Aktualizace dlouhodobého záměru 2. LF UK pro rok 2001

1. VZDĚLÁVACÍ ČINNOST
 
Současný stav:

 

 1. Na 2. lékařské fakultě jsou tři studijní programy: bakalářské, magisterské a doktorské. Magisterské studium má jednu specializaci, a to lékařství. Specifikum studia lékařství na 2. LF spočívá ve vývojovém zaměření, tj. v orientaci na lékařskou problematiku od prenatálního vývoje do pozdního stáří. To je umožněno existencí paralelních pracovišť pro dospělé a děti v nejrůznějších specializacích. Bakalářské studium má dvě specializace, optiku/ optometrii a fyzioterapii.
 2. Na 2. LF probíhá doktorské studium, které je doktorské vědecké studium v biomedicíně a je součástí smluvně vázaného programu Doktorské studium biomedicíny při Univerzitě Karlově.
 3. Na 2. LF probíhá cyklus přednášek v rámci University 3. věku.
   

Dlouhodobý záměr:
 

 1. Příprava nového curricula zohledňujícího jak vývoj poznatků základního výzkumu, tak současnou klinickou medicínu. Nové curriculum vychází z toho, že většina absolventů UK 2. LF se uplatňuje jako praktičtí lékaři nebo kliničtí specialisté v oborech pro děti i dospělé. Zachování a zkvalitnění paralelní výuky pediatrických oborů a oborů pro dospělé je předpokladem pro uplatnění absolventů i v nově zvažované specializaci rodinného lékaře. Curriculum počítá s kontaktem studentů již od prvního ročníku s praktickou medicínou – praktické lékařství, první pomoc a ošetřovatelství. Zachovává klasickou oborovou výuku, ale v řadě oborů je počítáno i s aplikací problémově orientované výuky, s hlubším propojením teoretických, preklinických a klinických předmětů. Je počítáno s větším aktivním zapojením studentů do vědecké činnosti, formou účasti na výzkumných projektech, prezentací vědeckých výsledků apod.
 2. Zřízení a akreditace nového magisterského studijního programu Fyzioterapie.
 3. Zřízení a akreditace nového 3 letého magisterského studijního programu (navazujícího na bakalářský) Veřejné zdravotnictví a/nebo Management ve zdravotnictví.
 4. Pravidelné hodnocení výuky studenty – vytvoření kompetentního dotazníku, zpětná vazba.
 5. Realizace programu celoživotního vzdělávání lékařů v souladu se Stavovským předpisem č. 16 České lékařské komory, podle něhož je 2. LF akreditována pro 34 odborností.
 6. Pokračování v tradici Univerzity třetího věku a jiných programech celoživotního vzdělávání.
 7. Zavádění ECTS – ve všech studijních programech připravit kreditní systém, který má usnadnit prostupnost mezi fakultami, univerzitami i prostupnost mezinárodní. Proces pokračuje dle pokynů rektorátu UK.

Aktualizace pro rok 2001/2002:
 

 1. Realizovat drobné úpravy curricula: Rozšíření výuky praktického lékařství do pátého ročníku, výuka zobrazovacích metod a nukleární medicíny ve čtvrtém ročníku rozšířena o jeden týden.
 2. Dokončit proces akreditace stávajících bakalářských oborů (podklady byly již odeslány a předány akreditační komisi MŠMT).
 3. Zahájit program celoživotního vzdělávání lékařů v souladu se Stavovským předpisem č. 16 České lékařské komory. 2. LF je akreditována pro 34 odborností.
 4. Zhodnotit stávající dotazník hodnocení výuky a aktualizovat jej.
 5. Vypracovat podklady pro kreditní systém (anotace předmětů, doporučená literatura).
 6. Realizovat pozměněné přijímací řízení s větší váhou výsledků ústního pohovoru.
   

2. VĚDECKÁ A VÝZKUMNÁ ČINNOST
 
Současný stav:

 

 1. Výzkumné záměry: Na UK 2. LF je řešeno 5 výzkumných záměrů, které plní výzkumné cíle fakulty.
 2. Výzkumná centra: Na fakultě působí tři výzkumná centra (Centrum buněčné terapie a tkáňových náhrad, Centrum experimentálního výzkumu kardiovaskulárních nemocí a Centrum integrované genomiky). Existence výzkumných center na UK 2. LF je uznáním vědeckých kvalit týmů působících na této fakultě.
 3. Granty: Pracovníci fakulty se podílejí na řešení grantových projektů Grantové agentury Univerzity Karlovy, Fondu rozvoje vysokých škol, i mimorezortních programů IGA MZČR a GAČR. Zapojují se do zahraničních programů a projektů např. Cost, Kontakt, Barrande a projekty EU např. Marie Curie.
   

