Opatření děkana č. 1/2021

Opatření děkana č.  1/2021

Organizační řád 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy

 

Čl. I

Úvodní ustanovení

 1. Toto opatření děkana stanoví v souladu s § 24 odst. 1 písm. b) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách  a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) (dále jen „ZoVŠ“), čl. 16 odst. 3 Statutu Univerzity Karlovy (dále jen „UK“), čl. 14 odst. 3. Statutu 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy (dále jen „2. LF UK“ nebo „fakulta“)  organizační strukturu 2. LF UK a doplňuje příslušná ustanovení Statutu 2. LF UK.
 2. Toto opatření děkana  vymezuje působnost a pravomoc fakultních pracovišť  na 2. LF UK  a upravuje vnitřní organizační strukturu, vazby a vnitřní řídicí vztahy na fakultě.
 3. Nedílnou součástí tohoto opatření je seznam fakultních pracovišť uvedený v příloze č. 1.

Čl. II

Orgány fakulty

1. Samosprávnými akademickými orgány fakulty jsou:

a) akademický senát fakulty;

b) děkan;

c) vědecká rada fakulty;

d) disciplinární komise fakulty.

2. Postavení a pravomoci těchto samosprávních orgánů upravuje ZvOŠ, Statut UK, Statut 2. LF UK a vnitřní předpisy 2. LF UK.

3. Dalším orgánem fakulty je tajemník, jehož postavení a pravomoci upravuje ZoVŠ, Statut 2. LF UK a opatření děkana.

4. Orgány fakulty si mohou zřizovat poradní orgány. Vždy se zřizuje kolegium děkana, které je poradním orgánem děkana.

Čl. III

Organizační struktura fakulty

1. Organizační struktura 2. LF UK je tvořena fakultními pracovišti.

2. Fakultním pracovištěm jsou  

a) výuková a vědecko-výzkumná pracoviště (kliniky a ústavy);

b) účelová zařízení;

c) děkanát.

3. Fakultní pracoviště  mohou být pracovištěm

a) výlučně fakultním;

b) společným s Fakultní nemocnicí v Motole (dále také „FN Motol“);

c) společným s Fakultní nemocnicí Bulovka (dále také „FNB“);

d) společným s Ústřední vojenskou nemocnicí - Vojenskou fakultní nemocnicí Praha (dále také „ÚVN“).

4. Zřízení, sloučení, splynutí, rozdělení a zrušení fakultních pracovišť je upraveno obecnými právními předpisy a Statutem 2. LF UK.

5. Hlavním úkolem výukového a vědecko–výzkumného pracoviště je zajišťování výuky v teoretických, preklinických a klinických oborech a zajišťování samostatné tvůrčí činnosti.  

6. Účelová zařízení fakulty napomáhají vzdělávací a tvůrčí činnosti ostatních pracovišť fakulty. Účelová zařízení jsou zpravidla fakultními pracovišti.

 1. Děkanát fakulty je výkonnou složkou fakulty. Děkanát je výlučně fakultním pracovištěm.

Čl. IV

Děkan

 1. V čele fakulty je děkan, kterého jmenuje na návrh akademického senátu fakulty rektor UK. Pravomoci děkana fakulty jsou upraveny ZoVŠ, Statutem UK  a Statutem 2. LF UK.
 2. Děkan jmenuje a odvolává jednotlivé proděkany po vyjádření akademického senátu fakulty. Počet proděkanů a úseky jejich činnosti stanovuje děkan.

Čl. V

Kolegium děkana

 1. Kolegium děkana je stálým poradním orgánem děkana, jehož členy jsou proděkani, tajemník a další členové jmenovaní děkanem.
 2. Děkan může proděkana pověřit výkonem vybraných pravomocí.
 3. Funkční období proděkanů zpravidla začíná a končí s funkčním obdobím děkana.

Čl. VI

Tajemník fakulty

 1. Tajemník řídí hospodaření a vnitřní správu fakulty v rozsahu stanoveném opatřením děkana.
 2. Tajemníka jmenuje na základě výsledků výběrového řízení děkan po vyjádření akademického senátu fakulty.

