Statut specializačního vzdělávání

Novinky a aktuality ve specializačním vzdělávání

27. 9. 2011 byla podepsána Veřejnoprávní smlouva mezi Ministerstvem zdravotnictví České republiky a Univerzitou Karlovou v Praze. Ministerstvo na základě této smlouvy pověřuje Univerzitu Karlovu v Praze (její lékařské fakulty) výkonem činností na základě §§ 4, 19, 21, 23 a 38 zákona č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta.

2. LF UK zajišťuje zařazení do specializačního vzdělávání, a to do příslušných základních oborů v souladu s čl. 1.3. smlouvy, dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 185/2009 Sb., o oborech specializačního vzdělávání lékařů, zubních lékařů a farmaceutů a oborech certifikovaných kurzů, ve znění vyhlášek č. 361/2010 Sb., č. 286/2013 Sb. a č. 8/2014 Sb. (dále jen „vyhláška č. 185/2009 Sb.“). Zařazení do více základních oborů je na žádost uchazeče možné.

Lékařské fakulty pokračují ve vzdělávání lékařů i po ukončení magisterského studia. IPVZ přestal ve lhůtě nejpozději dvou měsíců ode dne účinnosti Veřejnoprávní smlouvy (od 1. 1. 2012) vykonávat jakékoliv činnosti spojené se zařazováním dalších (nových) uchazečů do specializačního vzdělávání lékařů a zubních lékařů (dále jen „lékařů“) v základních oborech, s výjimkou základního oboru všeobecné praktické lékařství a základního oboru praktické lékařství pro děti a dorost a certifikovaných kurzů (nástavbové obory).
 
Pokud je lékař zařazen na IPVZ a má v úmyslu si svůj dosavadní obor změnit na jiný, případně se zaregistrovat do oboru dalšího, je nutno, aby se se stávajícím oborem nejprve přeregistroval na lékařskou fakultu (formulář https://ezp.mzcr.cz/Request/Create?type=SL37REGISTRACELF)
Teprve následně je možné změnit si obor nebo se zařadit do oboru dalšího.

Vydáno: 28. 7. 2014 / Poslední aktualizace: 26. 8. 2015 / Odpovědná osoba: Mgr. Eva Jogheeová