Dlouhodobý záměr:
 

 1. Udržení a zvýšení kvality vědeckého bádání na fakultě a zajištění jejího financování z různých zdrojů jak účelových, tak institucionálních.
 2. Rozšíření zapojení studentů a zejména doktorandů do výzkumných projektů.
 3. Pořádání studentských vědeckých konferencí zaměřených na prezentaci výsledků studentů i doktorandů.
 4. Rozšíření mezinárodní spolupráce formou účasti v mezinárodních projektech.
 5. Zvýšení a zkvalitnění publikační činnosti fakultních pracovníků.
 6. Podpora habilitačních a jmenovacích řízení u mladých a perspektivních pracovníků.
 7. Rozšiřování a zkvalitňování vědecké spolupráce s pracovišti akademie věd na základním výzkumu a s nemocničními pracovišti na aplikovaném výzkumu.
 8. Zahájení spolupráce s komerčními subjekty na projektech aplikace a zavádění výsledků vědecké činnosti do praxe.
 9. Spolupráce s FN Motol na vědecko-výzkumných a klinických projektech s účelem racionálního využití finančních prostředků (Výzkumné záměry).
   

Aktualizace pro rok 2001/2002:
 

 1. Zajistit úspěšné řešení stávajících výzkumných projektů.
 2. Upořádat studentskou vědeckou konferenci v březnu 2002.
 3. Sjednotit kritéria na habilitační řízení a jmenovací řízení na všech lékařských fakultách UK.
   

3. ZAHRANIČNÍ STYKY
 
Současný stav:

 

 1. Pracovníci fakulty mají adekvátní dlouhodobé pracovní vztahy se zahraničními pracovišti, jak pro to svědčí jejich výzkumná a publikační aktivita.
 2. Univerzita Karlova uzavírá mezinárodní dohody a bilaterální smlouvy a fakulta tyto vztahy dále rozšiřuje. V současné době má 2. LF uzavřené bilaterální smlouvy v rámci programu Erasmus/Socrates s lékařskými fakultami v Düsseldorfu a Padově.
 3. Probíhají smluvní krátkodobé výměny studentů s Kings College v Londýně.
 4. Probíhají mezinárodní stáže studentů v rámci programu IFMSA.
 5. Existují velmi záslužné osobní aktivity dřívějších zaměstnanců fakulty (prof. Klíma, Houston), které umožňují pravidelné zahraniční stáže učitelů fakulty.
   

Dlouhodobý záměr:
 

 1. Rozšíření mezinárodní spolupráce na výzkumných projektech (viz výše).
 2. Rozšíření možnosti studia mediků na zahraničních fakultách v rámci různých programů (Erasmus/Sokrates, využití Fondu mobility UK aj.)
 3. Pokračování krátkodobých výměn studentů s Kings College v Londýně.
   

Aktualizace pro rok 2001/2002:
 

 1. Administrativně realizovat smlouvu s lékařskou fakultou na Universitě v Montpellier v rámci programu Erasmus (podepsána oběma děkany pro léta 2002–2005).
 2. Zajistit vyslání prvních studentů na 3 měsíční studium na smluvní fakultě v Montpellier v rámci programu Free-Mover.
 3. Vybrat studenty pro studium ve školním roce 2002/2003 na smluvních fakultách v zahraničí (Düsseldorf, Montpellier, Padova).
 4. Vybrat studenty pro výměnné pobyty na Kings College v Londýně.
   

4. SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ STUDENTŮ
 
Současný stav:

 

 1. V souladu se Stipendijním řádem Univerzity Karlovy se vyplácí stipendium za vynikající studijní výsledky všem studentům, kteří dosáhli v předcházejícím ročníku studijního průměru 1,00 až 1,30. Výše stipendia je stanovena diferencovaně 500,– až 800,– Kč.
 2. Za vynikající studijní výsledky se přiznává studentovi na konci studia jednorázové stipendium – cena děkana ve výši 5.000,– Kč.
 3. Z fondu Nadace manželů Adamových se vyplácí stipendium sociálně slabším studentům s vynikajícími studijními výsledky ve výši 1.000,– Kč.

Dlouhodobý záměr:
 

 1. Udržet, případně zvýšit částku vyplácenou jako prospěchové stipendium.
 2. Naplňovat fondy účelových stipendií dle možností.
 3. Zřídit Ceny za nejlepší studentské vědecké práce.
   