Čl. VII

Fakultní pracoviště

 1. Struktura řízení fakulty je založena na přímých řídicích vztazích, rozhodovací pravomoci a odpovědnosti vedoucích zaměstnanců.
 2. V čele pracoviště je vedoucí pracoviště, např. přednosta kliniky, přednosta ústavu  nebo vedoucí účelového zařízení. V čele děkanátu je tajemník fakulty.
 3. Přednostu nebo vedoucího společného pracoviště jmenuje nebo odvolává  ředitel příslušného  zdravotnického zařízení  po dohodě s děkanem fakulty na základě výsledku výběrového řízení. Toto ustanovení se týká i společného účelového zařízení fakulty a zdravotnického zařízení.
 4. Přednostu ústavu, který je výlučným pracoviště fakulty  jmenuje nebo odvolává děkan na základě výběrového řízení. Vedoucího účelového zařízení fakulty, které je výlučně fakultním pracovištěm, jmenuje a odvolává děkan, není-li dále uvedeno jinak.
 1. Realizace výběrových řízení je dána Řádem výběrových řízení Univerzity Karlovy. Podrobnosti o provádění výběrových řízení mohou být upraveny příslušným opatřením děkana.
 2. Vedoucí pracoviště odpovídá za činnost svého pracoviště v oblasti  uskutečňování vzdělávací, vědecké a další činnosti dle ZoVŠ děkanovi, není-li dále stanoveno jinak.
 3. Pracovní pozici vedoucího Správy budov obsazuje po dohodě s děkanem fakulty tajemník.
 4. Vedoucí Správy budov odpovídá za činnost svého pracoviště tajemníkovi fakulty.

Čl. VIII

Komise fakulty

 1. Na fakultě působí průběžně následující komise:
  1. Disciplinární komise;
  2. Odborná komise pro ochranu laboratorních zvířat;
  3. Redakční rada.
 2. Disciplinární komise je samosprávným akademickým orgánem fakulty. Její postavení  a činnost  se řídí § 31 ZoVŠ, Statutem 2. LF UK a Disciplinárním řádem pro studenty UK a Disciplinárním řádem pro studenty 2. LF UK.
 3. Odborná komise pro ochranu laboratorních zvířat je odbornou komisí podle zákona č. 246/1992 Sb., v platném znění a je jmenována děkanem fakulty. Komise dohlíží na dodržování tohoto zákona na fakultě. V čele komise stojí člen pověřený řízením této komise. Toto pověření uděluje děkan.
 4. Redakční rada se podílí na utváření mediálního obrazu fakulty. Předsedou redakční rady je děkan fakulty, který jmenuje další členy redakční rady z řad zaměstnanců i studentů fakulty.
 5. V záležitostech, kde jsou požadována vyjádření Etické komise, spolupracuje fakulta s Etickou komisí UK a Etickou komisí Fakultní nemocnice v Motole, která se řídí svým veřejně dostupným statutem.

Čl. IX

Děkanát fakulty

 1. Vnitřní členění děkanátu určuje po dohodě s děkanem tajemník fakulty v rámci organizačního řádu děkanátu fakulty.
 2. Podrobnosti o organizaci a činnosti děkanátu upravuje Organizační řád děkanátu 2. LF UK.

Čl. X

Zaměstnanci fakulty

 1. Zaměstnanci fakulty jsou povinni dbát dodržování všech právních předpisů, vnitřních předpisů univerzity a fakulty, opatření rektora a děkana a dalších vnitřních směrnic a pokynů.

