Opatření děkana č. 1/2020

Opatření děkana č. 1/2020

Zřízení fakultního pracoviště 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy

Čl. I

Úvodní ustanovení

V souladu s čl. 7 odst. 1 písm. a., čl. 15 odst. 1 Statutu 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy   (dále jen „2. LF UK“) se zřizuje po schválení Akademickým senátem 2. LF UK fakultní pracoviště s názvem Ústav bioinformatiky.

Čl. II

Předmět opatření

1.   Ústav bioinformatiky se zřizuje jako výlučně fakultní výukové a vědecko-výzkumné pracoviště.

2.   Hlavním cílem pracoviště je zabezpečení výuky a samostatné tvůrčí činnosti v oblasti bioinformatiky. Pracoviště bude zajišťovat odbornost analýzy dat v bioinformatice a statistice pro oblast výuky, výzkumu a statistických služeb na 2. LF UK.

3.   Činnost pracoviště řídí vedoucí ústavu jmenovaný děkanem na základě výběrového řízení.  

4.   Vedoucí ústavu za činnost svého pracoviště odpovídá přímo děkanovi.

5.   Činnost pracoviště je upravena organizačním řádem. 

Čl. III

Závěrečná ustanovení

1.   Zřízení Ústavu bioinformatiky bylo schváleno Akademickým senátem 2. LF UK dne 18. 12. 2019.

2.   Toto opatření nabývá účinnosti dne 1. 2. 2020.

V Praze dne 30. 1. 2020

prof. MUDr. Vladimír Komárek, CSc.

děkan 2. LF UK

Platnost: 30. 1. 2020
Účinnost: od 1. 2. 2020

 

Gestor: Sekretariát děkanátu
 
Vydáno: 30. 1. 2020 / Upraveno: 31. 1. 2020 / Odpovědná osoba: Bc. Marie Hejlová