Opatření děkana č. 1/2015

Platnost: 27. 1. 2015
Účinnost: od 1. 2. 2015
Gestor: Personální a mzdové oddělení
Zrušeno: OD 11/2020

Zařazování akademických a vědeckých pracovníků do mzdových tříd dle rozsahu pedagogických a vědeckých povinností.

 

Zařazování pracovníků do mzdových tříd:

 1. Konkrétní aplikace bodů uvedených u jednotlivých mzdových tříd závisí na skutečné náplni práce, která je obsažena v popisu pracovní činnosti. Pouhé dosažení kvalifikačních předpokladů nezakládá nárok na zařazení do této třídy.
  Popis pracovní činnosti stanovuje příslušný vedoucí pracoviště.
  Pracovník nemusí skutečnou náplní práce naplňovat všechny body k zařazení do příslušné třídy, neboť náplň práce je specifikována s ohledem na činnost konkrétního pracoviště.
 2. Kvalifikační předpoklady musí být splněny v plném rozsahu. Případnou výjimku dle VMP UK čl. 4 odst. 10 povoluje pouze děkan fakulty.
   

 

Mzdová třída: AP4

 1. Řešení úkolů základního nebo aplikovaného výzkumu anebo vývoje s rozhodujícím významem pro rozvoj příslušného vědního oboru, jehož výsledky publikuje v mezinárodně významných recenzovaných časopisech s IF (minimálně 3 publikace v posledních třech letech).
 2. Vedení nebo tvůrčí koordinace nejnáročnějších mezinárodních nebo klíčových národních výzkumných projektů – hlavní řešitelé nebo spoluřešitelé grantových projektů v posledních třech letech.
 3. Působení ve funkci garanta studijního programu nebo člena rady garantů studijního programu anebo člena oborové rady doktorského studijního programu.
 4. Tvůrčí aplikace výsledků vědecko-výzkumné činnosti do pedagogické činnosti, zejména do vedení studentů doktorského studijního programu; vedení specializovaných přednášek, seminářů nebo dalších forem výuky v doktorském a magisterském studijním programu.
 5. Působení v komisích pro státní doktorské zkoušky a pro obhajoby doktorských disertačních prací, členství v komicích pro státní závěrečné zkoušky nebo pro státní rigorózní zkoušky.
 6. Oponentní posuzování doktorských a habilitačních prací nebo oponentní činnost v rámci habilitačních nebo jmenovacích řízení.
 7. Expertizní činnost na národní nebo mezinárodní úrovni; recensní a oponentská práce při posuzování zásadních projektů v rámci příslušného oboru.

 

Kvalifikační předpoklady pro mzdovou třídu AP4:

 • magisterské vysokoškolské vzdělání
 • deset let praxe
 • jmenování profesorem nebo dosažení srovnatelného postavení v zahraničí

 

 

Mzdová třída: AP3

 1. Řešení úkolů základního nebo aplikovaného výzkumu anebo vývoje se zásadním významem pro daný vědní obor, jehož výsledky publikuje v recenzovaných časopisech s IF (minimálně 1 publikace v posledních třech letech).
 2. Vedení nebo koordinace náročných výzkumných projektů nebo relativně samostatných částí takových projektů na alespoň národní úrovni – hlavní řešitelé nebo spoluřešitelé grantových projektů v posledních třech letech.
 3. Tvůrčí aplikace výsledků vědecko-výzkumné činnosti do pedagogické činnosti, zejména do vedení studentů doktorského nebo magisterského studijního programu; vedení přednášek a seminářů, zejména v magisterském nebo doktorském studijním programu; vedení a oponování diplomových a doktorských prací.
 4. Působení v komisích pro státní doktorské zkoušky a pro obhajoby doktorských disertačních prací, členství v komicích pro státní závěrečné zkoušky nebo pro státní rigorózní zkoušky.
 5. Oponentní posuzování doktorských nebo habilitačních prací nebo oponentní činnost v rámci habilitačních řízení.
 6. Recensní a oponentská činnost na národní úrovni při posuzování projektů v rámci příslušného oboru.

 

Kvalifikační předpoklady pro mzdovou třídu AP3:

 • magisterské vysokoškolské vzdělání – šest let praxe
 • jmenování docentem nebo profesorem anebo dosažení srovnatelného postavení v zahraničí

 

 

Mzdová třída: AP2

 1. Samostatné řešení složitých výzkumných nebo vývojových úkolů, jejichž výsledky publikoval v posledních třech letech v recenzovaných časopisech.
 2. Podíl na organizačním zabezpečení výzkumné nebo pedagogické činnosti.
 3. Podíl na vedení přednášek a realizace dalších forem pedagogické činnosti v bakalářském nebo magisterském studijním programu.
 4. Kontrola studia, včetně vedení nebo konzultování anebo oponování diplomových, popřípadě bakalářských prací.

