Opatření děkana č. 8/2022

Opatření děkana č. 8/2022

 

Opatření pro výkon spisové služby na 2. lékařské fakultě Univerzity Karlovy

 

1.   Tímto opatřením se v souvislosti se změnou počtu proděkanů a obsahovou náplní jejich funkční působnosti mění Opatření děkana č. 3/2022, kterým byla změněna příloha č. 1 Opatření děkana č. 20/2019 – Opatření pro výkon spisové služby na 2. lékařské fakultě Univerzity Karlovy. Ostatní ustanovení uvedeného opatření č. 20/2019 zůstávají beze změn.

2.  Toto opatření nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu děkana.

 

V Praze dne 29. 4. 2022

 

prof. MUDr. Marek Babjuk, CSc.

děkan 2. LF UK

 

Příloha č. 1

Soupis spisových uzlů na 2. LF UK

Spisové uzly 2. LF UK

 

 

 

Oddělení děkanátu, proděkani, AS

Děkanát

Sekretariát děkanátu

 

Studijní oddělení

 

Oddělení pro vědu a výzkum

 

Oddělení Ph.D. studia a zahraničních záležitostí

 

Personální a mzdové oddělení

 

Ekonomické oddělení

 

Oddělení komunikace a vnějších vztahů

 

Oddělení investiční výstavby

 

Oddělení specializačního vzdělávání lékařů

 

Oddělení technické podpory

 

Proděkani

Proděkan pro studium

 

Proděkan pro studium klinických předmětů a pro zahraniční záležitosti

 

Proděkan pro přijímací řízení a pro studium v anglickém jazyce

 

Proděkan pro studium fyzioterapie

 

Proděkan pro studium ošetřovatelství a pro akreditace

 

Proděkan pro personální záležitosti

 

Proděkan pro rozvoj

 

Proděkan pro specializační vzdělávání

 

Proděkan pro vnější vztahy

 

Proděkan pro vědu a výzkum

Akademický senát

Akademický senát

 

 

 

Ústavy aj. pracoviště využívající pro oběh listinných dokumentů podatelny 2. LF UK

Pracoviště

Ústav farmakologie

 

Ústav patologické fyziologie

 

Ústav anatomie

 

Ústav patologie a molekulární medicíny

 

Ústav soudního lékařství

 

Ústav lékařské mikrobiologie  

 

Ústav ošetřovatelství

 

Ústav lékařské chemie a klinické biochemie

 

Chirurgická klinika ÚVN

 

Klinika infekčních nemocí

 

Dermatovenerologická klinika

 

Ústav veřejného zdravotnictví a preventivního lékařství 

 

Ústav epidemiologie

 

Ústav tělesné výchovy

 

Ústav neurověd

 

Ústav fyziologie

 

Ústav lékařské etiky a humanitních základů medicíny

 

Ústav biofyziky  

 

Ústav histologie a embryologie  

 

Ústav biologie a lékařské genetiky 

 

Ústav imunologie  

 

Ústav vědeckých informací  

 

Ústav jazyků

 

Výukové pracoviště praktického lékařství

 

Centrum bioinformatiky

 

Správa budov

 

 

 

Kliniky aj. pracoviště využívající pro oběh analogových dokumentů podatelny FN Motol

 

Interní klinika   

 

Klinika kardiovaskulární chirurgie

 

Kardiologická klinika

 

Dětské kardiocentrum

 

Pediatrická klinika

 

Chirurgická klinika

 

Urologická klinika 

 

Neurochirurgická klinika dětí a dospělých

 

Klinika dětské chirurgie  

 

Klinika dětské a dospělé ortopedie a traumatologie

 

Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny  

 

Gynekologicko-porodnická klinika 

 

Klinika ušní, nosní a krční  

 

Oční klinika dětí a dospělých 

 

Stomatologická klinika dětí a dospělých

 

Klinika rehabilitace a tělovýchovného lékařství 

 

Klinika dětské neurologie 

 

Neurologická klinika

 

Dětská psychiatrická klinika 

 

Klinika zobrazovacích metod 

 

Klinika dětské hematologie a onkologie

 

Onkologická klinika

 

Klinika nukleární medicíny a endokrinologie 

 

Pneumologická klinika

 

Platnost: 29. 4. 2022
Účinnost: od 29. 4. 2022
Gestor: Sekretariát děkanátu
 
Vytvořeno: 29. 4. 2022 / Upraveno: 29. 4. 2022 / Odpovědná osoba: Mgr. Marie Hejlová