Opatření děkana č. 16/2018

Opatření děkana č. 16/2018
Rozsah oprávnění tajemníka jednat jménem 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy

 

Čl. I
Úvodní ustanovení

Toto opatření děkana v souladu s ust. § 32 zák.č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů, v platném znění (dále jen „zákon o vysokých školách“), s přihlédnutím k ust. § 24 odst. 1 zákona o vysokých školách a dle čl. 50 Statutu Univerzity Karlovy a čl. 13 odst. 2 Statutu 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy (dále jen „2. LF UK“) stanoví rozsah oprávnění tajemníka fakulty jednat jménem 2. LF UK v rámci hospodaření a vnitřní správy fakulty.

 

Čl. II
Rozsah oprávnění

 1. Tímto opatřením pověřuji tajemníka fakulty vedením a zajištěním provozu děkanátu a zároveň zmocňuji k jednání jménem 2. LF UK v těchto záležitostech:

  1. uzavírání pracovněprávních vztahů v plném rozsahu, vyjma uzavírání a ukončování pracovněprávních vztahů akademických pracovníků 2. LF UK, pokud je jejich předmětem pedagogická a vědecká činnost současně;
  2. sjednávání dohod konaných mimo pracovní poměr v plném rozsahu všech kategorií;
   1. nakládání s veškerými přidělenými finančními prostředky;
   2. sjednávání dohod konaných mimo pracovní poměr v plném rozsahu všech kategorií;
   3. kontrola účelného a hospodárného čerpání finančních prostředků

    • z doplňkové činnosti,
    • z režie prostředků na podporu výzkumu (např. grantů, výzkumných záměrů);
  3. uzavírání smluv právně zajišťujících doplňkovou činnost;
  4. uzavírání darovacích smluv, kde je na straně obdarovaného 2. LF UK a hodnota daru nepřevyšuje částku 20.000,– Kč;
  5. jednání a kontrola ve věcech civilní obrany, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany, kde je povinným nebo oprávněným subjektem 2. LF UK, a to v plném rozsahu, pokud si jednání v určité věci nevyhradím.
    
 2. Dále tajemníka fakulty zmocňuji, aby jménem 2. LF UK rozhodoval a jednal ve věcech týkajících se 2. LF UK a spadajících do oblasti nakládání s majetkem Univerzity Karlovy takto:

  1. ve věcech nájmu nebytových prostor, popř. nemovitostí, o výměře do 300 m2 za předpokladu, že doba, na niž se smlouva uzavírá, nepřesáhne dobu 5 (pěti) let. To platí i pro jiné smlouvy, z nichž vznikne právo užívat nebytové prostory nebo nemovitost;
  2. jednání související s řádnou správou svěřeného majetku, a to v plném rozsahu, pokud si jednání v určité věci nevyhradím.
    
 3. Za činnost děkanátu odpovídá tajemník děkanovi fakulty. Tajemník spolupracuje při plnění svých úkolů s proděkany. Je oprávněn ukládat úkoly svým podřízeným a kontrolovat plnění těchto úkolů.

 

Čl. III
Závěrečná ustanovení

 

 1. Toto opatření ruší opatření děkana č. 1/2013.
 2. Toto opatření nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu děkana.

 

V Praze dne 31. 8. 2018

prof. MUDr. Vladimír Komárek, CSc.
děkan fakulty

Platnost: 31. 8. 2018
Účinnost: od 31. 8. 2018
Gestor: Sekretariát děkanátu
 
Vydáno: 31. 8. 2018 / Upraveno: 4. 6. 2021 / Odpovědná osoba: Bc. Marie Hejlová