Aktualizace dlouhodobého záměru 2. LF UK pro rok 2004

1. Vzdělávací činnost
 
Současný stav:

 

 1. Na 2. lékařské fakultě jsou akreditovány tři typy studijních programů: bakalářské, magisterské a doktorské. Magisterské studium má dvě specializace, lékařství a nově akreditované magisterské studium fyzioterapie (od r. 2005/6). Specifikum studia lékařství na 2. LF spočívá v jeho vývojovém zaměření, tj. v orientaci na problematiku zdraví a nemocí od prenatálního vývoje do pozdního stáří. Tuto orientaci studia umožňuje existence paralelních pracovišť pro dospělé a děti v nejrůznějších specializacích. I tam, kde je pracoviště jedno, je problematice vývoje věnován zvláštní zřetel. Bakalářské studium má specializace a) fyzioterapii, b) optiku/optometrii (od r. 2003/4 se do tohoto oboru nepřijímá) a nově akreditované programy od šk. r. 2004/2005 ošetřovatelství, zdravotní laborant a radiologický asistent. Program všeobecného lékařství je akreditován také pro výuku v angličtině.
 2. Na 2. LF probíhá doktorské studium, tj. doktorské vědecké studium v biomedicíně, které je součástí smluvně vázaného programu Doktorské studium biomedicíny při Univerzitě Karlově.
 3. Na 2. LF probíhá cyklus přednášek v rámci Univerzity 3. věku.
 4. Je zaveden systém ECTS – ve všech studijních programech existuje kreditní systém, který má usnadnit prostupnost mezi fakultami, univerzitami i prostupnost mezinárodní.
 5. Od školního roku 2004/5 byl zaveden systém „logbooku“, tedy záznamu praktických dovedností pro studenty lékařství. Záznam obsahuje seznam minima praktických úkonů, které každý student musí v průběhu studia absolvovat.
   

Dlouhododobý záměr:
 

 1. Průběžné přizpůsobování curricula zohledňujícího jak vývoj poznatků základního výzkumu, tak současnou klinickou medicínu. Nové curriculum, zavedené do studia lékařství od šk.r. 2003/4 vychází z toho, že většina absolventů UK 2. LF se uplatňuje jako praktičtí lékaři nebo kliničtí specialisté v oborech pro děti i dospělé (pouze jednotlivci se věnují výzkumu). Fakulta počítá se zachováním a zkvalitněním paralelní výuky pediatrických oborů a oborů pro dospělé k podpoře vývojového zaměření fakulty. Curriculum počítá již od prvního ročníku s kontaktem studentů s praktickou medicínou – jsou zavedeny předměty praktické lékařství, první pomoc a ošetřovatelství. Curriculum zachovává klasickou oborovou výuku, ve vyšších ročnících se počítá s akcentací problémově orientované výuky; bude třeba více posílit úlohu vedoucích předmětů v organizaci výuky tak, aby základem výuky klinických oborů byla praktická výuka. Z toho vyplývá zásadní význam potřeby kvalitních učebních textů. V posledních 2 semestrech by měla být výuka postupně organizována tak, aby ve státnicových oborech mohli studenti pracovat jako sekundární lékaři. Studenti s předpoklady pro vědeckou práci budou mít nadále možnost aktivně se zapojit do vědecké činnosti a pokračovat ve studiu formou doktorandského studia v biomedicíně.
 2. Fakulta nepočítá v budoucích letech s dalším rozšiřováním bakalářských oborů; u stávajících zváží výhodnost přechodu na distanční formu. Perspektivní je bakalářské a magisterské studium fyzioterapie (cca 30 studentů/rok).
 3. Optimální počet nově přijímaných studentů magisterského programu lékařství je 150 za předpokladu stávajícího systému financování vysokých škol a za předpokladu dostatečného počtu zahraničních platících studentů (30–40 studentů/rok)
 4. Vytvořit podmínky ke zkvalitnění a rozšíření doktorské výuky v biomedicíně.
 5. Pokračovat v programu celoživotního vzdělávání lékařů v souladu se Stavovským předpisem č. 16 České lékařské komory, podle něhož je 2. LF akreditována pro 34 odborností.
 6. Získat akreditace v programu profesního vzdělávání podle zákona 95/2004 pro co největší počet odborností s vědomím toho, že dosud není jasný systém financování tohoto programu.
 7. Pokračovat v tradici Univerzity třetího věku a jiných programech celoživotního vzdělávání.
   

