Úřední deska

Akademický pracovník pro pracoviště Ústav histologie a embryologie 2. LF UK

Akademický pracovník pro pracoviště Pneumologická klinika 2. LF UK a FN Motol

6. 9. 2019

4. 9. 2019

9. 9. 2019

Harmonogram akademického roku 2019/2020 byl stanoven opatřením děkana č.5/2019 a je dostupný na webu fakulty.

Uveřejněno v SIS.