Opatření děkana č. 11/2020

Opatření děkana č. 11/2020

Zrušení některých opatření děkana 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy

 

Čl. 1
Úvodní ustanovení

Toto opatření děkana ruší ke dni účinnosti tohoto opatření níže uvedené předpisy 2. lékařské fakulty.

Čl. 2

Seznam rušených předpisů

1.  opatření děkana č. 1/2015 Zařazování akademických a vědeckých pracovníků do mzdových tříd dle rozsahu pedagogických a vědeckých povinností
2.  opatření děkana č. 8/2010 Dovolené
3.  opatření děkana č. 2/2006    Pracující důchodci
4.  opatření děkana č. 5/2007 (týká se DPP, DPČ)
5.  příkaz děkana č. 1/2001    Zajištění vedení přehledů evidence pracovní doby
6.  příkaz děkana č. 2/2000  (týká se oznamování jiné výdělečné činnosti)

Čl. 3
Závěrečná ustanovení

 

Toto opatření děkana nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu.

 

V Praze dne 28. 5. 2020

 

prof. MUDr. Vladimír Komárek, CSc.
děkan 2. LF UK

Platnost: 28. 5. 2020
Účinnost: od 28. 5. 2020

 

Gestor: Personální a mzdové oddělení
 
Vydáno: 29. 5. 2020 / Upraveno: 6. 5. 2021 / Odpovědná osoba: Bc. Marie Hejlová