 

Kvalifikační předpoklady pro mzdovou třídu AP2:

 • magisterské vysokoškolské vzdělání
 • čtyři roky praxe
 • dosažení titulu Ph.D., nebo CSc. nebo jmenování docentem anebo profesorem nebo dosažení srovnatelného postavení v zahraničí

 

 

Mzdová třída: AP1

 1. Podíl na řešení dílčích výzkumných nebo vývojových úkolů – „nepojmenovaní“ spolupracovníci v řešitelských týmech anebo podíl na publikační činnosti pro vzdělávací účely.
 2. Kontrola studia, vedení cvičení a dalších základních forem výuky; podíl na zajištění dalších forem pedagogické činnosti, specializované přednášky, semináře.
 3. Rešerše nebo anotace z odborné nebo vědecké literatury.

 

Kvalifikační předpoklady pro mzdovou třídu AP1:

 • magisterské vysokoškolské vzdělání nebo dosažení titulu Ph.D. nebo CSc. anebo srovnatelného postavení v zahraničí

 

 

Mzdová třída: L2

 1. Vedení specializovaných přednášek a seminářů, realizace dalších forem pedagogické činnosti v bakalářském nebo magisterském studijním programu.
 2. Kontrola studia, včetně vedení nebo konzultování anebo oponování bakalářských anebo diplomových prací.
 3. Publikační činnost zejména pro vzdělávací účely v posledních třech letech v recenzovaných časopisech.

 

Kvalifikační předpoklady pro mzdovou třídu L2:

 • magisterské vysokoškolské vzdělání nebo dosažení titulu Ph.D., nebo CSc. nebo jmenování docentem anebo profesorem nebo dosažení srovnatelného postavení v zahraničí
 • pět let praxe

 

 

Mzdová třída: L1

 1. Realizace podpůrných forem pedagogické činnosti v bakalářském nebo magisterském studijním programu anebo realizace pedagogické činnosti přímo nesouvisející s hlavním zaměřením studijního programu, specializované přednášky, semináře.
 2. Kontrola studia.
 3. Podíl na publikační činnosti zejména pro vzdělávací účely.

 

Kvalifikační předpoklady pro mzdovou třídu L1:

 • magisterské nebo bakalářské vysokoškolské vzdělání

 

 

Mzdová třída: VP3

 1. Vedení nebo koordinace náročných mezinárodních výzkumných projektů nebo relativně samostatných částí takových projektů na alespoň národní úrovni (vyžaduje se vždy).
 2. Řešení úkolů základního nebo aplikovaného výzkumu anebo vývoje se zásadním významem pro daný vědní obor, jehož výsledky publikuje v recenzovaných časopisech s IF (minimálně 3 publikace v posledních 3 letech).
 3. Recensní a oponentská práce při posuzování zásadních projektů v rámci příslušného oboru.

 

Kvalifikační předpoklady pro mzdovou třídu VP3:

 • magisterské vysokoškolské vzdělání – šest let praxe v oboru
 • jmenování docentem nebo profesorem anebo dosažení srovnatelného postavení v zahraničí

 

 

Mzdová třída: VP2

 1. Samostatné řešení složitých vědeckých nebo výzkumných anebo vývojových úkolů v příslušném oboru, jehož výsledky publikuje v recenzovaných časopisech (…. Publikace v posledních třech letech).
 2. Práce ve výzkumném týmu – odborní spolupracovníci („pojmenovaní“ členové řešitelských týmů).
 3. Recensní a oponentská činnost při posuzování projektů v rámci příslušného oboru.

 

Kvalifikační předpoklady pro mzdovou třídu VP2:

 • magisterské vysokoškolské vzdělání
 • pět let praxe v oboru
 • dosažení titulu Ph.D., nebo CSc. nebo jmenování docentem anebo profesorem nebo srovnatelného postavení v zahraničí

 

 

Mzdová třída: VP1

 1. Řešení dílčích vědeckých nebo výzkumných anebo vývojových úkolů v příslušném oboru, jehož výsledky publikuje.
 2. Práce ve výzkumném týmu – „nepojmenovaní“ spolupracovníci v řešitelských týmech.
 3. Rešerše nebo anotace z odborné nebo vědecké literatury.

 

Kvalifikační předpoklady pro mzdovou třídu VP1:

 • magisterské vysokoškolské vzdělání nebo dosažení titulu Ph.D., nebo CSc. anebo srovnatelného postavení v zahraničí

 

 

V Praze dne 27. 1. 2015

prof. MUDr. Vladimír Komárek, CSc.,
děkan 2. LF UK

Vydáno: 2. 2. 2015 / Poslední aktualizace: 26. 7. 2018 / Odpovědná osoba: Mgr. Jana Andresová