnout způsob jejich vyrovnání.
  4. Případné inventarizační rozdíly se podle platných právních předpisů vyúčtují do účetního období, za které se inventarizací ověřuje stav majetku a závazků.
 5. Inventarizační zápisy:

  1. Po skončení inventur vyhotoví DIK zápis podepsaný všemi členy, který musí obsahovat:
  • předmět inventarizace;
  • den, k němuž byla inventarizace provedena;
  • den zahájení a ukončení inventury;
  • způsob provedení inventury (fyzicky, dokladově);
  • zjištění skutečného stavu majetku;
  • porovnání zjištěných stavů s účetní evidencí;
  • návrh jak naložit s nepotřebným a nepoužitelným majetkem;
  • návrh způsobu vypořádání inventarizačních rozdílů;
  • datum projednání závěrečného protokolu.
  1. Zaměstnanec odpovědný za inventarizované prostředky potvrdí v protokolu, že inventura byla provedena za jeho účasti.
  2. Zápis o výsledku inventarizace předají DIK ÚIK, která vypracuje závěrečný protokol obsahující:
  • termín zahájení fyzických inventur;
  • termín zahájení dokladových inventur;
  • termín předání protokolů dílčími inventarizačními komisemi;
  • vyhodnocení výsledků fyzických inventur;
  • vyhodnocení výsledků dokladových inventur;
  • nápravná opatření k inventarizaci;
  • návrh na vypořádání inventarizačních rozdílů;
  • datum projednání závěrečného protokolu;
  • podpisy členů ÚIK.
  1. Závěrečný protokol předkládá předseda ústřední inventarizační komise děkanovi fakulty ke schválení.
 6. Povinnosti zaměstnanců při inventarizaci:

  Zaměstnanci, kteří se budou podílet na přímém provedení inventarizace, musí být proškolení o způsobu a cílech prováděných inventarizací a o kompetencích a odpovědnosti členů dílčích inventarizačních komisí.

  Zaměstnanci jmenovaní do inventarizačních komisí a ostatní zaměstnanci, v jejichž přímé odpovědnosti se inventarizovaný majetek nachází, jsou povinni se zúčastnit prací souvisejících s přípravou a provedením inventarizace.

 7. Plán inventarizací

  Jako rozhodné dny k provedení řádné inventarizace stanovuji:

  Rozhodný den

  k provedení řádné inventarizace

   

  Druh majetku

  1. 10. 2017

  • Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek
  • Drobný dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek
  • Majetek vedený v operativní evidenci
  • Umělecká díla

  31. 12. 2017

  • Stravovací karty 2. LF
  • Ceniny (stravenky, medaile)
  • Pokladní hotovost
  • Modelové otázky pro přijímací zkoušky
  • Ochranné pomůcky na skladě
  • Finanční účty
  • Závazky a pohledávky
  • Přechodné účty aktiv a pasiv
  • Peníze na cestě
  K provedení inventarizačních prací na jednotlivých pracovištích děkan fakulty ukládá inventarizačním komisím následující termíny:
   
  • U inventur k 1. 10. 2017 sesouhlasit zjištěné stavy s operativní a účetní evidencí a předat dílčí inventarizační zápis Ekonomickému oddělení 2. LF do 8. 12. 2017. Ústřední inventarizační komise vyhotoví souhrnný inventarizační zápis do 22. 12. 2017.
  • U inventur k 31. 12. 2017 – ceniny, stravovací karty, pokladní hotovosti, modelové otázky pro přijímací zkoušky, ochranné pomůcky na skladě – sesouhlasit skutečné stavy s účetní evidencí a předat dílčí inventarizační zápisy do 12. 1. 2018.
  • U inventur k 31. 12. 2017 – finanční účty, závazky a pohledávky, přechodné účty aktiv a pasiv a peníze na cestě – vyhotovit inventarizační zápis do 31. 1. 2018; současně zpracovat souhrnný inventarizační zápis za všechny provedené inventarizace do 31. 1. 2018, pokud nebude RUK UK stanoveno jinak.
V Praze dne 30. 9. 2017 
prof. MUDr. Vladimír Komárek, CSc.
děkan fakulty

Přílohy:

Příloha č. 1 – Inventarizační zápis DIK
Příloha č. 2 – Dílčí inventarizační komise pro rok 2017

Platnost: 30. 9. 2017
Účinnost: od 30. 9. 2017
Gestor: Ekonomické oddělení
 
Vydáno: 24. 10. 2017 / Upraveno: 15. 1. 2019 / Odpovědná osoba: Mgr. Petr Andreas, Ph.D.