Aktualizace pro rok 2005:
 

 1. Příprava podkladů pro akreditaci v programu profesního vzdělávání podle zákona 95/2004 pro co největší počet odborností.
 2. Získat dostatečný počet zahraničních platících studentů.
 3. Upravit stávající ECTS systém včetně nabídky povinně volitelných a volitelných předmětů podle nových požadavků UK.
   

2. Vědecká a výzkumná činnost
 
Současný stav:

 

 1. Výzkumné záměry: Na léta 2005–2011získala fakulta 2 výzkumné záměry, a to v oboru dětské hematologie/onkologie a v oboru imunologie (nádorová imunologie, infekční imunologie, imunodeficience). Řada společných pracovišť 2. LF a FN Motol je napojena na projekty řešené v rámci výzkumného záměru nemocnice, schváleného na léta 2005–2011.
 2. Výzkumná centra: Fakulta je příjemcem jednoho výzkumného centra, jehož koordinátorem je Ústav neurověd (Centrum buněčné terapie a tkáňových náhrad) a součástí dalšího centra, Centra výzkumu kardiovaskulárních nemocí, jehož příjemcem je Fyziologický ústav AVČR.
 3. Granty: Pracovníci fakulty se podílejí na řešení grantových projektů Grantové agentury Univerzity Karlovy, Fondu rozvoje vysokých škol, i mimorezortních programů IGA MZČR a GAČR. Zapojili se do zahraničních programů a projektů např. Cost, Kontakt, Barrande a projekty EU – 6. RP, Marie Currie.

Dlouhododobý záměr:
 

 1. Udržet a zvýšit kvalitu vědeckého bádání na fakultě a zajistit její financování z různých zdrojů jak účelových, tak institucionálních. Směr institucionálního výzkumu na dalších sedm let je dán schválenými výzkumnými záměry a Centry. Formou žádostí o účelové podpory lze tyto směry podpořit, případně rozšířit.
 2. Vytvořit podmínky pro rozšíření počtu doktorandů. Rozšířit počet školitelů. Pozornost věnovat zejména oborům, které nezískaly akreditaci k habilitačnímu řízení.
 3. Pořádat studentské vědecké konference zaměřené na prezentaci výsledků studentů i doktorandů.
 4. Rozšířit mezinárodní spolupráce formou účasti v mezinárodních projektech.
 5. Zvýšit a zkvalitnit publikační činnost.
 6. Vytvořit podmínky pro zvýšení počtu habilitačních a jmenovacích řízení.
 7. Zahájit spolupráci s komerčními subjekty na projektech aplikace a zavádění výsledků vědecké činnosti do praxe.
 8. Podporovat spolupráci s FN Motol na vědecko-výzkumných a klinických projektech s účelem racionálního využití finančních prostředků (Výzkumné záměry).
   

Aktualizace pro rok 2005:
 

 1. Uspořádat studentskou vědeckou konferenci na jaře 2005.
 2. Získat akreditaci pro habilitační a jmenovací řízení pro obory: chirurgie, onkologie, dermatovenerologie. Příprava pro získání akreditace v oboru gynekologie a porodnictví ev. dalších oborů, v nichž fakulta pozbyla akreditaci.
   

