Výuka

Výuka a vědecko-výzkumná činnost

Veškeré informace o výuce a odkazy na studijní materiály v Moodlu naleznete ve Studijním informačním systému SIS (viz odkazy):
Všeobecné lékařství
5. ročník
  Dermatovenerologie
Všeobecná sestra – Bc. studium
2. ročník
  Ošetřovatelská péče v dermatovenerologii

Organizace výuky
Skripta Klinická dermatovenerologie pro mediky – přístupné po přihlášení zde

Volitelné předměty pro 5. ročník:
Dermatoonkologie
Korektivní dermatologie a základy plastické chirurgie
Dětská dermatologie

Klinika je výukovou základnou 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Probíhá zde výuka oboru dermatovenerologie studentů medicíny 5. ročníku, a to v češtině a angličtině, dále výuka bakalářek oboru ošetřovatelství. Medikům navíc nabízíme povinně volitelné předměty: Korektivní dermatologie a základy plastické chirurgie, Dětská dermatovenerologie a Dermatologická onkologie. V rámci výuky na Univerzitě 3. věku každoročně přednášíme téma: „Změny na kůži ve vyšším věku“.

Žádáme studenty, aby s sebou na kliniku měli bílý plášť, jmenovku (ISIC, průkaz studenta) a přezůvky. Bez těchto pomůcek se nemohou zúčastnit vyšetřování pacientů.

Pro studenty se zájmem o dermatovenerologii nabízíme také možnost stážování na klinice (zapojení se do práce na ambulancích, na lůžkách, spolupráce na výzkumných programech spolu s PhD studenty). Zájemci se mohou přihlásit na sekretariátu kliniky na tel. 26608 2359.

Na klinice pracují postgraduální studenti, kteří se věnují různým výzkumným grantovým projektům. V současné době jsou to kožní nádory u pacientů po transplantaci solidních orgánů, komorbidity u psoriázy, vedlejší účinky biologické léčby, rizikové faktory vzniku maligního melanomu, HPV infekce u pacientů a jejich partnerů, kvalita života u pacientů s atopickou dermatitidou a jejich rodin.

V rámci řešených výzkumných úkolů od roku 1987 má klinika tyto priority:

 1. první průkaz ultrastruktury Borrelia burgdorferi v kožních projevech lymeské borreliózy (ve spolupráci s Národní referenční laboratoří pro lymeskou boreliózu SZÚ) – 1989
 2. zavedení metody extrakorporální fotochemoterapie do klinické praxe v ČR (ve spolupráci s Ústavem hematologie a krevní transfuze) – 1999
 3. první průkaz infekce Chlamydia trachomatis LGV biovar v ČR (ve spolupráci s Klinikou infekčních nemocí NNB a Národní referenční laboratoří pro chlamydie SZÚ) – 2010 
 4. první průkaz nové genové mutace u Pachyonychia congenita (ve spolupráci s Division of Molecular Medicine, University of Dundee, Scotland) – 2011

Vědecko-výzkumná činnost kliniky je od roku 1987 zaměřena na kožní projevy lymeské borreliózy, 2002–2003 řešení výzkumných záměrů Dermatovenerologické kliniky ve FN v Motole, od 2004 v Nemocnici Na Bulovce a v IKEM Praha:

