Dlouhodobý záměr 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze

Projednáno na kolegiu děkana UK 2. LF dne 2. března 2010
Projednáno ve vědecké radě UK 2. LF dne 18. února 2010
Schváleno akademickým senátem UK 2. LF dne 17. března 2010

Lékařská fakulta Univerzity Karlovy musí být ve svém oboru představitelkou nejvyššího možného stupně vzdělání, vědeckého výzkumu a rozvoje lidského poznání. 2. lékařská fakulta je výjimečná svým zaměřením na vývojovou problematiku a možností výuky a výzkumu nemocí u pacientů všech věkových kategorií. Svým rozsahem patří mezi menší fakulty, což nabízí možnost lepší komunikace mezi pedagogy a studenty, a tím i podmínky pro kvalitní výuku a zapojení aktivních studentů do výzkumných projektů. Hlavním dlouhodobým cílem je udržet „komornější“ rozsah fakulty a přitom dál zvyšovat kvalitu výuky i vědy s přiměřeným důrazem na internacionalizaci v obou těchto oblastech tak, aby 2. lékařská fakulta byla moderní vzdělávací a vědecko-výzkumnou institucí evropského formátu. Jedním z klíčových prostředků pro zajištění tohoto vývoje je schopnost fakulty získat a udržet ty nejkvalitnější pracovníky. To nutně předpokládá vytvoření materiálních, sociálních i organizačních podmínek pro rozvoj špičkového výzkumu, pro podporu studentů doktorských programů i pro výběr těch nejlepších pro akademickou kariéru již na úrovni kvalitních magisterských programů. Jednou ze základních podmínek pro získání takového intelektuálního potenciálu je kvalitní vědecko-výzkumná práce, na níž je do značné míry závislá i kvalita výuky. Další z priorit je internacionalizace vzdělávání a výzkumu, která představuje jednu ze základních podmínek rozvoje univerzity i fakulty. Prostředkem pro dosažení tohoto cíle je podpora mobility studentů i učitelů a vytváření společných mezinárodních vědeckých projektů. V neposlední řadě je jednou z hlavních priorit vybudování administrativního i technického zázemí, které umožní plnění priorit výše zmíněných. Dlouhodobý záměr UK 2. LF vychází z Dlouhodobého záměru Univerzity Karlovy v Praze a je v hlavních oblastech činnosti upřesněn následně:

Vzdělávací činnost

Na 2. lékařské fakultě jsou akreditovány čtyři typy studijních programů: 1) bakalářské (Specializace ve zdravotnictví – obory Fyzioterapie, Zdravotní laborant a Radiologický asistent, Ošetřovatelství – obor Všeobecná sestra), 2) navazující magisterský (Specializace ve zdravotnictví – obor Fyzioterapie), 3) magisterský (Všeobecné lékařství) a 4) doktorský. Program Všeobecné lékařství je akreditován také pro výuku v angličtině. Specifikum studia všeobecného lékařství na UK 2. LF spočívá v jeho vývojovém zaměření, tj. v orientaci na problematiku zdraví a nemocí od období prenatálního vývoje až do pozdního stáří. Tuto orientaci studia umožňuje existence paralelních klinických pracovišť pro dospělé a děti ve většině základních specializací. I tam, kde je pracoviště jen jedno, je problematice vývoje věnován zvláštní zřetel. Curriculum počítá již od prvního ročníku s kontaktem studentů s praktickou medicínou – jsou zavedeny předměty praktické lékařství, první pomoc a ošetřovatelství. Je zaveden systém „logbooku“, tedy záznamu praktických dovedností pro studenty lékařství. Záznam obsahuje seznam minima praktických úkonů, které každý student musí v průběhu studia absolvovat. Ve všech studijních programech existuje kreditní systém (ECTS), který má usnadnit prostupnost mezi fakultami, univerzitami i prostupnost mezinárodní. Na UK 2. LF probíhá doktorské studium, které je součástí smluvně vázaného programu Doktorské studijní programy v biomedicíně při Univerzitě Karlově. Dále probíhají vzdělávací aktivity v rámci celoživotního vzdělávání lékařů a cyklus přednášek pro Univerzitu 3. věku.

