Opatření děkana č. 11/2016

Platnost: 30. 9. 2016
Účinnost: od 30. 9. 2016
Gestor: Ekonomické oddělení
 

Opatření děkana č. 11/2016
k provedení roční inventarizace majetku, závazků a pohledávek 2. LF UK v roce 2016

 

V souladu se zákonem č. 563/1991 o účetnictví, č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů a Opatření rektora UK č. 39/2015 nařizuji provést roční inventarizaci majetku, závazků a pohledávek fakulty.

Cílem inventarizace je zjistit skutečný stav majetku a závazků fakulty a porovnat jej se stavem uvedeným v příslušných evidenčních dokladech, zjistit kvalitu, úplnost, použitelnost a jeho skutečné využití. O počtu (množství) a kvalitě inventarizovaného majetku se inventarizační komise musí přesvědčit osobně.

 

 1. Inventarizaci podléhá majetek, závazky a pohledávky
  1. vedené v účetnictví:
   1. dlouhodobý nehmotný majetek;
   2. dlouhodobý hmotný majetek;
   3. drobný dlouhodobý nehmotný majetek;
   4. drobný dlouhodobý hmotný majetek;
   5. modelové otázky pro přijímací zkoušky;
   6. ochranné pomůcky na skladě;
   7. pokladní hotovost a ceniny;
   8. finanční účty;
   9. závazky a pohledávky;
   10. přechodné účty aktiv a pasiv;
   11. peníze na cestě.
  2. vedené v operativní evidenci:
   1. drobný dlouhodobý nehmotný majetek;
   2. drobný dlouhodobý hmotný majetek.
 1. Komise zajišťující inventarizaci:

  Pro zajištění inventarizace jmenuje děkan ústřední inventarizační komisi a dílčí inventarizační komise:
  1. ústřední inventarizační komise (dále jen ÚIK) organizuje a kontroluje průběh inventarizace majetku, zajišťuje proškolování dílčích inventarizačních komisí, navrhuje vypořádání vykázaných inventurních rozdílů, předkládá děkanovi souhrnnou zprávu o inventarizaci.
  2. dílčí inventarizační komise (dále jen DIK) zjišťuje skutečný stav inventarizovaného majetku, porovnává ho se stavem evidovaným, zjišťuje inventarizační rozdíly a vyhotovuje Inventarizační zápis dle druhu inventury (viz příloha č. 1 tohoto opatření).

V roce 2016 je stanoveno následující složení ÚIK:

Předseda:

Ing. Rita Zdrubecká

Členové:

Ing. Martina Mudrová, Ph.D.

Ing. Eva Kuželová

Marie Rohošková

 

Jana Maxmiliánová

 

Kateřina Rotterová

 

Karolína Šobrová

DIK jsou stanoveny pro jednotlivá pracoviště podle návrhů vedoucích pracovišť. Jmenovitý seznam je uveden v příloze č. 2 tohoto opatření.
 

 1. Způsob provádění inventur
 1. Skutečné stavy majetku se zjišťují fyzickou inventurou u majetku hmotné a nehmotné povahy nebo dokladovou inventurou u závazků a ostatních složek majetku, u nichž nelze provést fyzickou inventuru. Zjištěné stavy se zaznamenávají v inventarizačních soupisech, které musí být podepsány členy Inventarizační komise a osobou odpovědnou za inventarizované hospodářské prostředky.
 2. Při inventuře pokladní hotovosti a cenin se zjišťuje její skutečný stav přepočítáním peněz a cenin.
 3. Při dokladové inventuře závazků a pohledávek se porovnává zůstatek příslušného účtu se soupisem jednotlivých položek. U pohledávek se zjišťuje, zda mezi nimi nejsou pohledávky nezaplacené po lhůtě splatnosti a zda byly v tomto případě vystaveny upomínky.
 4. Inventura zůstatků na účtech, na nichž se zachycuje styk s peněžními ústavy, se provádí porovnáním zůstatku těchto účtů se zůstatky oznamovanými peněžními ústavy ve výpisech z bankovních účtů.
 5. Při inventarizaci zásob se porovná fyzický stav zásob se stavem účetním.
 6. Při fyzické inventuře hmotného a nehmotného majetku je nutno kromě skutečných stavů hospodářských prostředků zjistit a v zápise uvést nepotřebný, popř. neupotřebitelný majetek a navrhnout, jak s tímto majetkem naložit.
   
