Opatření děkana č. 10/2022

Opatření děkana č. 10/2022

 

Ustavení Komise pro posouzení pořízení hmotného a nehmotného investičního majetku a stanovení postupu při jeho pořizování a provozování pro vědecko-výzkumnou a pedagogickou činnost na 2. lékařské fakultě Univerzity Karlovy

 

Čl. I

Úvodní ustanovení

Toto opatření zřizuje v souladu s čl. 5 odst. 3 Statutu 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy  (dále jen „2. LF UK“) stálou Komisi pro posouzení pořízení hmotného a nehmotného investičního majetku na 2. LF UK jako poradní orgán děkana (dále jen „komise“) a dále stanoví postup při pořízení a provozování hmotného a nehmotného investičního majetku pro vědecko-výzkumnou a pedagogickou  činnost na 2. LF UK (dále jen „investiční majetek“).

Čl. II

Složení, způsob jednání a předmět činnosti komise

1)    Komise  má 9 členů.  

2)  Členem komise je vždy děkan 2. LF UK, proděkan pro vědu a výzkum, tajemník 2. LF UK, vedoucí Ekonomického oddělení a vedoucí Oddělení pro vědu a výzkum. Další členy komise jmenuje a odvolává děkan po předchozím projednání v kolegiu děkana tak, aby 1 člen byl zároveň členem Akademického senátu 2. LF UK.  

3)    Členství v komisi zaniká:

             a.    uplynutím funkčního období;

             b.    u jmenovaného člena komise doručením písemného vzdání se členství v komisi předsedovi komise;

             c.    ukončením pracovního poměru k 2. LF UK;

             d.    odvoláním člena komise děkanem.

4)     Funkční období členů komise jsou 4 roky.

5)     Členové komise si na svém prvním zasedání zvolí svého předsedu.

6)     Komise zasedá v případě potřeby, nejméně však 1× ročně. Jednání komise svolává její předseda. Zasedání komise je neveřejné. 

7)     Na zasedání komise mohou být předsedou komise přizvány další osoby, jichž se zasedání komise týká.

8)     Komise posuzuje předloženou žádost o pořízení investičního majetku  (dále také jen „investice“) zejména z hlediska:

a)   potřebnosti a přínosu investice (výstupy z pořízené investice, v jakém čase, v jakém množství jsou plánovány, kvalitativní přínos investice pro vědu, výzkum a vzdělání);

b)   využitelnosti investice (pro kolik výzkumných projektů či výukových předmětů bude investice využita, jak bude zapojena do sylabu výuky, kolik studentů bude do výzkumu zapojeno, jak často bude investice využívána, zda bude investice využívána i jinými pracovišti než pracovištěm žadatele o pořízení investice);

c)   ekonomické výhodnosti pořízení investice s přihlédnutím k nákladům na zajištění provozu takové investice (z jakých zdrojů bude pořízení investice realizováno, náklady na spotřební materiál, servisní náklady);

d)   podílu pracoviště žadatele na nákladech souvisejících s pořízením investice a zajištěním provozu pořízené  investice (spotřební materiál, servisní náklady, opravy).

9)     Prioritou 2. LF UK je, aby pořízené investice naplňovaly potřeby zvýšení kvality vědy, výzkumu a vzdělávání, byly využívány co možná nejvyšším počtem zaměstnanců, studentů a projektů, ve spolupráci více pracovišť 2. LF UK, pokud to povaha a kapacita investice umožňuje. Požadavkem je plán zajištění udržitelnosti provozu pořízené investice.

10)    Komise se usnáší většinou hlasů přítomných členů, v případě rovnosti rozhoduje hlas předsedy. Komise je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina všech členů komise.