 1. od roku 1989 součást řešení úkolu RVT P-12-335-807/37 koordinovaného IHE (SZÚ) Praha, ve spolupráci s Referenční laboratoří pro lymeskou borreliózu (první průkaz ultrastruktury Borrelia burgdorferi v kožních projevech lymeské borreliózy);
 2. grant IGA: „Lymeská karditida (prospektivní studie)“ (IZ2700, 1995–1999)       
 3. grant IGA: „Lymeská artritida – možnosti prevence chronického poškození struktur pohybového aparátu“ (IZ3253, 1995–1999)
 4. 1996–1999 spoluřešitelé grantu IGA „Extrakorporální fotochemoterapie u mycosis fungoides“ řešeného ÚHKT (zavedení metody extrakorporální fotochemoterapie do klinické praxe v ČR);
 5. 2001–03 spoluřešitelé grantu IGA MZ č. NF/6489-3 „Působí exogenně podávané kortikoidy strukturální změny hipokampu?“řešeného Psychiatrickým centrem UK 3. LF 
 6. 1999 VZ UK 2. LF č. 111300003 „Dlouhodobé sledování těhotných s lymeskou borreliózou
 7. CVZ FN Motol č. 6062 „Komplexní péče o pacienty s lymfedémem
 8. VZ FN Motol č. 6043 „Diagnostika a současné možnosti léčby a dispenzarizace genodermatóz v ČR
 9. VZ FN Motol č. 9720 „Výskyt STD u drogově závislých léčených na infekčním oddělení FN Motol
 10. VZ FN Motol č. 9719 „Výskyt kontaktní alergie na kovy u pacientů před plánovanou implantací kovové kloubní náhrady
 11. grant IGA: „Podíl Borrelia burgdorferi sensu lato a Anaplasma phagocytophilum na etiopatogenezi kožních projevů“ (NR/8263 – 3, 2005–2007, hodnocen A)
 12. grant IGA: „PCR studie u pacientů s akutními a chronickými projevy lymeské boreliózy“ (NR/8293 – 3, 2005–2007)
 13. grant IGA „Distribuce rizikových faktorů melanomu v české populaci a jejich aplikace do primární prevence“ (NT-12401-5, 2011–2015)
 14. grant IGA: „Rizikové faktory komorbidit  psoriázy využitelné v sekundární prevenci“ (NT13275, 2012–2014)
 15. grant IGA: „Vliv lokální terapie na kvalitu života pacientů s atopickou dermatitidou“ (NT13465, 2012–2015)
 16. grant IGA: „Incidence novotvarů u pacientů po transplantaci srdce – identifikace významných faktorů pro užití v sekundární prevenci“ (NT/14203, 2012–2015)
 17. grant UK Praha: „Incidence a typově specifická prevalence anogenitálních HPV infekcí u heterosexuálních párů“ (NT/14344, 2013–2015)
 18. grant 15-26779A „Incidence kožních nádorů u příjemců transplantátů ledvin v transplantační centru Institutu Klinické a Experimentální Medicíny (IKEM)“ (2015–2018)
 19. grant 15-30782A „Změny ve složení mikrobiomu jako rizikový faktor v rozvoji psoriázy“ (2015–2018)
   

Klinické studie

Od roku 1995 se účastníme klinických studií při zavádění nových léčiv pro terapii acne vulgaris, onychomycosis (topické a systémové léky), atopické dermatitidy (topické a systémové léky), psoriasis vulgaris (topické a systémové léky), urticaria chronica, dermatomycosis, herpes labialis a prostředků k hojení ran.

 

Doktorské a celoživotní vzdělávání

 

Klinika je akreditována Ministerstvem zdravotnictví pro doktorské studium v oborech dermatovenerologie, dětské dermatovenerologie a korektivní dermatologie. Na klinice proto stážují lékaři v doktorské přípravě před atestací.

Atestační zkoušky z dermatovenerologie se konají na klinice jednou za tři roky, letos v termínu 24.–26. 5. 2016.

Klinika nabízí dermatovenerologům i praktickým lékařům možnost účasti na klinickém předvádění ambulantních pacientů (superkonziliární poradna) (každá středa 7.45–8.30) a na seminářích kliniky (každý pátek od 13.30–14.30).

Vzdělávací akce pořádané klinikou – archiv:

České
Seminář „Vitaminoterapie v dermatologii“, Praha
Postgraduální kurz pro praktické lékaře (kontinuální vzdělávání ČLK) Praha
Postgraduální kurz pro primáře dermatol. odd. (kontinuální vzdělávání ČLK)
Pražský melanomový den
II. pražský melanomový den
Emoliencia a dermatokosmetika, Praha
Léčba psoriázy, Praha
Jarní škola dermatologie, Nové Město na Moravě
Pražský kazuistický seminář každoročně
I. sympozium estetické medicíny
III. pražský melanomový den
14. pražské dermatologické sympozium
Regionální semináře „Dermatovenerologie aktuálně“ – 6 měst (kont. vzděl. ČLK)
15. pražské dermatologické sympozium
Sympozium rezidentů z histopatologie, Plzeň
(18.–20. 3. a 15.–19. 8. 2011, 16.–20. 7. 2012, 26.–28. 4. 2013, 25.–27. 4. a 24.–25. 10. 2014, 13.–14. 3. 2015)
17. národní dermatologický kongres, Brno
Dermatologická angiologie – kurz, IKEM Praha
Dermatologická angiologie – kurz, Brno

