Opatření děkana

V náhledu a v záhlaví jednotlivých opatření uvádíme datum jejich platnosti a účinnosti. U opatření, jejichž účinnost skončila, jsou příslušná data uvedena kurzívou.

čerpání dovolené zaměstnanců 2. LF UK

Platnost: 15. 2. 2017
Účinnost: od 15. 2. 2017 do (trvá)

kterým se ruší Opatření děkana č. 5/2010

Platnost: 11. 1. 2017
Účinnost: od 11. 1. 2017 do (trvá)

kterým se mění Metodický pokyn k provedení Vnitřního mzdového předpisu UK v Praze,
který byl vydán Opatřením děkana č. 8/2013.

Platnost: 1. 1. 2017
Účinnost: od 1. 1. 2017 do (trvá)

Správné užívání názvů pracovišť 2. lékařské fakulty

k provedení roční inventarizace majetku, závazků a pohledávek 2. LF UK v roce 2016

Zápis volitelných předmětů v akademickém roce 2016/17

které upravuje nastavení a používání e-mailových adres na 2. LF UK.

Postavení ombudsmana pro mezinárodní studenty na 2. LF UK

kterým se stanoví pravidla, která je uchazeč povinen dodržovat v průběhu přijímacího řízení

kterým se stanoví harmonogram akademického roku 2016/2017

Stránky