Opatření děkana č. 11/2019

Opatření děkana č. 11/2019

Vybírání úhrad od studentů za úkony na 2. lékařské fakultě Univerzity Karlovy

 

V souladu s Opatřením rektora č. 24/2017, čl. 1 odst. 2 a 3 stanovuji výši úhrad od studentů za úkony na 2. lékařské fakultě Univerzity Karlovy následně:

 

Čl. 1

Úkony související s tiskem a kopírováním

1. tisk nebo kopírování A4 černobíle, jednostranně 2 Kč za list
2. tisk nebo kopírování A4 černobíle, oboustranně 3 Kč za list
3. tisk A4 barevně jednostranně 10 Kč za list

 

Čl. 2

Úkony související se studiem

duplikát (v příp. ztráty nebo zničení) nebo opis výkazu o studiu 500 Kč
potvrzení o době studia po ukončení studia (v ČJ) – 1 ks  100 Kč
potvrzení o době studia po ukončení studia (v AJ) – 1 ks  300 Kč
notářsky ověřená kopie diplomu před promocí  500 Kč
potvrzení o absolvování předmětu, včetně sylabu (v ČJ) – 1 předmět 100 Kč
potvrzení o absolvování předmětu, včetně sylabu (v AJ) – 1 předmět  300 Kč
vystavení zvláštního potvrzení o současném studiu (v ČJ)  100 Kč
vystavení zvláštního potvrzení o současném studiu (v AJ)  300 Kč
výpis známek absolvovaného studia (v ČJ)  500 Kč
výpis známek absolvovaného studia (v AJ)  500 Kč

 

Čl. 3

V případě zaslání materiálů podle čl. 2 tohoto opatření prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb je připočteno poštovné podle platného ceníku poskytovatele.

Čl. 4

Závěrečná ustanovení

Toto opatření ruší opatření děkana č. 14/2017.

Toto opatření nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu děkana.

 

V Praze dne 23. 9. 2019

prof. MUDr. Vladimír Komárek, CSc.

děkan fakulty

Platnost: 23. 9. 2019
Účinnost: od 23. 9. 2019
Gestor: Studijní oddělení
 
Vydáno: 23. 9. 2019 / Upraveno: 27. 4. 2021 / Odpovědná osoba: Bc. Marie Hejlová