Opatření děkana č. 16/2017

Opatření děkana č. 16/2017
Forma, výše a způsob vyplácení stipendií
 

Čl. 1
Úvodní ustanovení

V souladu se Stipendijním řádem Univerzity Karlovy účinným od 1. 10. 2017 (dále jen „SŘ UK“) a Pravidly pro přiznávání stipendií na 2. LF UK účinnými od 1. 10. 2017 (dále jen „PPS“) upřesňuje děkan 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy (dále jen „2. LF UK“) některé podrobnosti týkající se stipendií na 2. LF UK.
 

Čl. 2
Forma, výše a termíny výplaty stipendia za vynikající studijní výsledky (k čl. 3 odst. 7 SŘ UK)

 1. Stipendium za vynikající studijní výsledky se vyplácí jednorázově poukázáním na účet studenta, jehož číslo má student uvedeno ve Studijním informačním systému, a to nejpozději do 31. ledna příslušného kalendářního roku.
 2. Stipendium za vynikající studijní výsledky činí částku 11 000,– Kč.
 3. Rozhodný den, ke kterému je stanoven studijní průměr studenta, je 10. 10. příslušného kalendářního roku.
 4. Rozhodný prospěchový průměr nutný k získání stipendia za vynikající studijní výsledky v dané skupině1 je zveřejněn nejpozději do 20. 10. příslušného kalendářního roku.
 5. Stipendium za vynikající studijní výsledky se přiznává nejpozději do 31. 12. příslušného kalendářního roku.
   

Čl. 3
Doktorandské stipendium (k čl. 12 odst. 2, 3 SŘ UK)

 1. Doktorandské stipendium se vyplácí každý měsíc zpětně poukázáním na účet studenta, jehož číslo má student uvedeno ve Studijním informačním systému, a to nejpozději do 20. dne kalendářního měsíce.
 2. Doktorandské stipendium je přiznáno studentovi v prezenční formě studia ve výši uvedené v příloze tohoto opatření.
   

Čl. 4
Stipendia z prostředků specifického vysokoškolského výzkumu (k čl. 6 odst. 1 a 3 SŘ UK)

 1. Studentům doktorského studijního programu v prezenční formě studia, kteří se účastní specifického vysokoškolského výzkumu (dále jen „SVV“) může děkan stanovit stipendium na návrh řešitele SVV v rozsahu uvedeném v příloze tohoto opatření.
 2. Student doktorského studijního programu v prezenční formě může požádat o navýšení stipendia z prostředků specifického vysokoškolského výzkumu v těchto případech:

  1. po absolvování dvou odborných kurzů a publikování prvních výsledků práce (včetně abstraktů v recenzovaných časopisech)  o částku uvedenou v příloze tohoto opatření
  2. studentům, kteří jsou úspěšnými řešiteli projektu GA UK, o částku uvedenou v příloze tohoto opatření

  Děkan může na základě žádosti studenta stanovit stipendium se souhlasem řešitele SVV v rozsahu uvedeném v příloze tohoto opatření.

 3. Studentovi 5. ročníku, který se účastní projektu SVV a který je přijat do programu MD., PhD., může děkan se souhlasem řešitele SVV stanovit stipendium ve výši 7 600,– Kč. Stipendium se vyplácí každý měsíc poukázáním na účet studenta, jehož číslo má student uvedeno ve Studijním informačním systému, a to nejpozději do 20. dne kalendářního měsíce.
   

Čl. 5
Forma a způsob podávání žádostí o stipendium

 1. O stipendium za vynikající studijní výsledky student nežádá.
 2. O doktorandské stipendium student nežádá.
 3. O přiznání ostatních stipendií podle SŘ UK a PPS může student požádat děkana fakulty písemnou žádostí, případně může děkan takové stipendium přiznat i bez podání takové žádosti.
   

Čl. 6
Přechodná, společná, zmocňovací a závěrečná ustanovení

 1. Toto opatření děkana nabývá účinnosti 1. 10. 2017.
   

V Praze dne 27. 9. 2017

prof. MUDr. Vladimír Komárek, CSc.
děkan 2. LF UK


1 podle PPS, čl. 2, odst. 9 písm. b

 

Příloha

  Doktorandské stipendium (v Kč)

Stipendia z prostředků specifického vysokoškolského výzkumu

(v Kč)

  základní státní zkouška účastník 2 odborné kurzy řešitel GAUK
Dle SŘ UK Čl. 12, odst. 2 Čl. 12, odst. 3 Čl. 6, odst. 1 a 3 Čl. 6, odst. 1 a 3 Čl. 6, odst. 1 a 3
Dle SŘ 2. LF UK Čl. 3, odst. 1,2 Čl. 3, odst. 1,2 Čl. 4, odst. 1 Čl. 4, odst. 2a Čl. 4, odst. 2b
1. ročník 7 000 +2 000 + 300 + 1 200 +2 000
2.–4. ročník 7 600 +2 000 + 1 000 + 500 +2 000
Platnost: 27. 9. 2017
Účinnost: od 1. 10. 2017 do 22. 5. 2018
Gestor: Oddělení Ph.D. studia a zahraničních záležitostí
Zrušeno: OD 6/2018
Vydáno: 2. 10. 2017 / Upraveno: 18. 10. 2018 / Odpovědná osoba: Marie Havlová