Aktualizace pro rok 2001/2002:
 

 1. Vyplácení pravidelných prospěchových stipendií studentům, kteří dosáhli v min. školním roce studijního průměru 1,00 až 1,30.
 2. Vyplacení účelových stipendií z fondu nadace manželů Adamových studentům, kteří byli vybráni na 3měsíční studium na fakultě v Montpellier v rámci programu Free-movers.
   

5. VNĚJŠÍ VZTAHY, INFORMAČNÍ A PORADENSKÉ SLUŽBY, INFRASTRUKTURA
 
Současný stav:

 

 1. Informační a poradenské služby: Hlavní informační a poradenské služby poskytuje Ústav vědeckých informací, který získává, zpracovává, uchovává a zpřístupňuje odborné a vědecké informace z medicínských a biomedicínských oborů pro studenty a lékaře 2. lékařské fakulty, pro pracovníky Fakultní nemocnice v Motole a pro odbornou veřejnost. K zajištění všech služeb využívá ÚVI moderních informačních technologií. Disponuje vlastními informačními zdroji (elektronický katalog primárních dokumentů, Databáze publikační činnosti pracovníků UK 2. LF a FN Motol) a vnějšími informačními zdroji (Elektronické bibliografické databáze).
 2. Elektronická komunikace: Všechna pracoviště fakulty jsou připojena na siť a mají přístup na internet.
 3. Přístup na internet pro studenty: V současné době jsou 3 počítačové učebny s 40 počítači připojených na síť a další 8 počítačů je v knihovně. Každý student při nástupu na fakultu dostane přidělenu svoji e-mailovou adresu.
 4. Informační časopis: Fakulta vydává v tištěné i elektronické formě časopis Pelikán, který informuje o dění na fakultě.
   

Dlouhodobý záměr:
 

 1. Zkvalitňování knihovnických a informačních služeb poskytovaných Ústavem vědeckých informací, zejména ve formě elektronické.
 2. Rozšíření prostor pro prezenční služby knihovny.
 3. Zajištění dalšího vydávání fakultního časopisu Pelikán.
 4. Průběžné poskytování informací prostřednictvím www stránek.
 5. Připojení fakulty optickým kabelem na akademickou síť.
 6. Zajištění přístupu na internet většímu počtu mediků zvýšením počtu počítačů v učebnách a ÚVI.
 7. Rozvíjení nových aplikací a služeb využívajících moderní informační a komunikační technologie.
 8. Průběžná modernizace výpočetní techniky a elektronických technologií.
   

Aktualizace pro rok 2001/2002:
 

 1. Modernizovat knihovní fond a databázový fond Ústavu vědeckých informací.
 2. Vytvořit další přístupová místa na internet pro studenty v ÚVI.
 3. Dokončit modernizaci počítačové sítě na pracovištích teoretických ústavů na Plzeňské a v ÚVI.
 4. Dokončit přestěhování a modernizaci Ústavu lékařské informatiky a jeho vybavení tak, aby poskytoval služby všem pracovníkům fakulty v oblasti zpracování lékařských informací a dat.
 5. Dále rozvíjet a doplňovat obsah fakultních webových stránek a www stránek jednotlivých pracovišť.
 6. Pokračovat ve vydávání fakultního časopisu Pelikán.
 7. Vydat aktuální informační publikaci o fakultě v češtině i angličtině.
   

6. ORGANIZACE
 
Současný stav:

 

Organizační struktura fakulty je řízena Vnitřními předpisy. Fakulta má pracoviště čistě školská (administrativa, teoretické ústavy) a dále společná pracoviště školsko-zdravotnická (některé ústavy, kliniky, fotolaboratoř, Odd. informačních systémů). Pro udržení kontinuity vývoje oborů je podle aktualizovaného vnitřního předpisu umožněno získat definitivu profesorům za definovaných podmínek.
Problémem začíná být „stárnutí“ některých méně atraktivních oborů. Malé platy školských pracovníků ve srovnání se zdravotnickými, případně možnost privátní praxe v řadě oborů neumožňují adekvátně doplňovat ani atraktivní obory kvalitními pracovníky. U některých oborů hrozí, že nebude v brzké době možno obsadit místa přednostů habilitovanými pracovníky.
 