Čl. XI

Závěrečná ustanovení

1. Toto opatření ruší opatření děkana č. 22/2020.

2. Toto opatření nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu děkana.

 

Příloha: 1) Seznam fakultních pracovišť

 

V Praze dne 7. 1. 2021

 

prof. MUDr. Vladimír Komárek, CSc.
děkan 2. LF UK

 

Příloha č. 1 – Seznam fakultních pracovišť

 • Výuková a vědecko-výzkumná pracoviště:
 1. Společná s Fakultní nemocnicí v Motole
 1. Dětská psychiatrická klinika 2. LF UK a FN Motol
 2. Dětské kardiocentrum 2. LF UK a FN Motol
 3. Gynekologicko-porodnická klinika 2. LF UK a FN Motol
 4. Chirurgická klinika 2. LF UK a FN Motol
 5. Interní klinika 2. LF UK a FN Motol
 6. Kardiologická klinika 2. LF UK a FN Motol
 7. Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny 2. LF UK a FN Motol
 8. Klinika dětské a dospělé ortopedie a traumatologie 2. LF UK a FN Motol
 9. Klinika dětské hematologie a onkologie 2. LF UK a FN Motol
 10. Klinika dětské chirurgie 2. LF UK a FN Motol
 11. Klinika dětské neurologie 2. LF UK a FN Motol
 12. Klinika kardiovaskulární chirurgie 2. LF UK a FN Motol
 13. Klinika nukleární medicíny a endokrinologie 2. LF UK a FN Motol
 14. Klinika rehabilitace a tělovýchovného lékařství 2. LF UK a FN Motol
 15. Klinika ušní, nosní a krční 2. LF UK a FN Motol
 16. Klinika zobrazovacích metod 2. LF UK a FN Motol
 17. Neurochirurgická klinika dětí a dospělých 2. LF UK a FN Motol
 18. Neurologická klinika 2. LF UK a FN Motol
 19. Oční klinika dětí a dospělých 2. LF UK a FN Motol
 20. Onkologická klinika 2. LF UK a FN Motol
 21. Pediatrická klinika 2. LF UK a FN Motol
 22. Pneumologická klinika 2. LF UK a FN Motol
 23. Stomatologická klinika dětí a dospělých 2. LF UK a FN Motol
 24. Urologická klinika 2. LF UK a FN Motol
 25. Ústav biologie a lékařské genetiky 2. LF UK a FN Motol
 26. Ústav imunologie 2. LF UK a FN Motol
 27. Ústav lékařské chemie a klinické biochemie 2. LF UK a FN Motol
 28. Ústav lékařské mikrobiologie 2. LF UK a FN Motol
 29. Ústav ošetřovatelství 2. LF UK a FN Motol
 30. Ústav patologie a molekulární medicíny 2. LF UK a FN Motol
 31. Ústav vědeckých informací 2. LF UK a FN Motol

II. Společná s Fakultní nemocnicí Bulovka

 1. Dermatovenerologická klinika 2. LF UK a FNB
 2. Klinika infekčních nemocí 2. LF UK a FNB
 3. Ústav soudního lékařství 2. LF UK a FNB

III. Společná s Ústřední vojenskou nemocnicí – Vojenskou fakultní nemocnicí Praha

1. Chirurgická klinika 2. LF UK a ÚVN

 IV. Výlučně fakultní

 1. Ústav anatomie 2. LF UK
 2. Ústav biofyziky 2. LF UK
 3. Ústav epidemiologie 2. LF UK
 4. Ústav farmakologie 2. LF UK
 5. Ústav fyziologie 2. LF UK
 6. Ústav histologie a embryologie 2. LF UK
 7. Ústav jazyků 2. LF UK
 8. Ústav lékařské etiky a humanitních základů medicíny 2. LF UK
 9. Ústav neurověd 2. LF UK
 10. Ústav patologické fyziologie 2. LF UK
 11. Ústav tělesné výchovy 2. LF UK
 12. Ústav veřejného zdravotnictví a preventivního lékařství 2. LF UK
 13. Výukové pracoviště praktického lékařství 2. LF UK
 14. Ústav bioinformatiky 2. LF UK
 • Účelová zařízení fakulty:
 1. Společná s Fakultní nemocnicí v Motole

1. Oddělení informačních systémů 2. LF UK a FN Motol

 1. Výlučně fakultní
 1. Správa budov
 • Děkanát
Platnost: 7. 1. 2021
Účinnost: 7. 1. 2021

 

Gestor: Sekretariát děkanátu 2. LF UK
Zrušeno: OD 10/2021
Vydáno: 7. 1. 2021 / Upraveno: 3. 6. 2021 / Odpovědná osoba: Bc. Marie Hejlová