Záměr:

 • Průběžné přizpůsobování curricula zohledňující jak vývoj poznatků základního výzkumu, tak současnou klinickou medicínu. Fakulta počítá se zachováním a zkvalitněním paralelní výuky pediatrických oborů a oborů pro dospělé s cílem udržet vývojové zaměření fakulty. Curriculum bude dále zachovávat klasickou oborovou výuku. Ve vyšších ročnících se počítá s akcentací problémově orientované a praktické výuky a seznámení studentů s principy medicíny založené na důkazech. V posledních dvou semestrech by měla být výuka postupně organizována tak, aby ve státnicových oborech mohli studenti pracovat jako sekundární lékaři. Studenti s předpoklady pro vědeckou práci budou mít nadále možnost aktivně se zapojit do vědecké činnosti, a případně pokračovat ve studiu formou doktorského studia v biomedicíně.
 • Klást důraz na praktickou část výuky.
 • Do systému hodnocení kvality výuky přidat vnitřní audit studijních programů.
 • Dbát na vysokou kvalitu výuky zahraničních studentů a motivovat je k maximálnímu výkonu.
 • Modernizace výuky a širší zapojení lékařů, vědců a dalších pracovníků fakulty tak, aby se tíha výuky rozprostřela mezi větší spektrum odborníků. Zvýšit odpovědnost učitelů a zejména vedoucích oborů za kvalitu výuky. Pravidelné hodnocení výuky studenty a získávání zpětné vazby od absolventů. Sylabus je vytvořen jako jeden dokument zajišťující maximální kvalitu výuky.
 • Prioritou budou v příštích letech magisterské a doktorské studium. Perspektivní je bakalářské a navazující magisterské studium fyzioterapie. Fakulta nepočítá v budoucích letech s rozšiřováním dalších bakalářských oborů v prezenční formě; u některých bude podporovat zavedení distanční formy tak, aby vyhověla potřebám FN Motol a systému zdravotní péče v ČR.
 • Dodržování optimálního počtu nově přijímaných studentů magisterského programu lékařství, který je 150 přijímaných českých studentů do programu všeobecné lékařství ročně, za předpokladu stávajícího systému financování vysokých škol a dostatečného počtu zahraničních platících studentů. Výuka anglicky mluvících studentů je klíčová nejen z ekonomického pohledu, ale významně obohacuje mezinárodní charakter našeho akademického prostředí.
 • Vytvoření podmínek ke zkvalitnění a rozšíření doktorské výuky v biomedicíně. Budeme usilovat o to, aby se fakulta svým zázemím a podporou doktorandů stala nejatraktivnější mezi lékařskými fakultami UK a získala nejnadanější zájemce. Budeme se snažit o programové propojení vědecky nosných oborů (genetika, imunologie, fyziologie, neurovědy) s klinickými obory. Ve spolupráci s FN Motol budeme dále rozvíjet unikátní projekt „MD-PhD program“, který umožňuje současně vědeckou i profesní doktorskou přípravu.
 • Doplňovat a průběžně upravovat výukové texty a k jejich zveřejnění využívat zejména webové stránky fakulty a jednotlivých pracovišť, podporovat e-learningové programy.
 • Podporovat úsilí lékařských fakult ČR o odpovídající podíl na specializačním vzdělávání lékařů a spolupracovat na tomto vzdělávání s fakultními nemocnicemi.
 • Pokračovat v tradici Univerzity třetího věku a v programech celoživotního vzdělávání lékařů.
   

Vědecká a výzkumná činnost

Fakulta dosahuje mezinárodní prestiže v mnoha vědeckých lékařských disciplínách. Pracovníci fakulty se podílejí na řešení grantových projektů Grantové agentury Univerzity Karlovy, Fondu rozvoje vysokých škol, i mimorezortních programů IGA MZČR a GAČR. Úspěšně se zapojili i do zahraničních programů a projektů EU. Do roku 2011 budou pracoviště fakulty řešit dva výzkumné záměry – v oboru imunologie a v oboru dětské hematologie/onkologie. Řada společných pracovišť 2. LF a FN Motol je napojena na projekty řešené v rámci Výzkumného záměru nemocnice, který bude v roce 2011 ukončen. Fakulta je příjemcem jednoho výzkumného centra, jehož koordinátorem je Ústav neurověd (Centrum buněčné terapie a tkáňových náhrad) a součástí Centra výzkumu kardiovaskulárních nemocí, jehož příjemcem je Fyziologický ústav AV ČR.

