Opatření děkana č. 1/2018

Opatření děkana č. 1/2018,
Organizační řád 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy

Článek I.
Preambule

 1. V souladu se zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých školách (dále jen „ZoVŠ“), Statutem Univerzity Karlovy, Statutem 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy (dále jen „2. LF UK“ a/nebo „Statut 2. LF UK“) vydává děkan fakulty tento Organizační řád 2. LF UK, který vychází ze systému organizace a řízení vysokých škol.
 2. Tento organizační řád vymezuje působnost a pravomoc pracovišť a funkcí na 2. LF UK a upravuje vnitřní organizační strukturu, vazby a vnitřní řídicí vztahy na fakultě.
   

Článek II.
Organizační členění fakulty

 1. Organizačními součástmi fakulty jsou
 1. výuková a vědecko-výzkumná pracoviště,
 2. účelová zařízení fakulty,
 3. děkanát.
 1. Organizační součásti fakulty mohou být pracovištěm
 1. výlučně fakultním,
 2. společným s Fakultní nemocnicí v Motole,
 3. společným s Nemocnicí Na Bulovce,
 4. společným s Ústřední vojenskou nemocnicí – Vojenskou fakultní nemocnicí Praha.

Seznam pracovišť je uveden v Příloze č. 1 k tomuto Organizačnímu řádu.

 1. Zřízení, sloučení, splynutí, rozdělení a zrušení pedagogických a vědeckých pracovišť je upraveno obecnými právními předpisy a Statutem fakulty.
 2. Výuková a vědecko-výzkumná pracoviště tvoří zpravidla kliniky a ústavy. Hlavním úkolem pedagogického a vědeckého pracoviště je naplňování čl. 4 Statutu 2. LF UK – Poslání a činnost fakulty. Výuková a vědecko-výzkumná pracoviště mohou být výlučně fakultním pracovištěm nebo pracovištěm společným s nemocnicí.
 3. Účelová zařízení fakulty napomáhají vzdělávací a tvůrčí činnosti ostatních pracovišť fakulty. Účelová zařízení jsou zpravidla fakultními pracovišti.
 4. Děkanát fakulty je výkonnou složkou fakulty. Děkanát je výlučně fakultním pracovištěm.
   

Článek III.
Děkan

 1. V čele fakulty je děkan, kterého jmenuje na návrh akademického senátu fakulty rektor Univerzity Karlovy. Pravomoci děkana fakulty jsou upraveny ZoVŠ, Statutem Univerzity Karlovy a Statutem 2. LF UK.
 2. Děkan jmenuje a odvolává jednotlivé proděkany po vyjádření akademického senátu fakulty. Počet proděkanů a úseky jejich činnosti stanovuje děkan.
   

Článek IV.
Kolegium děkana

 1. Kolegium děkana je stálým poradním orgánem děkana, jehož členy jsou proděkani, tajemník a další členové jmenovaní děkanem.
 2. Děkan může proděkana pověřit výkonem vybraných pravomocí.
 3. Funkční období proděkanů zpravidla začíná a končí s funkčním obdobím děkana.
   

Článek V.
Tajemník fakulty

 1. Tajemník řídí hospodaření a vnitřní správu fakulty v rozsahu stanoveném opatřením děkana.
 2. Tajemníka jmenuje na základě výsledků výběrového řízení děkan po vyjádření akademického senátu fakulty.
   

Článek VI.
Pracoviště fakulty

 1. Struktura řízení fakulty je založena na přímých řídicích vztazích, rozhodovací pravomoci a odpovědnosti vedoucích zaměstnanců.
 2. V čele pracoviště je vedoucí pracoviště, např. přednosta kliniky, přednosta ústavu, vedoucí ústavu nebo vedoucí účelového zařízení. V čele děkanátu je tajemník fakulty.
 3. Přednostu nebo vedoucího společného pracoviště jmenuje ředitel příslušného zdravotnického zařízení společně s děkanem fakulty na základě výsledku výběrového řízení. Toto ustanovení se týká i společného účelového zařízení fakulty a nemocnice.
 4. Vedoucího výukového a vědecko-výzkumného pracoviště výlučně fakultního jmenuje děkan na základě výběrového řízení. Vedoucího účelového zařízení fakulty, které je výlučně fakultním pracovištěm, jmenuje a odvolává děkan, není-li dále uvedeno jinak.
 5. Realizace výběrových řízení je dána Řádem výběrových řízení Univerzity Karlovy a příslušným metodickým pokynem fakulty.
 6. Vedoucí pracoviště odpovídá za činnost svého pracoviště v oblasti uskutečňování vzdělávací, vědecké a další činnosti dle ZoVŠ děkanovi, není-li dále stanoveno jinak.
 7. Pracovní pozici vedoucího Správy budov obsazuje po dohodě s děkanem fakulty tajemník.
 8. Vedoucí Správy budov odpovídá za činnost svého pracoviště tajemníkovi fakulty.
 9. Zvěřinec je zvláštním účelovým zařízením fakulty, které je využíváno výukovými a vědecko-výzkumnými pracovišti. Zvěřinec dozoruje Osoba odpovědná za péči o zvířata, která je odpovědná děkanovi fakulty. Tato Osoba odpovědná za péči o zvířata je členem Komise pro práci se zvířaty 2. LF UK dle čl. VII odst. 3.
 10. Činnost pracoviště je upravena organizačním řádem daného pracoviště.
   