3. Zahraniční styky
 
Současný stav:

 

 1. Pracovníci fakulty mají dlouhodobé pracovní vztahy se zahraničními pracovišti, o čemž svědčí jejich výzkumná a publikační aktivita.
 2. Univerzita Karlova uzavírá mezinárodní dohody a bilaterální smlouvy a fakulta tyto vztahy dále rozšiřuje. V současné době má 2. LF uzavřené bilaterální smlouvy v rámci programu Erasmus/Socrates s lékařskými fakultami v Düsseldorfu, Padově, Montpellier, Götteborgu, Kaunasu.
 3. Probíhají smluvní krátkodobé výměny studentů s Kings College v Londýně.
 4. Probíhají mezinárodní stáže studentů v rámci programu IFMSA.
 5. Existují pravidelné zahraniční stáže učitelů (prof. Klíma, Houston).
 6. Probíhá smluvní spolupráce Kliniky zobrazovacích metod s Radiologickou klinikou Univerzitní nemocnice Umea ve Švédsku.
   

Dlouhododobý záměr:
 

 1. Rozšířit mezinárodní spolupráci na výzkumných projektech (viz výše).
 2. Rozšířit možnosti studia mediků a krátkodobých pobytů učitelů na zahraničních fakultách v rámci různých programů (Erasmus/Sokrates, využití Fondu mobility UK aj.).
 3. Pokračovat v krátkodobých výměnách studentů s Kings College v Londýně.
   

Aktualizace pro rok 2005:
 

 1. Pokračovat v realizaci stávajících smluvních výměnných pobytů studentů a učitelů a rozšiřovat je dle možností.
 2. Zahájit program studijních pobytů studentů se zaměřením na problematiku dětské hematologie a onkologie v rámci podpory nadačního fondu „The Kristyna M. Driehaus Foundation“ se sídlem v Chicagu.
 3. Více využívat Fondu mobility pro pobyty studentů i doktorandů a učitelů v zahraničí.
   

4. Sociální zabezpečení studentů
 
Současný stav:

 

 1. V souladu se Stipendijním řádem Univerzity Karlovy se vyplácí stipendium za vynikající studijní výsledky všem studentům, kteří dosáhli v předcházejícím ročníku studijního průměru 1,00 až 1,30 (viz Stipendijní řád).
 2. Za vynikající studijní výsledky se přiznává studentovi na konci studia cena děkana ve výši 5.000,– Kč.
 3. Z fondu Nadace manželů Adamových se vyplácí stipendium sociálně slabším studentům s vynikajícími studijními výsledky ve výši 1.000,– Kč měsíčně.
 4. Existuje systém diferencovaného odměňování doktorandů.
 5. 0d školního roku 2004/5 probíhá ve spolupráci s FN Motol program MD/PhD pro 10 studentů doktorského studia v biomedicíně.
   

Dlouhododobý záměr:
 

 1. Udržet, případně zvýšit částku prospěchového stipendia.
 2. Naplňovat fondy účelových stipendií dle možností.
 3. Zavést systém postdoktorandských pobytů za definovaných podmínek pro perspektivní absolventy doktorského studia v medicíně.
   

Aktualizace pro rok 2005:
 

 1. Pokračovat ve vyplácení prospěchových stipendií studentům, kteří dosáhli v min. školním roce studijního průměru 1–1,3.
 2. Nadále vázat systém odměňování doktorandů stipendiem vázaným na plnění jejich studijních povinností.
 3. Naplňovat program MD/PhD ve spolupráci s FN Motol. Projednat možnost uskutečňování tohoto programu za stejných podmínek i v dalších zdravotnických zařízeních, kde sídlí detašovaná pracoviště fakulty.
   

5. Vnější vztahy, informační a poradenské služby, infrastruktura
 
Současný stav:

 