Záměr:

 • Udržet a zvýšit kvalitu výzkumu na fakultě a zajistit jeho financování z různých zdrojů jak účelových, institucionálních, tak i mezinárodních. Směr institucionálního výzkumu na další roky je dán schválenými výzkumnými záměry a výzkumnými centry. Formou žádostí o účelové podpory lze tyto směry podpořit, případně rozšířit.
 • Vytvořit podmínky pro rozšíření počtu doktorandů. Rozšířit počet školitelů. Zvýšit úspěšnost doktorského studia. Pozornost věnovat zejména oborům, které nezískaly akreditaci k habilitačnímu řízení.
 • Pořádat fakultní vědecké konference zaměřené především na prezentaci výsledků studentů i doktorandů.
 • Rozšířit mezinárodní spolupráci formou účasti v mezinárodních projektech. Vytvářet společná centra výzkumu a doktorských studií se zahraničními partnery.
 • Zvýšit a zejména zkvalitnit publikační činnost, důraz klást na práce s mezinárodním dopadem.
 • Podpořit kvalifikační růst mladých vědeckých a pedagogických pracovníků. Vytvářet podmínky pro zvýšení počtu habilitačních a jmenovacích řízení při zachování náročných kriterií, srovnatelných s ostatními zeměmi EU.
 • Zahájit spolupráci s komerčními subjekty na projektech aplikace a zavádění výsledků vědecké činnosti do praxe.
 • Podporovat spolupráci s FN Motol na výzkumných klinických projektech s účelem racionálního využití finančních prostředků.
 • Ve spolupráci s FN Motol probíhá program MD/PhD v biomedicíně. Redukce nově přijímaných v letech 2008–2009 je dána finančními možnostmi FN Motol, v zájmu fakulty je návrat k původnímu rozsahu 10 nových studentů ročně.
   

Zahraniční styky

Pracovníci fakulty mají dlouhodobé pracovní vztahy se zahraničními pracovišti. Univerzita Karlova uzavírá mezinárodní dohody a bilaterální smlouvy a fakulta tyto vztahy dále rozšiřuje. V současné době má UK 2. LF uzavřené bilaterální smlouvy v rámci programu Erasmus/Socrates s lékařskými fakultami v Düsseldorfu, Padově, Montpellier, Götteborgu, Kaunasu. Probíhají smluvní krátkodobé výměny studentů s Guy´s, King´s and St Thomas´ School of Medicine, King´s College v Londýně, Northwestern University v Chicagu. Probíhají mezinárodní stáže studentů v rámci programu IFMSA. Existují pravidelné zahraniční stáže učitelů (prof. Klíma, Houston). Probíhá smluvní spolupráce Kliniky zobrazovacích metod s Radiologickou klinikou Univerzitní nemocnice Umeå ve Švédsku.

Záměr:

 • Rozšířit mezinárodní spolupráci na výzkumných projektech, zvláště v rámci EU.
 • Rozšířit možnosti studia mediků a krátkodobých pobytů učitelů na zahraničních fakultách v rámci různých programů.
 • Podporovat mezinárodní výměnu, včetně péče o studenty přijíždějící k nám, a to na úrovni výukové (včetně přípravy speciálních výukových programů), administrativní i formální.
   

Sociální zabezpečení studentů

V souladu se Stipendijním řádem Univerzity Karlovy se vyplácí stipendium za vynikající studijní výsledky všem studentům, kteří se podle studijních výsledků v předcházejícím ročníku umístili na 90. percentilu a výše. Za vynikající studijní výsledky se přiznává studentovi na konci studia cena děkana. Z fondu Nadace manželů Adamových se vyplácí stipendium sociálně slabším studentům s vynikajícími studijními výsledky. Existuje systém diferencovaného odměňování doktorandů v souladu s jejich publikačními aktivitami a plněním studijních povinností.

Záměr:

 • Využívat maximálně možností daných stipendijním řádem a finanční situací fakulty k udílení prospěchových i sociálních stipendií.
 • Naplňovat fondy účelových stipendií dle možností.
   

Vnější vztahy, informační a poradenské služby, infrastruktura

Hlavní informační a poradenské služby poskytuje Ústav vědeckých informací (ÚVI), který získává, zpracovává, uchovává a zpřístupňuje odborné a vědecké informace z medicínských a biomedicínských oborů pro studenty a lékaře 2. lékařské fakulty, pro pracovníky Fakultní nemocnice v Motole a pro odbornou veřejnost. K zajištění všech služeb využívá ÚVI moderních informačních technologií. Disponuje vlastními informačními zdroji (elektronický katalog primárních dokumentů, Databáze publikační činnosti pracovníků UK 2. LF a FN Motol) a vnějšími informačními zdroji (Elektronické bibliografické databáze). Fakulta se pro veřejnost představuje zejména svými webovými stránkami, účastní se Informačního dne Univerzity Karlovy a pořádá Den otevřených dveří.