 1. Inventarizační rozdíly:
 1. Inventarizační rozdíly vznikají na základě schodků (manko) chybějících hospodářských prostředků nebo přebytků skutečně zjištěných hospodářských prostředků, které měly být, ale nejsou zaevidovány.
 2. Inventarizační rozdíly je třeba písemně zaznamenat v inventarizačních zápisech.
 3. U všech rozdílů mezi skutečným a účetním stavem se musí pracovníci odpovědní za hospodářské prostředky vyjádřit k jejich vzniku a navrhnout způsob jejich vyrovnání.
 4. Případné inventarizační rozdíly se podle platných právních předpisů vyúčtují do účetního období, za které se inventarizací ověřuje stav majetku a závazků.
   
 1. Inventarizační zápisy:
 1. Po skončení inventur vyhotoví DIK zápis podepsaný všemi členy, který musí obsahovat:
 • předmět inventarizace;
 • den, k němuž byla inventarizace provedena;
 • den zahájení a ukončení inventury;
 • způsob provedení inventury (fyzicky, dokladově);
 • zjištění skutečného stavu majetku;
 • porovnání zjištěných stavů s účetní evidencí;
 • návrh jak naložit s nepotřebným a nepoužitelným majetkem;
 • návrh způsobu vypořádání inventarizačních rozdílů;
 • datum projednání závěrečného protokolu.
 1. Zaměstnanec odpovědný za inventarizované prostředky potvrdí v protokolu, že inventura byla provedena za jeho účasti.
 2. Zápis o výsledku inventarizace předají DIK ÚIK, která vypracuje závěrečný protokol obsahující:
 • termín zahájení fyzických inventur;
 • termín zahájení dokladových inventur;
 • termín předání protokolů dílčími inventarizačními komisemi;
 • vyhodnocení výsledků fyzických inventur;
 • vyhodnocení výsledků dokladových inventur;
 • nápravná opatření k inventarizaci;
 • návrh na vypořádání inventarizačních rozdílů;
 • datum projednání závěrečného protokolu;
 • podpisy členů ÚIK.
 1. Závěrečný protokol předkládá předseda ústřední inventarizační komise děkanovi fakulty ke schválení.
   
 1. Povinnosti zaměstnanců při inventarizaci:

  Zaměstnanci, kteří se budou podílet na přímém provedení inventarizace, musí být proškolení o způsobu a cílech prováděných inventarizací a o kompetencích a odpovědnosti členů dílčích inventarizačních komisí.

  Zaměstnanci jmenovaní do inventarizačních komisí a ostatní zaměstnanci, v jejichž přímé odpovědnosti se inventarizovaný majetek nachází, jsou povinni se zúčastnit prací souvisejících s přípravou a provedením inventarizace.
   
 1. Plán inventarizací

  Jako rozhodné dny k provedení řádné inventarizace stanovuji:

Rozhodný den

k provedení řádné inventarizace

 

Druh majetku

1. 10. 2016

 • Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek
 • Drobný dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek
 • Majetek vedený v operativní evidenci
 • Umělecká díla

31. 12. 2016

 • Stravovací karty 2. LF
 • Ceniny (stravenky, medaile)
 • Pokladní hotovost
 • Modelové otázky pro přijímací zkoušky
 • Ochranné pomůcky na skladě
 • Finanční účty
 • Závazky a pohledávky
 • Přechodné účty aktiv a pasiv
 • Peníze na cestě
 

K provedení inventarizačních prací na jednotlivých pracovištích děkan fakulty ukládá inventarizačním komisím následující termíny:

 • U inventur k 1. 10. 2016 sesouhlasit zjištěné stavy s operativní a účetní evidencí a předat dílčí inventarizační zápis Ekonomickému oddělení 2. LF do 12. 12. 2016. Ústřední inventarizační komise vyhotoví souhrnný inventarizační zápis do 22. 12. 2016.
 • U inventur k 31. 12. 2016 – ceniny, stravovací karty, pokladní hotovosti, modelové otázky pro přijímací zkoušky, ochranné pomůcky na skladě – sesouhlasit skutečné stavy s účetní evidencí a předat dílčí inventarizační zápisy do 11. 1. 2017.
 • U inventur k 31. 12. 2016 – finanční účty, závazky a pohledávky, přechodné účty aktiv a pasiv a peníze na cestě – vyhotovit inventarizační zápis do 31. 1. 2017; současně zpracovat souhrnný inventarizační zápis za všechny provedené inventarizace do 31. 1. 2017, pokud nebude RUK UK stanoveno jinak.

 

V Praze dne 30. 9. 2016

prof. MUDr. Vladimír Komárek, CSc.
děkan fakulty

 

Příloha:
Příloha č. 1 – Inventarizační zápis DIK

Vydáno: 14. 10. 2016 / Poslední aktualizace: 26. 7. 2018 / Odpovědná osoba: Mgr. Květa Janoušková