 1. Informační a poradenské služby: Hlavní informační a poradenské služby poskytuje Ústav vědeckých informací (ÚVI), který získává, zpracovává, uchovává a zpřístupňuje odborné a vědecké informace z medicínských a biomedicínských oborů pro studenty a lékaře 2. lékařské fakulty, pro pracovníky Fakultní nemocnice v Motole a pro odbornou veřejnost. K zajištění všech služeb využívá ÚVI moderních informačních technologií. Disponuje vlastními informačními zdroji (elektronický katalog primárních dokumentů, Databáze publikační činnosti pracovníků UK 2. LF a FN Motol) a vnějšími informačními zdroji (Elektronické bibliografické databáze).
 2. Elektronická komunikace: Všechna pracoviště fakulty včetně detašovaných jsou připojena na akademickou síť a disponují elektronickou poštou.
 3. Přístup na internet pro studenty: V současné době jsou 4 počítačové učebny s 60 počítači připojenými na síť a dalších 8 počítačů je v knihovně. Každý student při nástupu na fakultu dostane přidělenu svoji e-mailovou adresu, pokud o to požádá.
 4. Informační časopis: Fakulta vydává v tištěné i elektronické formě časopis Pelikán, který informuje o dění na fakultě.
 5. Fakulta se pro veřejnost představuje svými internetovými stránkami, informačním časopisem Pelikán, pravidelnou účastí na veletrzích (Gaudeamus), účastí na informačním dnu Univerzity Karlovy. Dále pořádá Den otevřených dveří, Studentskou vědeckou konferenci a řadu dalších vědeckých a kulturních aktivit.
   

Dlouhododobý záměr:
 

 1. Zkvalitnit knihovnické a informační služby poskytované Ústavem vědeckých informací, zejména ve formě elektronické.
 2. Postupná rekonstrukce knihovny podle prostorových možností.
 3. Zajistit další vydávání fakultního časopisu Pelikán.
 4. Zlepšit poskytování informací prostřednictvím www stránek.
 5. Připojit fakultu optickým kabelem na akademickou síť.
 6. Zajistit přístup na internet většímu počtu studentů zvýšením počtu počítačů v učebnách a ÚVI.
 7. Rozvíjet nové aplikace a služby využívající moderní informační a komunikační technologie.
   

Aktualizace pro rok 2005:
 

 1. Posílit a obnovit fakultní servery.
 2. Dokončit optické připojení fakultní části umístěné v Motole k akademické síti ze společného projektu s rektorátem UK.
 3. Průběžná obnova výpočetní techniky.
 4. Další rozvoj webových aplikací, např. studijní problematika (zapisování na zkoušky apod.).
 5. Zdokonalit systém omezení „spamů“ v elektronické poště.
 6. Zajistit multilicenci základních programů pro všechny uživatel, včetně aktualizace antivirových programů.
 7. Převést agendu evidence publikační činnosti pracovníků fakulty na Ústav vědeckých informací.
 8. Získat další finanční prostředky z rozvojových a transformačních programů MŠMT pro rozvoj informačních a komunikačních technologií.
 9. Pokračovat v revizi stávajícího počtu odebíraných periodik a provést ev. jejich redukci tam, kde existují elektronické verze.
   

6. Organizace
 
Současný stav:

 

Organizační struktura fakulty je řízena Vnitřními předpisy. Fakulta má pracoviště čistě školská (administrativa, teoretické ústavy) a dále společná pracoviště školsko-zdravotnická (některé ústavy, kliniky, fotolaboratoř, Odd. informačních systémů). Pro udržení kontinuity vývoje oborů je podle aktualizovaného vnitřního předpisu umožněno získat definitivu profesorům za definovaných podmínek.

Problémem začíná být nedostatek kvalifikovaných pracovníků některých oborů. Hrozí, že nebude v brzké době možno obsadit místa přednostů habilitovanými pracovníky.
 
Dlouhododobý záměr:
 

 1. Udržet stávající obory a doplnit chybějící obory na fakultě – v součinnosti s FN Motol nebo s dalšími nemocničními zařízeními zřídit nové kliniky (např. Kliniku dětské kardiologie a kardiochirurgie, Geriatrickou kliniku, Onkologickou kliniku dospělých, dospělou ORL, ev. psychiatrii), event. doplnit obory tak, aby byl zdůrazněn vývojový charakter fakulty. Harmonogram záleží na finančních možnostech fakulty a personálních podmínkách.
 2. Průběžným hodnocením jednotlivých pracovišť vytvořit motivační stimuly ekonomického i neekonomického charakteru. Tak zlepšit finanční situaci fakultních pracovníků a vytvořit podmínky pro nové kvalitní pracovníky.
 3. Podpořit aktivitu vedoucí k legislativním krokům umožňujícím vznik Univerzitních nemocnic.
   