Článek VII.
Komise fakulty

 1. Na fakultě působí průběžně následující komise:
 1. Disciplinární komise,
 2. Komise pro práci se zvířaty,
 3. Redakční rada.
 4. Vznik a činnost Disciplinární komise se řídí § 31 ZoVŠ a Statutem 2. LF UK.
 5. Komise pro práci se zvířaty je odbornou komisí podle zákona č. 246/1992 Sb., v platném znění a je jmenována děkanem fakulty. Komise dohlíží na dodržování tohoto zákona na fakultě. V čele komise stojí člen pověřený řízením této komise. Toto pověření uděluje děkan.
 6. Redakční rada se podílí na utváření mediálního obrazu fakulty. Předsedou redakční rady je děkan fakulty, který jmenuje další členy redakční rady z řad zaměstnanců i studentů fakulty.
 7. V záležitostech, kde jsou požadována vyjádření Etické komise, spolupracuje fakulta s Etickou komisí Fakultní nemocnice v Motole, která se řídí svým veřejně dostupným statutem.
   

Článek VIII.
Děkanát fakulty

 1. Vnitřní členění děkanátu určuje po dohodě s děkanem tajemník fakulty v rámci organizačního řádu děkanátu fakulty.
   

Článek IX.
Zaměstnanci fakulty

 1. Zaměstnanci fakulty jsou povinni dbát dodržování všech právních předpisů, vnitřních předpisů univerzity a fakulty, opatření rektora a děkana a dalších vnitřních směrnic a pokynů.

V Praze dne

prof. MUDr. Vladimír Komárek, CSc.
děkan

 

Příloha č. 1

 1. Výuková a vědecko-výzkumná pracoviště:

a. Společná s Fakultní nemocnicí v Motole

 1. Dětská psychiatrická klinika 2. LF UK a FN Motol
 2. Gynekologicko-porodnická klinika 2. LF UK a FN Motol
 3. Chirurgická klinika 2. LF UK a FN Motol
 4. Interní klinika 2. LF UK a FN Motol
 5. Kardiologická klinika 2. LF UK a FN Motol
 6. Klinika dětské hematologie a onkologie 2. LF UK a FN Motol
 7. Klinika dětské chirurgie 2. LF UK a FN Motol
 8. Klinika dětské neurologie 2. LF UK a FN Motol
 9. Klinika kardiovaskulární chirurgie 2. LF UK a FN Motol
 10. Klinika nukleární medicíny a endokrinologie 2. LF UK a FN Motol
 11. Klinika rehabilitace a tělovýchovného lékařství 2. LF UK a FN Motol
 12. Klinika ušní, nosní a krční 2. LF UK a FN Motol
 13. Klinika zobrazovacích metod 2. LF UK a FN Motol
 14. Neurochirurgická klinika dětí a dospělých 2. LF UK a FN Motol
 15. Neurologická klinika 2. LF UK a FN Motol
 16. Oční klinika dětí a dospělých 2. LF UK a FN Motol
 17. Onkologická klinika 2. LF UK a FN Motol
 18. Pediatrická klinika 2. LF UK a FN Motol
 19. Pneumologická klinika 2. LF UK a FN Motol
 20. Stomatologická klinika dětí a dospělých 2. LF UK a FN Motol
 21. Urologická klinika 2. LF UK a FN Motol
 22. Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny 2. LF UK a FN Motol
 23. Klinika dětské a dospělé ortopedie a traumatologie 2. LF UK a FN Motol
 24. Dětské kardiocentrum 2. LF UK a FN Motol
 25. Ústav biologie a lékařské genetiky 2. LF UK a FN Motol
 26. Ústav imunologie 2. LF UK a FN Motol
 27. Ústav lékařské chemie a klinické biochemie 2. LF UK a FN Motol
 28. Ústav lékařské mikrobiologie 2. LF UK a FN Motol
 29. Ústav ošetřovatelství 2. LF UK a FN Motol
 30. Ústav patologie a molekulární medicíny 2. LF UK a FN Motol
 31. Ústav vědeckých informací 2. LF UK a FN Motol
 1. Společná s Nemocnicí Na Bulovce
 1. Klinika infekčních nemocí 2. LF UK a Nemocnice Na Bulovce
 2. Dermatovenerologická klinika 2. LF UK a Nemocnice Na Bulovce
 3. Ústav soudního lékařství 2. LF UK a Nemocnice Na Bulovce

c. Společná s Ústřední vojenskou nemocnicí – Vojenskou fakultní nemocnicí Praha

 1. Chirurgická klinika 2. LF UK a ÚVN

d. Výlučně fakultní

 1. Ústav anatomie 2. LF UK
 2. Ústav farmakologie 2. LF UK
 3. Ústav biofyziky 2. LF UK
 4. Ústav fyziologie 2. LF UK
 5. Ústav lékařské etiky a humanitních základů medicíny 2. LF UK
 6. Ústav histologie a embryologie 2. LF UK
 7. Ústav patologické fyziologie 2. LF UK
 8. Ústav neurověd 2. LF UK
 9. Ústav veřejného zdravotnictví a preventivního lékařství 2. LF UK
 10. Ústav epidemiologie 2. LF UK
 11. Výukové pracoviště praktického lékařství 2. LF UK
 12. Ústav jazyků 2. LF UK
 13. Ústav tělesné výchovy 2. LF UK
 1. Účelová zařízení fakulty:

Výlučně fakultní

 1. Oddělení informačních systémů
 2. Správa budov
 3. Centrum bioinformatiky
 4. Zvěřinec
 1. Děkanát
Platnost: 11. 1. 2018
Účinnost: od 11. 1. 2018
Gestor: Sekretariát děkanátu
Zrušeno: OD 16/2019
Vydáno: 11. 1. 2018 / Upraveno: 17. 11. 2019 / Odpovědná osoba: Mgr. Petr Andreas, Ph.D.