Opatření děkana č. 10/2015

Platnost: 20. 7. 2015
Účinnost: od 20. 7. 2015
Gestor: Oddělení pro vědu a výzkum
 

Nakládání s výsledky výzkumu, vývoje a inovací

na 2. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze

 

I.

Základní ustanovení

Toto Opatření děkana upravuje s odkazem na ust. čl. 9.5 a čl. 12.6 Opatření rektora UK č. 33/2015 postup při nakládání s výsledky výzkumu, vývoje a inovací na 2. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze  (dále jen „Fakulta“).

 

II.

Stanovení výše jednorázové odměny autorovi vynálezu nebo jiného předmětu práv průmyslového vlastnictví s komerčním potenciálem

Původce, který vytvořil vynález v pracovním poměru na Fakultě a u něhož Fakulta rozhodla, že má o využití daného vynálezu či jiného předmětu práv průmyslového vlastnictví zájem, má nárok na jednorázovou odměnu v následující výši:

Užitný vzor: 1 000 Kč

Vynález (patent český): 1 000 Kč

Vynález (patent mezinárodní): 2 000 Kč

 

III.

Rozdělení nákladů spojených s ochranou práv předmětu průmyslového vlastnictví a výnosů spojených s jeho komerčním využitím

  1. Náklady spjaté s ochranou duševního vlastnictví (registrace vynálezu apod.) budou přednostně hrazeny z externích zdrojů (grantový projekt, spolupracující organizace apod.). Nebude-li to možné, pak budou hrazeny poměrem 70 % z prostředků Fakulty, 30 % z prostředků kliniky/ústavu.
  2. Ve výjimečných případech může o odlišném rozdělení nákladů spojených s ochranou práv předmětu průmyslového vlastnictví rozhodnout děkan po projednání v kolegiu děkana.
  3. O způsobu výplaty odměny a její výši uzavře Fakulta s původcem předmětu průmyslového vlastnictví písemnou smlouvu.

 

IV.

Společná a závěrečná ustanovení

  1. Vztahy neupravené výslovně tímto opatřením se řídí příslušnými zákonnými předpisy a Opatřením rektora UK č. 33/2015.
  2. Toto opatření nabývá účinnosti dnem podpisu děkana fakulty.

 

V Praze dne 20. 7. 2015

prof. MUDr. Vladimír Komárek, CSc.
děkan 2. LF UK

Vydáno: 20. 7. 2015 / Poslední aktualizace: 26. 7. 2018 / Odpovědná osoba: Mgr. Jana Andresová