Aktualizace pro rok 2005:
 

 1. Vyřešit personální obsazení přednosty zřízené Kardiologické kliniky.
 2. Zavést střediskové hospodaření podle výsledku evaluace pracovišť.
 3. Udržet motivační příplatky za publikační činnost a granty jednotlivým pracovníkům dle stávajícího vnitřního mzdového předpisu.
 4. Zvýšit základní mzdy vysokoškolským pracovníkům o 1000 Kč a ostatním o 500 Kč/měsíčně.
 5. Upravit pohyblivé složky mzdy podle každoroční evaluace pracovišť.
   

7. Investiční akce
 
Současný stav:

 

2. LF je jedinou lékařskou fakultou, která nemá vlastní sídlo. Administrativní část fakulty je v současné době v nájmu FNM. Většina teoretických ústavů je umístěna ve starých budovách po bývalé vojenské katedře v areálu na Plzeňské. Některé ústavy a kliniky sídlí mimo areál FN Motol (Bulovka – Ústav soudního lékařství, Dermatovenerologická a Infekční klinika, Anatomický ústav – U nemocnice 2, Praha 2). Klinická pracoviště dětská jsou umístěna v části FN Motol, která je v havarijním technickém stavu a v současné době jedná vedení FN Motol na parlamentní úrovni o možnosti státního úvěru na rekonstrukci této části. První část rekonstrukce byla již schválena a má být zahájena v r. 2005. Kliniky pro dospělé jsou umístěny v moderním pavilónu FN Motol.

Současný stav zkomplikoval požár v areálu teoretických ústavů na Plzeňské v srpnu 2004. Dosud probíhá likvidace následků škod a některá pracoviště byla přemístěna z tohoto areálu do náhradních prostor ve FN Motol (Ústav jazyků, Ústav lékařské etiky a humanitních základů medicíny).
 
Dlouhododobý záměr:
 

 1. V souladu s Dlouhodobým záměrem UK je hlavním úkolem vybudovat kampus 2. LF v Motole. Nově postavené budovy by měly zahrnovat administrativní prostory pro děkanát a zázemí teoretických ústavů s výukovými a výzkumnými laboratořemi. Výzkumné i výukové prostory by měly sloužit jak fakultě, tak nemocnici (koncentrace finančních prostředků z různých zdrojů na pořízení drahých přístrojů apod.). Koordinovat tuto výstavbu s rekonstrukcí dětské části FN Motol. Po dokončení výstavby budovy teoretických ústavů a děkanátu v areálu FN Motol zahájit generální rekonstrukci budov v areálu na Plzeňské a zvážit jejich využití na specializované laboratoře, případně přebudování na studentský areál (menza, koleje, sportoviště).
   
  Za dílčí a nezávislé na bodě a) považujeme tyto akce:
 2. Modernizace poslucháren v areálu FN Motol.
 3. Vybavit a modernizovat výukové prostory jednotlivých pracovišť podle aktuálních potřeb (mobiliář, technické vybavení dle zaměření pracoviště, audiovizuální technika).
 4. Průběžná oprava budov v areálu na Plzeňské v rámci přidělených finančních prostředků.
   

Aktualizace pro rok 2005
 

 1. Zahájit jednání o stavebním povolení výstavby jedné budovy zničené požárem v areálu na Plzeňské z prostředků pojistky a z dalších zdrojů.
 2. Převést většinu nákupů výpočetní techniky a vybavení pro administrativu, výuku a vědu do rozvojových a transformačních programů. Ušetřené provozní peníze směřovat do mezd.
 3. S novým vedením UK projednat konkrétní etapizaci výstavby kampusu v Motole.
Vytvořeno: 1. 3. 2005 / Upraveno: 7. 1. 2019 / Odpovědná osoba: Ilona Kyselová