České s mezinárodní účastí
Prague Dermatological Meeting
2nd Prague Dermatological Meeting
3rd Prague Dermatological Meeting
5th Prague Dermatological Meeting
6th Prague Dermatological Meeting
16. národní dermatologický kongres, Praha
3. sympozium estetické medicíny a 4. melanomový den, Hradec Králové
18. národní dermatologický kongres, Praha (502 účastníků)
20. národní dermatologický kongres, Praha (498 účastníků)
1. národní kongres Vzácné kožní nemoci (256 účastníků)

Mezinárodní
20th Colloquium of the Int. Society for Dermatopathology, Praha (252 účastníků)
4th Prague Dermatological Meeting, Joint Meeting with the Int. Soc.Dermat.
7th Prague Dermatological Meeting, Regional Meeting of the ISD
8th Prague Dermatology Symposium, Regional Meeting of the ISD
11th Congress of the European Academy of Dermatology and Venereology (EADV), Praha (evropský derm. kongres, 6.058 úč.)
9th Prague Dermatology Symposium, Regional Meeting of the ISD
9th Alpe-Adria-Danube Congress of the Sexually Transmitted Diseases and Infections of the Skin, Praha (338 účastníků)
10th Prague Dermatology Symposium, Regional Meeting of the ISD(327 úč.)
11th Prague Dermatology Symposium, Regional Meeting of the ISD (227 úč.)
12th Prague Dermatology Symposium, Regional Meeting of the ISD (174 úč.)
13th Prague Dermatology Symposium (198 účastníků)
12th Cosmoderm a II. Int. Symposium Aesthetic Medicine (482 účastníků)
Meeting of Young Dermatologists from Visegrad Countries. Senec (Sk)
14th Congress, European Medical Laser Association
10th International Congress of Dermatology (světový dermat. kongres, 4.133 úč.)

Kongresy, semináře a další akce spolu/pořádané klinikou 2015–2016

18.–19. 9. 2015 Kurz pro rezidenty: Venerologie (Nové Zámky)
6. 11. 2015 LX. Jubilejní Flebologické dny (Praha)
16.–17. 10. 2015 Kurz pro rezidenty: Dermatohistopatologie (Plzeň)
13.–14. 11. 2015 21. národní dermatologický kongres (Hotel Internacional, Brno)
2. 12. 2015 Pražský kazuistický seminář 14.00 (Knihovna kliniky)
1.–5. 2. 2016 Kurz pro rezidenty: Předatestační kurz a stáž na klinice
29. 2. – 4. 3. 2016 Kurz pro rezidenty: Předatestační kurz a stáž na klinice (opakování)
18.–19. 3. 2016 Kurz dermatohistopatologie pro rezidenty (Plzeň)
22.–23. 4. 2016 22. národní dermatologický kongres (Praha)
17.–18. 6. 2016 Letní škola pro rezidenty (Nové Zámky)
23.–24. 9. 2016 1. kongres venerologie (Praha)
20.–21. 10. 2016 Kurz dermatohistopatologie pro rezidenty (Plzeň)
25. 11. 2016 5. brněnský dermatologický den A. Trýba (Brno)
30. 11. 2016 Pražský kazuistický seminář 14.00 (Knihovna kliniky)

Na všechny akce jsou srdečně zváni dermatovenerologové, další specialisté, všeobecní lékaři, pediatři, medici i zdravotní sestry.

Více informací (kredity ČLK, registrace aj.): tel. 266082359 nebo

Vydáno: 10. 7. 2014 / Poslední aktualizace: 17. 4. 2019 / Odpovědná osoba: prof. MUDr. Jana Hercogová, CSc.