Aktualizace dlouhodobého záměru 2. LF UK pro rok 2010

Schváleno akademickým senátem UK 2. LF dne 17. března 2010
 

Aktualizace DZ pro rok 2010 vychází z Dlouhodobého záměru 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze.
 
Vzdělávací činnost

 • Udržet vysokou úroveň výuky klinických oborů během přestavby dětské části FN Motol a teoretických a preklinických předmětů během přestavby areálu Plzeňská.
 • Pro zajištění návaznosti a zvýšení účinnosti výuky aktualizovat každoročně rozvrhy v jednotném formátu pro všechny studijní programy.
 • Pokračovat v analýze rozsahu a skladby curricula a dokončit úpravy.
 • Provést vnitřní audit výuky všech předmětů se snahou dále zvýšit kvalitu výuky.
 • Harmonizace výuky státnicových oborů ve vztahu ke specializačnímu vzdělávání.
 • Akreditace distančního vzdělávání v Bc programu všeobecná sestra.
 • Získat dostatečný počet uchazečů o výuku v anglickém jazyce, který nám umožní přijetí těch nejkvalitnějších z nich na základě výběru. Udržet motivační program pro zahraniční studenty. Zjednodušit přijímací řízení pro studium v anglickém jazyce (revize testových otázek, nábor ve vybraných zemích, SAT). To vše s cílem naplnění kapacity co nejkvalitnějšími zahraničními uchazeči na základě výběru.
 • Naplňovat program MD/PhD ve spolupráci s FN Motol.
 • Systém vzájemné komunikace s absolventy fakulty přes www stránky – vytvoření speciální www stránky pro absolventy, pokračovat v získávání zpětné vazby od absolventů.
 • Pokračovat ve vyplácení prospěchových stipendií studentům, v souladu se Stipendijním řádem UK.
   

Vědecká a výzkumná činnost

 • Uspořádat fakultní vědeckou konferenci.
 • Prodloužit akreditaci pro habilitační a jmenovací řízení v oborech, kde v letech 2010 skončí. Analyzovat připravenost na prodloužení v oborech, ve kterých akreditace skončí 2011–12, a v oborech dosud neakreditovaných.
 • Usilovat o akreditaci oboru patopsychologie a psychologie pro doktorský program.
 • Připravovat se dále na nové formy institucionálního financování výzkumu.
 • Podpora podávání projektů se zahraniční spoluprácí.
   

Zahraniční styky

 • Pokračovat v realizaci stávajících smluvních výměnných pobytů studentů a učitelů a rozšiřovat je dle možností.
 • Využít dle plánu rozvojového programu pro pobyty studentů i doktorandů a učitelů v zahraničí.
   

Vnější vztahy, informační a poradenské služby, infrastruktura

 • Zajistit multilicenci základních programů pro všechny uživatele, včetně aktualizace antivirových programů.
 • Poskytovat sortiment odborné literatury podle potřeb akademické obce a možností fakulty.
   

Organizace a personální politika

 • Pokračovat ve střediskovém hospodaření podle hodnocení výkonu pracovišť; zohlednit změny ve financování fakulty.
 • Udržet motivační odměnu odvozenou od výše režijních prostředků a celkové přidělené částky grantů a dát ji k dispozici hlavnímu řešiteli a jeho pracovišti.
   

Investiční akce

 • Pokračovat v plnění investičního záměru přestavby budovy teoretických ústavů.
 • Zahájit realizaci investičních záměrů dle Investičního plánu UK na roky 2010–2015 (budovy teoretických ústavů, příprava výstavby v areálu FN Motol).
 • Zajistit většinu nákupů pro výuku z rozvojových a transformačních programů.
 • Nákup další výpočetní techniky, kancelářské techniky (kopírky, faxy apod.) a mobiliáře pro ostatní účely.
 • Pokračovat v modernizaci výukových prostor včetně audio-vizuálního vybavení.
Vytvořeno: 9. 4. 2010 / Upraveno: 13. 12. 2018 / Odpovědná osoba: Ing. Eva Kuželová