Opatření děkana č. 15/2020

Opatření děkana č. 15/2020

k úvodnímu soustředění studentů 1. ročníku v rámci studia na 2. lékařské fakultě Univerzity Karlovy

1. Hlavním organizátorem úvodního soustředění studentů 1. ročníku v rámci studia na 2. lékařské fakultě Univerzity Karlovy (dále jen „2. LF UK“) pověřuji Ústav tělesné výchovy 2. LF UK.

2. Hlavním vedoucím úvodního soustředění s rozhodovacími pravomocemi pověřuji přednostu Ústavu tělesné výchovy 2. LF UK.

3. Toto opatření děkana nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu děkana.

 

V Praze dne 30. 6. 2020

 

prof. MUDr. Vladimír Komárek, CSc.
děkan 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy

 

 

Příloha:  Pravidla organizace úvodního soustředění studentů 1. ročníku v rámci studia na 2. lékařské fakultě Univerzity Karlovy 

 

Pravidla organizace úvodního soustředění studentů 1. ročníku v rámci studia na 2. lékařské fakultě Univerzity Karlovy

 

 1. Průběh kurzu je stanoven v rozvrhu a denním programu. Dle tohoto rozvrhu je kurz rozdělen na dvě části, a to výuka a osobní volno.
 2. Výuka úvodního soustředění bude obsahovat fakultní část a část studentskou.
 3. Zástupci studentského spolku Motolák, z.s. (dále jen „Motolák“) budou přizváni k přípravě a realizaci studentské části programu úvodního soustředění a budou organizačně podřízeni vedoucímu úvodního soustředění.
 4. Studenti z řad Motoláku, kteří se budou podílet na realizaci programu úvodního soustředění, uzavřou na dobu konání úvodního soustředění s 2. LF UK dohodu o provedení práce.
 5. Podíl na organizačním zajištění úvodního soustředění bude mezi 2. LF UK a Motolákem smluvně upraven (smlouva o dílo).
 6. Fakultní část programu bude mít následující rámec: 
  • sportovní aktivity organizované ÚTV 2. LF UK;
  • vystoupení děkana 2. LF UK;
  • vystoupení studijního proděkana 2. LF UK;
  • vystoupení zástupce AS 2. LF UK;
  • přednášky předních akademických osobností 2. LF UK;
  • základy komunikace.
 7. Účastníci úvodního soustředění podepíší při nástupu na kurz (popř. při zápisu na 2. LF UK) seznámení se s pravidly chování a bezpečnosti v rámci úvodního soustředění – Poučení studenta.
 8. Konečná verze programu úvodního soustředění podléhá schválení Kolegiu děkana 2. LF UK.

 

V Praze dne 30. 6. 2020

 

prof. MUDr. Vladimír Komárek, CSc.
děkan 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy

Platnost: 30. 6. 2020
Účinnost: od 30. 6. 2020

 

Gestor: Sekretariát děkanátu
 
Vydáno: 30. 6. 2020 / Upraveno: 9. 6. 2021 / Odpovědná osoba: Bc. Marie Hejlová