Opatření děkana č. 15/2017

Opatření děkana č. 15/2017
Statut fakultních ocenění
„Top 10 Percent International Medical Student Award“
a
„Best International Medical Student Award“

 

Článek I.
Preambule

Toto opatření děkana upravuje podmínky získání ocenění „Top 10 Percent International Medical Student Award“ a „Best International Medical Student Award“ a z toho vyplývající důsledky pro možnou úpravu výše poplatku za studium v cizím jazyce pro studenty poprvé zapsané ke studiu od akademického roku 2017/2018.
 

Článek II.
Top 10 Percent International Medical Student Award

 1. Ocenění Top 10 Percent International Medical Student Award mohou získat studenti od druhého ročníku svého studia, studující studijní program Všeobecné lékařství v anglickém jazyce, v každém akademickém roce po splnění všech následujících podmínek:

  1. za celou dosavadní dobu studia dosáhli průměru studijního prospěchu v rozsahu 90. až 100. percentil studentů studujících v anglickém jazyce,
  2. dosavadní zkoušky byly vykonány v rámci studia na 2. lékařské fakultě,
  3. po dobu svého studia řádně hradili poplatek za studium v anglickém jazyce,
  4. nejsou v příslušném akademickém roce držiteli ocenění Best International Medical Student Award.
 2. Ocenění Top 10 Percent International Medical Student Award uděluje děkan fakulty nejpozději do 20. 10.
 3. Držitel ocenění Top 10 Percent International Medical Students Award může v akademickém roce, ve kterém ocenění získal, požádat o snížení poplatku za studium v anglickém jazyce o 10 % oproti jeho výši stanovené vnitřním předpisem Univerzity Karlovy, a to v rámci odvolacího řízení proti rozhodnutí děkana fakulty o vyměření tohoto poplatku. Děkan zpravidla podpoří tuto žádost kladným vyjádřením. O odvolání studenta proti rozhodnutí děkana fakulty o vyměření poplatku za studium v anglickém jazyce rozhodne rektor Univerzity Karlovy.
   

Článek III.
Best International Medical Student Award

 1. Ocenění Best International Medical Student Award mohou získat studenti od druhého ročníku svého studia, studující studijní program Všeobecné lékařství v anglickém jazyce, v každém akademickém roce po splnění všech následujících podmínek:

  1. studijní průměr studenta za celé dosavadní studium musí být v rozmezí 95. až 100. percentilu studijních průměrů všech studentů studujících daný studijní program v anglickém jazyce,
  2. studijní průměr studenta za celé dosavadní studium musí být v rozmezí 90. až 100. percentilu všech studentů daného studijního programu,
  3. dosavadní zkoušky byly vykonány v rámci studia na 2. lékařské fakultě,
  4. po dobu svého studia řádně hradili poplatek za studium v anglickém jazyce.
 2. Ocenění Best International Medical Student Award uděluje děkan fakulty nejpozději do 20. 10.
 3. Držitel ocenění Best International Medical Student Award může v akademickém roce, ve kterém ocenění získal, požádat o snížení poplatku za studium v anglickém jazyce o 50 % oproti jeho výši stanovené vnitřním předpisem Univerzity Karlovy, a to v rámci odvolacího řízení proti rozhodnutí děkana fakulty o vyměření tohoto poplatku. Děkan zpravidla podpoří tuto žádost kladným vyjádřením. O odvolání studenta proti rozhodnutí děkana fakulty o vyměření poplatku za studium v anglickém jazyce rozhodne rektor Univerzity Karlovy.
   

Článek IV.
Přechodná a závěrečná ustanovení

 1. Toto opatření děkana nabývá účinnosti dnem podpisu děkana.
 2. Pro studenty, kteří se poprvé zapsali ke studiu přede dnem účinnosti tohoto opatření, platí opatření děkana č. 2/2009 a č. 5/2014.
   

V Praze dne 22. 9. 2017

prof. MUDr. Vladimír Komárek, CSc.
děkan

Platnost: 22. 9. 2017
Účinnost: od 22. 9. 2017
Gestor: Studijní oddělení
Zrušeno: OD 19/2018 ruší čl. II, OD 13/2021 ruší čl. I, III a IV
Vydáno: 25. 9. 2017 / Upraveno: 30. 8. 2021 / Odpovědná osoba: Marie Havlová