Dlouhodobý záměr:
 

 1. Udržení stávajících oborů a doplnění chybějících oborů na fakultě – zřízení nových klinik (např. kardiochirurgie), zřízení chybějících dětských částí u dospělých pracovišť nebo dospělých u stávajících dětských u menších oborů nebo zachování samostatných dětských a dospělých pracovišť.
 2. Vytvořit administrativně-organizační rámec pro užší spolupráci s FN Motol (společná pracoviště klinická, výzkumná i poskytující služby s účelem racionalizace využití finančních zdrojů na společné vědecko-výzkumné a klinické projekty, informační zdroje a infrastrukturu).
 3. Zlepšení finanční situace fakultních pracovníků, získávání mladých kvalitních a perspektivních pracovníků.
 4. Průběžná evaluace činnosti pracovníků fakulty a vytvoření motivačních stimulů ekonomického i neekonomického charakteru.
   

Aktualizace pro rok 2001/2002:
 

 1. Zahájit proces kompletizace fakulty – společně s FN Motol podat žádost o zřízení Pneumologické kliniky.
 2. Zohlednit v názvech pracovišť existenci nebo nové vytvoření dětských ev. dospělých částí oborů.
 3. Přerozdělit pohyblivé složky mzdy podle výsledků evaluace jednotlivých pracovišť.
 4. Udržet motivační příplatky za publikační činnost a granty jednotlivým pracovníkům dle stávajícího vnitřního mzdového procesu.
   

7. INVESTIČNÍ AKCE
 
Současný stav:

 

2. LF je jedinou lékařskou fakultou, která nemá vlastní sídlo. Administrativní část fakulty je v současné době v nájmu FNM. Většina teoretických ústavů je umístěna ve starých tesco-budovách po bývalé vojenské katedře v areálu na Plzeňské. Některé ústavy sídlí mimo areál FN Motol (Bulovka – Ústav soudního lékařství, Anatomie – FTVS v Praze 6, Farmakologický ústav na Albertově). Klinická pracoviště dětská jsou umístěna v části FN Motol, která je v havarijním technickém stavu a v současné době se jedná vedení FN Motol na parlamentní úrovni o možnosti státního úvěru na rekonstrukci této části. Kliniky pro dospělé jsou umístěny v moderním pavilónu FN Motol.
 
Dlouhodobý záměr:

 1. V souladu s Dlouhodobým záměrem UK je hlavním úkolem vybudování minikampusu 2. LF v Motole. Oproti původním návrhům z devadesátých let (akce „Třešňovka“) se jeví účelnější dokončit původně plánovanou výstavbu administrativní budovy děkanátu a teoretických pracovišť v areálu FN Motol a zkoordinovat tak tyto stavební akce s FN Motol v rámci rekonstrukce dětské části. Nově realizované budovy by měly zahrnovat administrativní prostory pro děkanát a zázemí teoretických ústavů s výukovými a výzkumnými laboratořemi (včetně pitevny, sloužící jak patologicko-anatomickým, tak soudním pitvám). Výzkumné i výukové prostory by měly sloužit jak fakultě, tak nemocnici (koncentrace finančních prostředků z různých zdrojů na pořízení drahých přístrojů apod.).
  Za dílčí a nezávislé na bodě a) považujeme tyto akce:
 2. Modernizace poslucháren v areálu FN Motol.
 3. Vybavení a modernizace výukových prostor jednotlivých pracovišť dle aktuálních potřeb (mobiliář, technické vybavení dle zaměření pracoviště, audiovizuální technika).
 4. Modernizace telefonní ústředny v budovách učebního bloku na Plzeňské.
 5. Po dokončení výstavby budovy teoretických ústavů a děkanátu v areálu FN Motol zahájit generální rekonstrukci budov v areálu na Plzeňské a zvážit jejich využití na specializované laboratoře, případně přebudování na studentský areál (menza, koleje, sportoviště).
   

Aktualizace pro rok 2001/2002:
 

 1. Modernizace dvou seminárních místností v traktu poslucháren v areálu FN Motol.
 2. Vytvoření nové učebny pro výuku ošetřovatelství vč. výukových modelů.
 3. Pořídit moderní vybavení fotolaboratoře digitálními fotoaparáty, vč. výpočetní techniky.
 4. Technické vybavení poslucháren dataprojektory a notebooky a možností zasílání prezentace po síti.
 5. Přestěhování a modernizace Ústavu lékařské informatiky vč. zabezpečovacího zařízení.
 6. Mimo rámec grantů a výzkumných záměrů nákup výpočetní techniky, kopírek, případně dalšího vybavení pro administrativu, výuku a vědu dle aktuálních požadavků a dle finančních možností fakulty.
Vytvořeno: 26. 11. 2001 / Upraveno: 7. 1. 2019 / Odpovědná osoba: Ilona Kyselová