Opatření děkana č. 14/2017

Opatření děkana č. 14/2017
Vybírání úhrad od studentů za úkony na 2. lékařské fakultě UK

V souladu s Opatřením rektora č. 24/2017, čl. 1 odst. 2 a 3 stanovuji výši úhrad od studentů za úkony na 2. lékařské fakultě Univerzity Karlovy následovně:

Čl. 1
Úkony související s tiskem a kopírováním
1) tisk nebo kopírování A4 černobíle, jednostranně 2 Kč za list
2) tisk nebo kopírování A4 černobíle, oboustranně 3 Kč za list
3) tisk A4 barevně jednostranně 10 Kč za list

 

Čl. 2

Úkony související se studiem

1) duplikát (v příp. ztráty nebo zničení) nebo opis výkazu o studiu (indexu) 500 Kč
2) potvrzení o době studia po ukončení studia (v ČJ)  – 1 ks 100 Kč
3) potvrzení o době studia po ukončení studia (v AJ)  – 1 ks 300 Kč
4) notářsky ověřená kopie diplomu před promocí 500 Kč
5) potvrzení o absolvování předmětu, včetně sylabu (v ČJ) – 1 předmět 100 Kč
6) potvrzení o absolvování předmětu, včetně sylabu (v AJ) – 1 předmět 300 Kč
7) vystavení zvláštního potvrzení o současném studiu (v ČJ) 100 Kč
8) vystavení zvláštního potvrzení o současném studiu (v AJ) 300 Kč
9) výpis známek absolvovaného studia (v ČJ) 500 Kč
10) výpis známek absolvovaného studia (v AJ) 500 Kč


Čl. 3
Prodej Modelových otázek

1) Modelové otázky z fyziky 120 Kč
2) Modelové otázky z chemie 120 Kč
3) Modelové otázky z biologie 120 Kč

Čl. 4
V případě zaslání materiálů podle čl. 2 nebo 3 tohoto opatření prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb je připočteno poštovné podle platného ceníku poskytovatele.
 
Čl. 6
Účinnost opatření

Toto opatření nabývá platnosti a účinnosti 1. 10. 2017.

 

V Praze dne 22. 9. 2017

prof. MUDr. Vladimír Komárek, CSc.

děkan fakulty

Platnost: 1. 10. 2017
Účinnost: od 1. 10. 2017
Gestor: Ekonomické oddělení
Zrušeno: OD 11/2019
Vydáno: 25. 9. 2017 / Upraveno: 23. 9. 2019 / Odpovědná osoba: Ing. Rita Zdrubecká