11)  Jde-li o neodkladnou záležitost nebo k usnesení o žádosti není komise v den jejího zasedání usnášeníschopná, může předseda komise umožnit členům komise vyjádřit své stanovisko mimo zasedání komise, tj. formou per rollam, zaslané elektronicky k rukám vedoucího Ekonomického oddělení 2. LF UK, a to do nejpozději do 3 pracovních dnů od stanoveného termínu zasedání komise, které nebylo usnášeníschopné. Stanoviska a výsledek hlasování per rollam předá vedoucí Ekonomického oddělení 2. LF UK předsedovi komise.

12)    Z hlasování komise je vyloučen ten člen, který je zároveň předkladatelem žádosti o pořízení investice.   

13)    Usnesení komise mají povahu doporučení a jsou podkladem pro rozhodnutí děkana.

14)    Administrativní záležitosti spojené s činností komise zajišťuje děkanát.

Čl. III

Postup  při pořizování investičního majetku

1)    Komise posuzuje nákup investičního majetku na základě žádosti, jejíž vzor tvoří přílohu tohoto opatření.

2)     Každá žádost musí obsahovat zdůvodnění obsahující:

a)  potřebnost a přínos investice (výstupy z pořízené investice, v jakém čase, v jakém množství jsou plánovány, kvalitativní přínos investice pro vědu, výzkum a vzdělání);

b)   využitelnost investice (pro kolik výzkumných projektů či výukových předmětů bude investice využita, jak bude zapojena do sylabu výuky, kolik studentů bude do výzkumu zapojeno, jak často bude investice využívána, zda bude investice využívána i jinými pracovišti než pracovištěm žadatele o pořízení investice, způsob a podmínky zpřístupnění investice ostatním pracovištím 2. LF UK);

c)   ekonomickou výhodnost pořízení investice s přihlédnutím k nákladům na zajištění provozu takové investice (z jakých zdrojů bude pořízení investice realizováno, náklady na spotřební materiál, servisní náklady);

d)   podíl pracoviště žadatele na nákladech souvisejících s pořízením investice a se  zajištěním provozu pořízené  investice (spotřební materiál, servisní náklady, opravy).

          e)   v případě, že investice je již dostupná na některém pracovišti 2. LF UK, potřebnost pořízení další investice i pro žadatele.

3) Žadatel se zavazuje v případě pořízení investice předložit komisi ve dvouletých intervalech zprávu o přínosech investice nefinančních i nepřímých finančních, např. publikace či získané granty), realizované využitelnosti vč. spolupráce mezi součástmi      fakulty a finanční udržitelnosti (přehled výdajů a spoluúčasti pracoviště žadatele).

4) Žádost se podává v termínu vyhlášeném vedením fakulty a předá Ekonomickémuoddělení 2. LF UK. Žádost je postoupena Ekonomickým oddělením 2. LF UK členům komise minimálně 5 dnů před termínem zasedání komise. O výsledku posouzení žádosti a rozhodnutí o nákupu investičního majetku žadatele vyrozumí Ekonomické oddělení 2. LF UK.

5) Po pořízení investičního majetku je žadatel povinen vyrozumět komisi také o potřebě a rozsahu oprav v předpokládaném objemu nad 100.000,- Kč, zároveň je povinen doložit zdůvodnění a stanovit předpokládaný podíl pracoviště na úhradě nákladů na opravu. Komise posoudí ekonomický přínos takové opravy a vyrozumí žadatele. 

Čl. IV

Závěrečná ustanovení

1) Toto opatření děkana nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu.

 

Příloha: Žádost o pořízení hmotného a nehmotného investičního majetku (ke stažení na webových stránkách fakulty, sekce formuláře ekonomického oddělení)

 

V Praze dne 18. 5. 2022

 

prof. MUDr. Marek Babjuk, CSc.
děkan 2. LF UK

Platnost: 18. 5. 2022
Účinnost: od 18. 5. 2022
Gestor: Ekonomické oddělení
 
Vytvořeno: 18. 5. 2022 / Upraveno: 18. 5. 2022 / Odpovědná osoba: Mgr. Marie Hejlová