Opatření děkana č. 13/2018

Opatření děkana č. 13/2018
Pravidla pro pořádání teoretických kurzů a testů specializačního vzdělávání na 2. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v základních medicínských oborech

 
Čl. I
 Úvodní ustanovení

 1. 2. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze (dále jen „2. LF UK“) je oprávněna poskytovat teoretickou část v rámci specializačního vzdělávání lékařů a zubních lékařů (dále jen „SVL“) v základních medicínských oborech (dále jen „ZO“) jako pověřená organizace, v souladu se zákonem č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotních povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, v platném znění a veřejnoprávní smlouvou mezi Ministerstvem zdravotnictví ČR (dále jen „MZ“) a Univerzitou Karlovou (dále jen „UK“).
 2. Vzdělávací akce (teoretické kurzy a testy) zajištuje Oddělení specializačního vzdělávání (dále jen „OSV“) samostatně nebo společně s dalšími pracovišti fakulty (kliniky a ústavy 2. LF UK).
   

Čl. II
Předpoklady pro realizaci vzdělávacích akcí

Předpoklady pro realizaci vzdělávacích akcí v rámci hlavní činnosti 2. LF UK jsou:

 1. akreditace MZ pro realizaci teoretické části příslušného vzdělávacího programu (tj. pořádání specializačních kurzů a testů v rámci SVL);
 2. evidence vzdělávacích akcí na webových stránkách 2. LF UK cestou OSV.
   

Čl. III
Typy vzdělávacích akcí

 1. Vzdělávací akce se podle zaměření dělí na:

  1. povinné kurzy (základní, specializační a předatestační);
  2. doporučené specializační kurzy;
  3. testy.
 2. Vzdělávací akce se podle délky konání dělí na:

  1. jednodenní (do 8 hodin trvání včetně);
  2. vícedenní (dva a více dnů, kdy den = 8 hod.).
    

Čl. IV
Postup při přípravě a realizaci vzdělávacích akcí

 1. Vypracování plánu vzdělávacích akcí pro následující kalendářní rok (v souladu s Veřejnoprávní smlouvou mezi MZ a UK) a jeho předání předsedající fakultě zajistí každoročně v součinnosti s OSV do 31. 10. daného roku odborní garanti vzdělávacích akcí;

  1. Plán obsahuje:

   • název kurzu nebo testu dle vzdělávacího programu;
   • jméno odborného garanta;
   • návrh termínu a místa konání;
   • název pořádající fakulty;
   • plánovaný počet účastníků.
  2. Předání anotace kurzu spolu s rozvrhem přednášek, jejich názvy, jmény lektorů a jejich kontakty, místem konání a kalkulačním listem kurzovného v elektronické podobě na OSV každoročně do 31. 12. daného roku. Na základě plánu vzdělávacích akcí přidělí OSV kurzu nebo testu číslo zakázky.
 2. Zveřejnění plánu vzdělávacích akcí – OSV zveřejní plán akcí na webových stránkách 2. LF UK.
 3. Přihlašování na vzdělávací akci je prováděno elektronicky prostřednictvím webových stránek 2. LF UK.
 4. Administrativní zpracování a průběh akce:

  1. OSV zajistí:

   • veškerou administrativní agendu, vč. registrace akce a jeho účastníků v systému evidence vzdělávacích akcí, kontroly dokladů o zaplacení účastnického poplatku podle seznamu přihlášených a sestavení konečného seznamu účastníků;
   • prezenční listiny pro denní kontrolu průběhu kurzu/testu, potvrzení o absolvování kurzu/testu.
  2. Odborný garant provádí:

   • denní záznamy evidence účastníků a přednášejících, které předá po skončení kurzu OSV.
 5. Administrativní ukončení vzdělávací akce provádí OSV tak, že:

  1. vypracuje a předá vyúčtování příslušným oddělením děkanátu (ekonomické, personální), která provedou konečné vyúčtování;
  2. zajistí archivaci veškeré dokumentace vzdělávací akce, která zůstává na OSV.
    

Čl. V
Závěrečná ustanovení

 1. Vedoucí pracovišť 2. LF UK jsou povinni prokazatelně seznámit s tímto opatřením zaměstnance, kteří jako součást svých pracovních povinností vykonávají nebo mohou vykonávat práce související s uskutečňováním vzdělávacích akcí podle tohoto opatření.
 2. Toto opatření ruší opatření děkana č. 1/2012.
 3. Toto opatření nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu děkana.

V Praze dne 28. 8. 2018

prof. MUDr. Vladimír Komárek, CSc.
děkan fakulty

Platnost: 28. 8. 2018
Účinnost: od 28. 8. 2018
Gestor: Oddělení specializačního vzdělávání
Vydáno: 28. 8. 2018 / Upraveno: 18. 10. 2018 / Odpovědná osoba: Bc. Marie Hejlová