Záměr:

 • Zkvalitňovat knihovnické a informační služby poskytované Ústavem vědeckých informací, zejména ve formě elektronické.
 • Poskytovat maximum informací prostřednictvím webových stránek.
 • Rozvíjet nové aplikace a služby využívající moderní informační a komunikační technologie.
 • Minimalizovat administrativní zátěž pracovníků klinik a ústavů při hlášení publikací.
   

Organizace a personální politika

Organizační struktura fakulty je řízena Vnitřními předpisy. Fakulta má pracoviště čistě školská (administrativa, teoretické ústavy) a dále společná pracoviště školsko-zdravotnická (kliniky, některé ústavy, fotolaboratoř, Odd. informačních systémů). Na některých klinikách neodráží u jednotlivých pracovníků poměr zdravotnického a školského úvazku skutečné pracovní vytížení.

Záměr:

 • Rozvíjet korektní a rovnocenný vztah s FN Motol, FN Na Bulovce a ÚVN Střešovice, přičemž za hlavní klinickou základnu fakulty považujeme FN Motol.
 • Rozvíjet spolupráci s Nemocnicí Na Homolce.
 • Udržet stávající obory a případně doplnit obory na fakultě chybějící. Harmonogram záleží na finančních možnostech fakulty a personálních podmínkách.
 • Uplatňovat střediskové hospodaření, které vychází z výsledku hodnocení výkonu pracoviště. Průběžným hodnocením jednotlivých pracovišť vytvořit motivační stimuly ekonomického i neekonomického charakteru. Tak zlepšit finanční situaci stávajících fakultních pracovníků a vytvořit přiměřené podmínky pro nové kvalitní pracovníky.
 • Podporovat aktivity vedoucí k legislativním krokům umožňujícím vznik Univerzitních nemocnic.
 • Udržet efektivně fungující děkanát s přátelskou a vstřícnou atmosférou ve vztahu k zaměstnancům i ke studentům a doktorandům.
 • Vytvářet rovnováhu mezi klinickými a pedagogickými povinnostmi zaměstnanců nemocnic a fakulty.
   

Investiční akce

2. LF je jedinou lékařskou fakultou, která nemá vlastní sídlo. Administrativní část fakulty je v současné době v nájmu FN Motol. Většina teoretických ústavů je umístěna ve starých budovách po bývalé vojenské katedře v areálu na Plzeňské, z nichž část byla zničena požárem a zbylá část je v technickém stavu na hranici únosnosti. V roce 2009 byla zahájena výstavba prvé části teoretických ústavů v rámci schváleného investičního záměru. Některé ústavy (Ústav soudního lékařství, Anatomický ústav) sídlí mimo Motol. Většina dětských klinických pracovišť je umístěna v části FN Motol, která je v havarijním stavu a v níž probíhá rozsáhlá rekonstrukce. Kliniky pro dospělé jsou umístěny v moderním pavilónu FN Motol. Některé kliniky sídlí mimo areál FN Motol (FN Na Bulovce, ÚVN Střešovice).

Záměr:

 • Dokončit přestavbu teoretických ústavů na Plzeňské v rámci pokračujících investičních záměrů – investiční plán UK na roky 2010–2015. Nová budova bude sloužit mimo jiné vědecky perspektivním skupinám a jako zázemí pro odborníky vracející se na fakultu ze zahraničí.
 • Vybudovat kampus 2. LF v Motole – část v prostoru teoretických ústavů na Plzeňské plánujeme dopravně i organizačně propojit s pracovišti v areálu FN Motol. Plánujeme výstavbu v areálu FN Motol, která by pokryla narůstající potřeby fakulty především v preklinických oborech. Část prostor preklinických ústavů bude sloužit fakultě i nemocnici. V areálu kampusu (v areálu FN Motol nebo v části na Plzeňské) počítáme i s menzou, omezenými ubytovacími možnostmi a sportovištěm.
 • Vybudovat sídlo fakulty v areálu FN Motol v rámci investičního plánu UK na roky 2010–2015.
 • Průběžná modernizace poslucháren v areálu FN Motol.
 • Průběžná modernizace výukových prostor jednotlivých pracovišť podle aktuálních potřeb (mobiliář, technické vybavení dle zaměření pracoviště, audiovizuální technika).
Vytvořeno: 9. 4. 2010 / Upraveno: 10. 1. 2019 / Odpovědná osoba: Ing. Eva Kuželová