Opatření děkana č. 10/2017

Opatření děkana č. 10/2017

Krizová komunikace a intervence při mimořádných
událostech a krizových situacích v rámci studentské mobility

 

Čl. 1
Úvodní ustanovení

Vzhledem k narůstajícímu počtu mimořádných událostí a krizových situací (dále jen MU a KS) týkajících se pobytů studentů UK v zahraničí (dále jen „vyjíždějící studenti“), ale i zahraničních studentů na UK (dále jen „přijíždějící studenti“) vyhlašuje rektor UK opatření pro minimalizaci jejich dopadů na studenty s účinností od 1. ledna 2017 (viz opatření rektora 33/2016).

Postup pro zvládání MU a KS je zaměřen na studentskou mobilitu v rámci meziuniverzitních dohod a v rámci Programu Erasmus+. Mechanismy krizového řízení jsou vyhrazeny pouze pro případy velmi závažných MU a KS.

 

Čl. 2
Pracovní skupiny krizové komunikace

Děkan 2. LF UK za účelem krizové komunikace rozšiřuje Krizový štáb 2. LF UK o koordinátorku pro zahraniční studenty a vedoucí VaVZ. Styčným referentem odpovídajícím za agendu krizové komunikace na fakultní úrovni je jmenována Stanislava Palowská.

 

Čl. 3
Prostředky krizové komunikace

Rektor UK zřizuje prostředky krizové komunikace, a to jak pro krizovou komunikaci týkající se vyjíždějících, tak přijíždějících studentů:

  • emailové schránky (vyjíždějící studenti: @email, přijíždějící studenti: @email),
  • informace o postupech při MU a KS pro studenty na webové stránce UK v českém a anglickém jazyce (Studenti: praktické informace),
  • informační materiály pro přijíždějící i vyjíždějící studenty.

 

Čl. 4
Povinnosti studentů

V souladu s tímto opatřením je vyjíždějící student povinen zajistit si dostatečné zdravotní pojištění platné pro danou zemi, zaregistrovat se do systému Dobrovolné registrace občanů České republiky při cestách do zahraničí (DROZD), poskytnout fakultě platné kontaktní údaje, na nichž bude k zastižení i v zahraničí, a spojení na kontaktní/blízkou osobu.

Přijíždějící student je povinen doložit platné pojištění na území ČR a poskytnout UK své platné kontaktní údaje (včetně spojení na kontaktní/blízkou osobu).

Požadované údaje předloží studenti na Oddělení VaVZ referentce pro zahraničí, mobilitu a Erasmus pí Palowské.

 

Čl. 5
Závěrečné ustanovení

Toto Opatření je účinné a platné dnem podpisu děkana.

 

V Praze dne 28. července 2017

prof. MUDr. Vladimír Komárek, CSc.
děkan 2. LF UK

Platnost: 28. 7. 2017
Účinnost: od 28. 7. 2017
Gestor: Oddělení Ph.D. studia a zahraničních záležitostí
Zrušeno: OD 6/2021
Vydáno: 28. 7. 2017 / Upraveno: 29. 3. 2021 / Odpovědná osoba: Mgr. Květa Janoušková