Aktualizace dlouhodobého záměru 2. LF UK pro rok 2013

Schváleno akademickým senátem 2. LF UK dne 6. 2. 2013
 

Aktualizace DZ pro rok 2013 vychází z Dlouhodobého záměru 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze.
 
Vzdělávací činnost

 • Pro zajištění návaznosti a zvýšení účinnosti výuky aktualizovat každoročně rozvrhy v jednotném formátu pro všechny studijní programy. Zároveň připravit ve formátu, který umožní specifickou správu pro každý kruh. Zajistit s podporou Institucionálního rozvojového programu MŠMT (dále jen IRP) lepší dostupnost materiálů a literatury pro výuku prezenční i kombinované formy studia všech nabízených studijních programů.
 • Pokračovat ve vnitřním auditu výuky všech předmětů se snahou dále zvýšit kvalitu výuky a optimalizovat rozsah a skladbu curricula.
 • Harmonizace výuky státnicových oborů ve vztahu ke specializačnímu vzdělávání, pravidelné schůzky s přednosty státnicových oborů.
 • Zajistit přístup studentů do UNIS.
 • Získat dostatečný počet uchazečů o výuku v anglickém jazyce, který umožní přijetí těch nejkvalitnějších na základě výběru. Udržet motivační program pro zahraniční studenty. Zjednodušit přijímací řízení pro studium v anglickém jazyce (revize testových otázek, nábor ve vybraných zemích, SAT).
 • Naplňovat program MD/PhD ve spolupráci s FN Motol.
 • Systém vzájemné komunikace s absolventy fakulty přes www stránky – vytvoření speciální www stránky pro absolventy, pokračovat v získávání zpětné vazby od absolventů.
 • Pokračovat ve vyplácení prospěchových stipendií studentům, v souladu se Stipendijním řádem UK.
 • Specializační vzdělávání (SV) lékařů v základních oborech:
  • registrace žadatelů do SV a zápis do základních specializačních oborů (ZO);
  • účast na zajišťování teoretické výuky v akreditovaných oborech (povinné teoretické kurzy) podle plánu vzdělávací aktivity pro rok 2013 (vypracován jednotlivými specializačními oborovými radami);
  • podíl na organizování a zajišťování atestací ve vybraných ZO podle termínové listiny, schválené a vydané MZ;
  • získání akreditací pro poskytování teoretické výuky v dalších ZO.
    

Vědecká a výzkumná činnost

 • Uspořádat fakultní vědeckou konferenci za podpory IRP MŠMT.
 • Motivovat studenty k vědecko výzkumné činnosti za pomoci stipendií (podpora IRP MŠMT).
 • Prodloužit akreditaci pro habilitační a jmenovací řízení v oborech, kde v roce 2013 skončí. Analyzovat připravenost na prodloužení v oborech, ve kterých akreditace skončí 2014–15, a v oborech dosud neakreditovaných.
 • Efektivně využívat nové formy institucionálního financování výzkumu (PRVOUK, IPL, aj.).
 • Podpora podávání projektů se zahraniční spoluprací.
   

Zahraniční styky

 • Pokračovat v realizaci stávajících smluvních výměnných pobytů studentů a učitelů a upravit jejich rozsah dle možností.
 • Využít dle plánu dotace IRP pro pobyty studentů i doktorandů a učitelů v zahraničí.
   

Vnější vztahy, informační a poradenské služby, infrastruktura

 • Zajistit multilicenci základních programů pro všechny uživatele, včetně aktualizace antivirových programů.
 • Poskytovat sortiment odborné literatury podle potřeb akademické obce a možností fakulty.
   

Organizace a personální politika

 • Pokračovat ve střediskovém hospodaření podle hodnocení výkonu pracovišť; zohlednit změny ve financování fakulty.
 • Nadále poskytovat finanční částku odvozenou od výše režijních prostředků a celkové přidělené částky grantů a dát ji k dispozici hlavnímu řešiteli a jeho pracovišti.
 • Vyhodnotit a nastavit vztahy řízení a kontroly v rámci děkanátu.
   

Investiční akce

 • Pokračovat v přípravě a plnění investičních záměrů dle Investičního plánu UK na roky 2011–2016 (budovy teoretických ústavů, příprava výstavby v areálu FN Motol).
 • Zajistit většinu nákupů pro výuku z IRP MŠMT.
 • Nákup další výpočetní techniky, kancelářské techniky (kopírky, faxy apod.) a mobiliáře pro ostatní účely.
 • Pokračovat v modernizaci a obnově výukových prostor, včetně audio-vizuálního vybavení za podpory IRP MŠMT.
Vytvořeno: 23. 7. 2013 / Upraveno: 13. 12. 2018 / Odpovědná osoba: Ing. Martina Mudrová, Ph.D.